Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sjefgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv!


rich and poor

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
I 1994 lå sosialhjelpssatsene på kr. 3493, – og i dag – nær hele 16 år etter ligger disse på ca. kr 5300,- for enslig mottaker.
(Beklager, ca. 5770, vil beløpet være. Det er når sosialkontoret på Nordstrand – slik de gjorde med meg etter at jeg hadde vært akuttinnlagt 3 ganger på Ullevål og ba om ekstra bistand med vedlagte legeerklæringer – delte opp månedsbeløpet i ukesposjoneringer, at minstenormen vil ligge på kr. 5300 hver måned. Derfra gikk ytterligere 470 kroner fra i trekk hver måned – nettopp på grunn av ukeposjoneringene!…)
1994; (…) Sammenligner en dette med f. eks. Lambertseter sosialkontor i Oslo som gir en stønad på kr 3493 og full bostøtte, skjønner man at ikke alt er som det skal være i sosialdemokratiet vårt (…)
http://bit.ly/cbU8Hp
På snart 16 år, har altså minste sosialhjelps norm kun økt med ca. kr 1800,-!
Er det noen som i det hele tatt kan klare å forestille seg de store lidelsene som ligger bak en slik utarming? Klarer noen som aldri har følt denne regelrette terroren på kroppen i det hele tatt å sette seg inn i hva dette ufattelige overgrepet innebærer?
Kunne noen av våre velforsørgede politikere (friske og raske til alt overmål må vite) – en gang tenke seg tanken på å delta i et ”eksperiment” om så en måneds tid med såpass lite penger for å selv å erfare lidelsene?

ABAnimal Farm Card 001

Karin Andersen (AP) var den politiker som i 2007 sa seg villig til å være med på et slikt forsøk i en måned.
Hun så seg nødt til å avbryte!
Regjeringen mener at sosialhjelpen kan være 2540 kroner mindre enn det økonomene i Sifo anbefaler.
Fattige får 2540 kr for lite
SV-er måtte gi opp sosialstøtte-forsøk
Publisert 14.07.06 06:22
I et intervju med TV 2 Nettavisen torsdag fortalte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) at hun selv hadde prøvd å leve på sosialstøtte, og at det ikke var mulig å leve for 4270 kroner etter at husleie og strøm er betalt.
Mørkved er skuffet over at den rødgrønne regjeringen ved tre anledninger har latt være å øke sosialsatsene.
– De sviktet først i statsbudsjettet, så i revidert og så i trygdeoppgjøret. Det som er gjort så langt er veldig beskjedent, sier Mørkved (…)
http://bit.ly/b8Ftk6

ABKARINANDERSEN

“Topp-politiker sultet på sosialhjelp”;
13.07.06 06:15
Veldig usunn mat

(…) Andersen erfarte også at det er så å si umulig for personer med dårlig råd å leve sunt.
– Jeg måtte knipe inn på sunn mat, som ofte er dyrere enn usunn mat.
Det er jo ikke anbefalelsesverdig å leve på grøt og medisterkaker.
Fem frukt eller grønnsaker om dagen, som helsemyndighetene anbefaler, fikk jeg heller ikke råd til, sier hun (…)
Nå maner Andersen dessuten SV-ere landet over til å holde kommunene i ørene når det gjelder kampen mot fattigdom. Hun mener nemlig at kommunene sitter med mye av nøkkelen for å bekjempe fattigdommen.
Kommunene har ansvaret for mange av de virkemidlene vi har. Det er de som bestemmer størrelsen på sosialhjelpen, og det er de som skal skaffe bolig til folk i en vanskelig situasjon, sier hun. (…)
http://bit.ly/dmy6yx

AKarin-Andersen-Hedmark-SV_c3

Stortinget – Møte fredag den 4. april 2008 kl. 10
Taler; Karin Andersen (SV) 
(…) Det er dessverre stor forskjell på de holdningene en blir møtt med også, om det er respekt og verdighet og nødvendig bistand, der forvaltningen sjøl gjør jobben med å koordinere seg, eller om det er avvisende og nedverdigende holdninger og en sjøl må finne fram til rettighetene sine og slåss for dem mot systemet.
Derfor er Regjeringens beslutning om å innføre statlig kontroll og reell klageadgang knyttet til sosialhjelpen meget viktig både prinsipielt, fordi det betyr slutt på den uforklarlige unntakstilstanden det har vært på dette området, og fordi det er nødvendig for at folk skal få reell rettssikkerhet, også de som trenger velferdsordningene mest for å overleve.
At sosialhjelpsmottakere ikke har hatt samme adgang til å klage på vedtak, og at staten ikke har ført tilsyn på dette kjerneområdet for sosial utjevning, har ført til rettstap for brukerne og bidratt til forskjeller i kommunal praksis (…)
http://bit.ly/cKsBwx
Toppolitikeren gikk på banen med de tillitvekkende stunt – med start i de to innledende artikler fra 2006 – hvis resultater hun aldri har ønsket å følge opp og komme til livs på nå hele seks år. (2012)
Og videre:
Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen
http://t.co/9ls1UCKk
abblåst
Til alle dere som har blitt ruinert av Nav – Her er representantforslagene som ble nedstemt:
Stortingets nettsted, Innst. S. nr. 215 (2008–2009)
http://bit.ly/11zFvMQ
Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om innføring av rettighet for søkere til trygdeytelser for utbetaling av ytelse når nærmere fastsatte tidsfrister for behandling av søknad overskrides av forvaltningen.
Flertallet viser til Ot.prp. nr. 45 (2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad) med forslag om at den som har en tidsbegrenset uførestønad og har framsatt nytt krav om uføreytelse, kan gis fortsatt stønad inntil saken er avgjort, jf. Innst. O. nr. 65 (2008–2009).
Tilsvarende problemstilling gjelder mottakere av rehabiliteringspenger som framsetter krav om uføreytelse.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i St.prp. nr. 51 (2008–2009) varslet at det vil bli fastsatt endring i forskrift om rehabiliteringspenger som gir etaten kompetanse til å yte fortsatt rehabiliteringspenger i påvente av at krav om uføreytelse avgjøres.
Flertallet vil understreke at brukerne skal få sine saker behandlet innenfor de frister som blir satt.
Flertallet påpeker at det kan forekomme tilfeller der brukere blir påført ekstrautgifter som følge av at rettmessige ytelser ikke er utbetalt innen fristene som er satt som yttergrense for ulike saker.
Da er der ikke urimelig at slike utgifter som bruker selv ikke har hatt mulighet til å forhindre, dekkes av etaten som har oversittet fristen.
Flertallet viser til at Arbeids- og velferdsetaten prinsipielt etter alminnelige erstatningsmessige regler er ansvarlig for det økonomiske tap den enkelte bruker måtte oppleve som følge av lang saksbehandlingstid.
Hvor lang tid forvaltningen kan benytte ved behandlingen av en sak, er beskrevet i forvaltningsloven, som angir at saker skal avgjøres uten “ugrunnet opphold”.
I praksis medfører dette at det skal svært mye til før det offentlige kan sies å ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt i slike saker (…)
Flertallet viser til at forskjellige modeller som ville utvidet Arbeids- og velferdsetatens ansvar ved lang saksbehandlingstid ble vurdert i forbindelse med arbeidet med St.prp. nr. 51 (2008-2009), men at det gjenstår å utrede og vurdere ulike elementer og avgrensninger i en slik eventuell ordning.
Som eksempel kan nevnes om det kan være fare for at ordningen vil medføre et press på etaten om å fatte ytelsesvedtak uten at det er gjennomført tilstrekkelig kontroll. En eventuell erstatningsordning må fungere innenfor en forsvarlig økonomiforvaltning og fylle rettsikkerhetsperspektivet.
På denne bakgrunn mener flertallet det ikke er hensiktsmessig å innføre en erstatningsordning nå, men vil be Regjeringen vurdere dette som en del av det pågående arbeidet med gjennomgang av klage- og ankemuligheter i Arbeids- og velferdsforvaltningen.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til de mange oppslag i media om uakseptabel lang saksbehandlingstid ved flere Nav-kontor. I tilfeller hvor man står uten noen trygdeytelse, medfører dette et betydelig økonomisk problem for den enkelte.
Disse medlemmer viser til statsrådens svarbrev av 31. mars 2009:
“Det er etter min vurdering mer hensiktsmessig å benytte Arbeids- og velferdsetatens ressurser til å redusere saksbehandlingstidene og øke kvaliteten i saksbehandlingen, fremfor å lage nye ordninger for å bøte på problemene med forsinkede utbetalinger.”
Dette utsagnet fra statsråden kan lett oppfattes som at Regjeringen ikke har forståelse for at folk ikke er i stand til å greie seg i månedsvis uten inntekt.
Disse medlemmer støtter imidlertid statsråden i at det er viktig at man nå ikke innfører nye ordninger som vanskeliggjør eller forsinker saksbehandlingen i Nav, samtidig som disse medlemmer er opptatt av at brukere av Nav innehar nødvendige rettigheter.
Statsråden viser videre til at det faktisk er innført og er planlagt innført en del regelendringer som sikrer noen av Navs brukere.
Disse medlemmer viser videre til et oppslag i Glåmdalen den 3. april 2009 hvor komitéleder Karin Andersen (SV) blant annet uttaler:
“Videre må vi se på hvilket erstatningsansvar etaten bør ha for ekstrautgifter folk kan få hvis pengene ikke kommer i tide. Ekstrautgifter om regninger ikke blir betalt i tide, er det rett og rimelig at Nav dekker”.
ABKARINANDERSEN
(Men se hva Andersen endelig uttaler og nedtegner i protokoll litt senere).
Forts: Disse medlemmer støtter en vurdering av problemstillingen fremsatt av komitéleder i Glåmdalen den 3. april 2009, som ytterligere forsterkes av komiteens flertall; medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som i sine merknader skriver:
“I praksis medfører dette at det skal svært mye til før det offentlige kan sies å ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt i slike saker.”
Dette, sammen med at noen forbedringer er innført, og det store antall saker som disse medlemmer er blitt gjort kjent med via presse eller personlig, gjør at disse medlemmer imøteser en “opprydding”. Det konstateres at regjeringspartiene ikke ønsker en forbedring av rettigheter, men ser seg fornøyd med kun en gjennomgang.
Disse medlemmer er av den oppfatning at dette blir for passivt under de rådende forhold.
Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
“Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om innføring av rettighet for søkere til trygdeytelser for utbetaling av ytelser når nærmere fastsatte tidsfrister for behandling av søknad overskrides av forvaltningen.”
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
“Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om innføring av et erstatningsansvar for søkere til trygdeytelser for utbetaling av ytelser når nærmere fastsatte tidsfrister for behandling av søknad overskrides av forvaltningen, og hvor søker har pådratt seg ekstrakostnader grunnet forsinkelsen”
Representantforslag om å forsterke brukerrettigheter ved søknader om trygdeytelser
Dokument nr. 8:56 (2008-2009), Innst. S. nr. 215 (2008-2009)
Tilhører sak
Representantforslag om å forsterke brukerrettigheter ved søknader om trygdeytelser
Vedtak 331
Dokument nr. 8:56 (2008–2009) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy og Bjørg Tørresdal om å forsterke brukerrettigheter ved søknader om trygdeytelser – vedlegges protokollen.
http://bit.ly/V5j4cW
ABKARINANDERSEN
Det er flere hensyn som taler mot ordninger tilsvarende den som skisseres i forslaget. For det første vil en tilståelse av en midlertidig ytelse, uansett utforming av vilkårene for ytelsen, kreve økte saksbehandlingsressurser.
Det vil derfor være fare for at ordningen vil medføre ytterligere forsinkelser av behandlingen av de ordinære ytelsene. Det vil også være usikkert om man vil kunne behandle søknaden om den midlertidige ytelsen vesentlig raskere enn den opprinnelige søknaden.
For det andre vil forvaltningen av en ny ytelse påføre etaten betydelig merarbeid i forbindelse med etterkontroll og etterbetaling/krav om tilbakebetaling.
Lang saksbehandlingstid kan også komme av manglende medvirkning fra søkeren.
Det vil være en betydelig risiko for at man iverksetter ordninger som gir insentiver til brukere om ikke å medvirke i opplysningen av egen sak. I enkelte tilfeller vil det også kunne være vanskelig å fastslå fra hvilket tidspunkt den lovhjemlede saksbehandlingstiden begynner å løpe.
Videre vil det kunne være fare for at ordningen vil medføre et press på etaten om å fatte ordinære ytelsesvedtak innenfor de gitte frister, uten at det er gjennomført tilstrekkelig kontroll.
En slik utvikling vil kunne forpurre en forsvarlig økonomiforvaltning, og være betenkelig ut fra et rettsikkerhetsperspektiv.
På denne bakgrunn mener jeg at det ikke er hensiktsmessig å innføre en rett til utbetaling for søkere av trygdeytelser når nærmere fastsatte tidsfrister for saksbehandlingen overskrides av forvaltningen.
Etter min mening er det mer hensiktsmessig å følge opp de forslag som er fremmet i St.prp. nr. 51 (2008–2009). Forslagene skal primært gjøre Arbeids- og velferdsetaten i stand til å redusere saksbehandlingstidene for de sentrale trygdeytelsene.
Samtidig endres regelverket til brukernes fordel på områder hvor dette kan gjøres uten at det går ut over kvaliteten på vedtakene eller påfører Arbeids- og velferdsetaten ekstra arbeidsbyrde”.
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. mai 2009
Leder
Karin Andersen
Ordfører
Kari Kjønaas Kjos
http://bit.ly/13DUepv
ABLAILAGUST
14.08.2007 TOTUSENOGSYV:

Skal bli bedre, vet bare ikke hvordan

Det er viktig for Regjeringen å bedre rettssikkerheten for sosialklienter. Men man vet ikke hvordan, eller når, man blir ferdig med arbeidet.
“Det er viktig for oss å bedre rettssikkerheten for sosialhjelpsklientene når vi nå gjennomgår lovverket i forbindelse med NAV-reformen, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen (Ap) (…)
Ligger det da i kortene at dere må endre dagens lovtekst, all den tid sosialtjenestelovens bestemmelser er dårligere enn forvaltningslovens?
Jeg vil ikke konkludere rundt det i media. – Hva er argumenter for og mot en omfattende lovendring? – Bernt-utvalget som har utredet dette, er delt i sine konklusjoner.
Vi er opptatt av å bedre rettssikkerheten for sosialhjelpsmottagere.
Derfor ser vi i første omgang på internkontroll og tilsyn, og har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere dette, svarer Gustavsen.
Når skal gruppen konkludere?
Det er ikke helt klart ennå. Men hvis vi fremmer lovendringer, vil vi gjøre det i løpet av denne stortingsperioden, svarer hun.”
http://bit.ly/PzprmU
Jeg som diabetiker med 13 andre diagnoser – alle fysiske, har nå levd ufrivillig på minste sosialhjelps norm i straks fire år.
Når Andersen – tilsynelatende frisk og rask ikke holdt ut en ringe måned på utpiningen…
Jeg skal ikke leve lenge.
“Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?”
http://bit.ly/HTmIO1
Forvaltningenes egne hjemmelagde regler er en sosialkriminalitet som mangler sidestykke!
Aknut_fossestøl_02
Professor Knut Fossestøl
Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning
En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorientering (Utdrag):
“For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.”
http://bit.ly/vZ5qgK
Ledelse som muliggjør myndiggjøring?
Om ledelse av ansatte og myndiggjøring av brukere i sosialtjenesten
Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for etter- og videreutdanninger
Mastergrad i verdibasert ledelse
Kull 2006
Inger Helene Rambøl Kaspersen
L41 Masteroppgave
Innlevering: 3. mai 2010 (Utdrag):
ABANIMALL
(…) 3.3.2.4.2. Den etiske personen
Alle ønsker å være arkitekt i eget liv, og innblanding i ting som klienten kan gjøre selv kan oppleves som en krenkelse.
Klienter har også opplevd at det stilles krav til dem, mens samme krav ikke gjelder for systemet (…)
Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill (…)
(S. 58) Brukerne forteller at det ikke er lett å benytte seg av klageretten, i det de overveidende mener at muligheten for negative konsekvenser er tilstede.
Sosialarbeiderne snakker om brukerne og noe av det som sies kan karakteriseres som baksnakking.
Alle brukerne har opplevd krenkende handlinger eller holdninger i møtet med sosialtjenesten (…)
http://bit.ly/UaV3Ux
ABAKT
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Noe er fundamentalt galt!
En åpenbar sosialkriminalitet har i alt for mange år fått lov til å råde banen, vi skriver 2012, og dette må ta slutt nå!
Sosialhjelpssatsene må heves til SIFO-nivå umiddelbart! De mindre bemidlede av oss har alt for lenge blitt holdt nede med umulige forutsetninger for å kunne klare seg, og mange bukker under, syke som flere er fra før.
Politikerne snur sin kappe etter vinden, alt ettersom hvilken scene de til en hver tid befinner seg på. Her ytres store ord og vyer innbakt i et skinn av medmenneskelighet der de taler godt betalt svada rundt fattigdomsspørsmål som ikke avstedkommer annet enn et hav av tiltaksløshet etter at skuespillerne har forlatt scenen.
Dette er det store sviket som primært følger i kjølevannet til disse godt betalte statister som er med på å vedlikeholde en syk og deprivert samfunnsstruktur.

ALetThemEatCake

Deres gjerninger (helst fraværet av dem) taler tusen ganger mer enn ord, da de konsekvent velger å legge seg på en linje der de kun kaster smuler til massene.
I Frankrike var det en gang en dronning som til og med mistet hodet på grunn av samme ignoranse. Våre politikere trenger aldri å frykte slik endelikt.
Lovparagrafen som i alle fall ga et skinn av å skulle beskytte allmuen fra politikernes mange løftebrudd (hvilende eller ei), ble til alt overmål fjernet i fjor.
I ytterste konsekvens medfører denne konstante depriveringen, disse åpenlyse brudd på både menneskerettighetserklæring og Grunnlov døden så alt for tidlig, for mange av oss.
Fra ”Privilegier gir politikerforakt”;
(…) Når sjefgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder, gjør han det etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv (…)». Eksemplet fra «Animal Farm» er hverken nytt eller oppsiktsvekkende. Herskende klasser, enten de har makt gjennom embeter, politiske valg eller penger, tar seg gjerne privilegier som de ikke unner, eller endog forbyr, andre (…)
http://bit.ly/aSvqIq
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
ABAnimal Farm Card 001
Stortingsrepresentantene får utbetalt dobbelt opp med diettpenger hver gang de er på reise. Nå vil SV, Sp og Frp fjerne den gullkantede ordningen (…)
Den som har tjent mest på ordningen fra januar 2008 og frem til i dag, er SVs parlamentarisk leder, Inge Ryan. I løpet av sine 96 dager på reise mottok han 34.572 kroner i reisediett. For de samme dagene som han var på reise, mottok han 15.504 kroner for å spise i Oslo. Han mottok til sammen 119.474 kroner i diettpenger på halvannet år. Nå vil Ryan kvitte seg med ordningen (…)
http://bit.ly/VN8DrL

Det skulle bare mangle at Ryan tilsynelatende ikke skulle ville «kvitte seg med denne ordningen» nå når dette har blitt avslørt og valget er nært forestående.
Noe annet ville være det reneste politiske selvmord….
Ryans reise- og diettpenger i løpet av hans 96 reisedager alene, utgjør det TOTALE livsopphold i nær hele 10! måneder for de av oss som ligger på minste sosialhjelpsnorm.
Slikt som dette er nesten ikke mulig å FATTE!
Politikernes «forsvar» til dette, er blant annet at de som nyter godt av ordningen «også arbeider i helgene»!
Det er for sammenlikning 24/7 – hele døgnet – 7 dager i uken, en kjempejobb i form av maksimal stressbelastning og total maktesløshet over å aldri klare å betjene lån, andre regninger, aldri dra på ferie, ikke kunne spise fullverdig næringsrik mat eller kunne kjøpe de medisiner eller følge den diett man er i behov av for at ikke sykdommer skal forverres på skarve  5398,-  kr  hver  måned,  for titusenvis av mennesker!

ABERERINGEN

Og videre:

Politikerne må droppe skjult lønn:
http://bit.ly/VFyfel
Stortingets nettsted, Lønn og andre godtgjørelser
Stortingsrepresentantenes godtgjørelser, utgiftsdekning og serviceordninger.
Bolig i Oslo/tjenestebolig Stortinget eier 147 møblerte leiligheter i varierende størrelse som stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 km i kjøreavstand fra Stortinget.
Stortingsrepresentantenes godtgjørelser, utgiftsdekning og serviceordninger» – Stortingets budsjett 2009 Representantene: Godtgjørelse og diett
Beløp: 161 217 000 – ETTHUNDREOGSEKSTIENMILLIONERTOHUNDREOGSYTTENTUSEN KRONER!
http://bit.ly/g1BGX1
Politikernes million-pensjon
http://bit.ly/ih53xG
ABERLOVSORDNING
«Hjelpeinstansen» sosialkontoret, gir blanke i hvilke regninger det for den enkelte er nødvendig å betale for ikke å synke ned i uoverkommelig inkassogjeld, alt utover husleie og strøm.
Fasttelefon gis det heller ikke hjelp til, når de som mest av alt trenger å ha denne for lange ventetider hos alle de instanser som mange ganger trengs å kontaktes som Nav, sosialkontor, lege, inkassoselskaper og annet blir bedt om å kjøpe mobiltelefon med kontantkort.
Minstebeløpet å lade for, 150 kr, vil være brukt opp allerede i første ventekø hos Nav…
Argumentene som dukker opp som «forklaring» på fordelingen av godene i dette samfunnet noe som også denne artikkelen viser, er sørgelig lesning!
– Men det har for lengst blitt vanen, og ikke unntaket!
http://bit.ly/dt7lQw
”Klageadgangene” man angivelig har når saksbehandlere ikke gjør jobben sin, trenerer saksbehandlingen, legger til grunnlag feil beregning for stønader osv. er bare en eneste stor farse.
Et typisk eksempel på hvordan en slik ”kommunikasjon” kan se ut;
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.
http://bit.ly/izZ2dS
ABKONSUL
Her er andre poster som tar opp denne problematikken;
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd, drapstrusler, sosialkriminalitet og manipulering:
http://bit.ly/HqIKcx
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
Nav Brukermedvirkning:
http://bit.ly/HxZFOY
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige:
http://bit.ly/HzCfFm
Les mine fire kommentarer til art – Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser:
http://bit.ly/HApPMI
Her har jeg også kommentert (bla. vedr. «Naving»):
02.01.2013: Vil gjøre Nav mer brukervennlig
http://bit.ly/VvYIbK
ABROBERTE
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1092 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
Sendt: 21.03.2011
Besvart: 25.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
(…) Bakgrunnen for at uføretrygd ikke ble innvilget skyldes at arbeidsavklaring ikke er utprøvd. Men Nav har aldri tilbudt kvinnen dette. Vil statsråden legge til rette for at man i slike tilfeller kan få vurdert hele sin sak på nytt hos et annet Nav-kontor? (…)
Undertegnede synes det virker uforståelig at Nav avslår en søknad om uførepensjon med begrunnelsen om at arbeidsavklaring ikke er forsøkt, når det samme Nav kontoret aldri har gitt vedkommende et tilbud om slik avklaring (…)
Etter undertegnedes oppfatning burde man i, helt spesielle tilfeller, fått en rett til å byttet Nav kontor, og da i et annet fylke enn det som vedkommende bor i.»
ABJURSTRØM
Svar
Hanne Inger Bjurstrøm:
(…) Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret oppleves som fastlåst, vil Nav Fylke normalt vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i fylket.
Dersom bruker ønsker å bytte til et Nav-kontor utenfor det fylket vedkommende bor i, må dette i så fall avtales nærmere mellom de to fylkene som er involvert.
Etter min vurdering er dette en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på (…)
http://bit.ly/foQ2xP
APIIIIIIG
Mine uttallige krav til sosialleder Nav Nordstrand, og Helse- og sosialombudet (samt jurist der) om å få bytte Navkontor ble fullstendig og systematisk enten oversett, eller møtt med
«Det har vi aldri hørt noe om at skal kunne gå an – den problemstillingen er ukjent for oss!»:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2009
M T O T F L S
« aug   okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: