Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak «virkeligheten»?


Hvem av oss som på nært hold opplever eller står midt oppe i absurditeter og overgrep fra Nav er det som skal få lov til å slippe til i de «meningsbærende» medier med vår informasjon?
Hvorfor blir vi konsekvent og ettertrykkelig kneblet i det å belyse et omfattende myndighetsmisbruk som tar plass i realiteten i all sin gru, godt skjult bak de velfriserte vrengebilder som spilles av i nyheter og aviser og som står så langt fra et dypdykk i et katastrofalt og reellt virkelighetsbilde som overhodet er mulig?
Det er ikke oss bloggere og borgerjournalister – enda – om noensinne.
På de mette selvtilfredse velforsørgede ignoranters alter, ofres den jevne allmue i politikkens innbyrdes kiv og stridigheter.
Det pågår et høyt profilert spill for galleriet, der agendaen synes å være ment som en tåkelegging av den uttalte motvilje som den privilegerte stand ser ut til å hyse overfor ivaretakelsen av de lovfestede rettigheter som vanskeligere stilte av oss har krav på.
De ytterst få sanksjoner allmennheten gjennom tidene har hatt å benytte seg av overfor utstrakt maktmisbruk og vilkårlighet, har til alt overmål blitt grundig sabotert med den ytterste selvfølgelighet av definisjonsmakten.
Jan Frode Haugseth-  ph.d., Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, er endelig den profilerte person som har fått lov til å slippe til i det brede lag av media med sannheter som sjelden kommer på trykk, og som gjør et hederlig forsøk på å fremheve de ihjeltielser og den utestenging som mange opplever å bli møtt med når de har noe viktig å formidle.
Det håper jeg at også veldig mange med ham ønsker å sette søkelys på fremover.
Alt for mange kritiske røster blir i dag ignorert i det offentlige rom:
ABODEFRO
Du setter dagsorden
(…) Redaksjonene oppfordrer leserne til å forholde seg kritisk til sosiale medier.
Vil vi noen gang få se samme type omsorg i forhold til de tradisjonelle mediene?
I motsetning til bloggere og tvitrere, påberoper avis- og TV-mediene seg å beskrive og formidle virkeligheten.
Men det er ytterst sjeldent at redaksjonene problematiserer sin egne suverene makt til å definere hva som inngår i denne virkeligheten.
Redaksjoner er portvakter, som bestemmer hvem som skal få komme til orde i for eksempel en debatt.
Redaksjonens kriterier for utvelgelse er ofte skjulte for leserne, noe som gjør at det kan være vanskelig for folk å delta med egne meninger i debatten.
Enkelte meninger holdes bevisst vekk, og leserne får aldri en oversikt over hvilke (…)
http://bit.ly/ez6248
IMG_7211
Jeg har i 6 år belyst mine egne opplevelser med Nav grundig både til ledelsen i etaten og til deres samarbeidspartner OPT, her på blogg, på Aftenposten på Facebookgrupper, til flere politikere, ministere, forskere, statsråder, tv- kanaler, Tabloid, Brennpunkt, aviser, journalister, organisasjoner, samt levert inn politianmeldelse.
Klager har gått til Statsadvokaten, Fylkesmannen, Trygderetten, Tingretten, Nav Klage- og Anke Sør, Helse- og sosialombudet, Sivilombudsmannen, JussBuss, NTL der jeg var medlem, direktørene i LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeids-miljøinstitutt (STAMI) og Fattignorge m.fl – og altså ikke minst til ledelsen i Nav – fullstendig uten gehør.
Pressen vil konsekvent ha tiet meg i hjel i godt og vel 48 måneder, i mars.2012
Trakasseringen fra de mange uegnede elementer i det offentlige er i mange tilfeller konstant, og det er ingen vei ut.
Slikt kan ikke lenger ties ihjel, og jeg minner atter en gang om pressens “Vær Varsom – Plakat”:
http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten
Et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat  er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.
Hvis disse blir “tvunget” av sine overordnede og effektuere vilkårlige og lovstridige beslutninger overfor “vanskelige klienter” eller varslere, eller de bevisst deltar i “internjustisen” der de går sammen om å sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon og ber om bistand – ved hjelp av kreative metoder som utmatter og forvirrer den andre part –  så skal denne type aktører uansett stilles til ansvar for egen agering.
De som da velger å ikke rette seg etter Norges Lover og etatens retningslinjer og overordnede føringer som de er ment og arbeide ut fra i et hvert henseende, vil med vitende og vilje være med på – i ytterste konsekvens, og utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.

ABDVOKAT
Jeg viser til Straffeloven
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten.
Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter.
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dERX7U
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax

 

Jeg håper at jeg i blogginnleggene har klart å gi en tilnærmet fornuftig belysning av hvorfor alle ansatte, helt fra de “på gulvet”, til mellomledere og helt opp til øverste ledelse har et like stort ansvar for de lovbrudd de velger å holde i hevd som de både samlet og hver for seg, er villige til å gjennomføre.
Det er både feigt og uholdbart å skylde på “systemet”.
Vi er alle i stand til å foreta valg, og spesielt de som har ansvaret for å ta vel imot de av oss som har behov for bistand av ulike slag, bør være seg særdeles bevisste på at de til en hver tid må forvalte sitt embete med sunt skjønn.
Kunder av etaten som systematisk har blitt trakassert, tiet ihjel og effektivt eliminert etter varsling, forvises med sine historier til blogger og debattfora.
Ignoransen og kneblingen bidrar til at systemet tar ytterligere vare på seg selv, da de som allerede ligger nede der de befinner seg i det ytterste behov for bistand som aldri kommer, således og uvergelig blir betraktet som en slags pariakaste.
Avsløringer om grovt misbruk av makt som den “meningsbærende” presse konsekvent bestemmer seg for og ikke kringkaste, vil uvergelig og etter som tiden går, lede til en ufarliggjøring av overgrepene.
En bagatellisering av utenkelige tilstander og en effektfull farlig villedende psykologi, som suggererer det hele dit hen, at tilstandene er som de skal være.
Hvis avsenderen bare ties i hjel lenge nok i sine bestrebelser på å bli hørt, blir det ironisk nok denne – i stedet for skadevolderene som det utvikles mistro og skepsis til.
Slik er det bare…

ABERNALIST
Journalister har faktisk sunket så dypt at de konsekvent har valgt å misligholde Vær Varsom-plakaten i flere år overfor et enkelt menneske som Nav har begått multiple lovbrudd mot, og ignorert mine gjentatte henvendelser om dette.
Makten til og definere virkeligheten
http://bit.ly/hZQ5M5
Noe av det verste er at pressen i ca. to år – fullstendig har ignorert den oppsiktsvekkende informasjonen om kameraderi og samkjørt koordinert myndighetsmisbruk mellom Fagforeningen, Attføringsutvalget og sosialtjenesten i Bydel Nordstrand overfor annen person enda jeg har sendt dem informasjonen flere ganger og opplyst om forholdene på Twitter som jo har bred rekkevidde.
Jeg var med i alle møtene og har alt på lydopptak:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Hva skjer?!

 


 

For er det ikke underlig at jeg aldri mottok svar på alle mine detaljerte henvendelser med bønn om beskyttelse til ledelsen i Nav og overflytting til annet kvalitetssikret tiltak bort fra et stadig eskalerende myndighetsmisbruk som jeg erfarte fra ansatte i etaten og deres samarbeidspartner OPT, der sistnevnte aktører hadde tilkjennegitt for meg at de hadde lest artikkelserien jeg hadde startet i Aftenposten for å avsløre trakasseringen jeg erfarte hos dem og at de derfor bl.a bedrev gjengjeldelser og “trigget” meg med vilje i møtene som deretter tok plass – når direktør Saglie som indirekte hadde overlevert meg tilbake til gjerningspersonene under full ignorering av min varsling raskt ble svært oppmerksom på annen person med utgangspunkt veldig nær mitt etter at hun skrev en eneste kronikk – og attpåtil ga henne arbeid i etaten?:

 

ABESaglie
Jeg blir opprørt når jeg leser det Kristin Floer skriver”
Det sier Nav-direktør Tor Saglie til MS-bladet.
Etter at han hadde lest Floers kronikk tok han kontakt og inviterte henne til et møte.
Han har tilbudt henne jobb et par måneder.
Det er viktig for oss å få brukererfaringer (!)
Når saksbehandleren i Nav tilbyr Kristin Floer et kurs i CV-skriving, så gjør han ikke jobben sin godt nok, innrømmer Saglie.
Forskjellene er uttalte.
Jeg ble aldri tilbudt jobb hos direktør Saglie enda jeg både har 3-årig Høyskole og bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved UIO.
Jeg ble i stedet overkjørt i mine ønsker og velbegrunnede forslag til ekstra kurs som ville hjelpe meg stort i videre arbeid med mine funksjonshemminger, den siste tilretteleggingsbiten som jeg hadde sendt direkte til direktørene i Nav så de var klare over dette – av deres utvalgte saksbehandler selv med advokat til stede, og plassert i OPT
der jeg var blitt tilbudt … eller rettere sagt tvunget til og delta i nettoppkurs i CV-skrivingved en bedrift som primært sysselsatte psykisk utviklingshemmede
Nærmere belyst i posten:
Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
Og her:
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste
http://bit.ly/dZxQ3D
ABEGGINGGGG
Nav-ledelsens marionetter tvang meg som fremgår i følgende post, tilbake til de innklagede aktørene i OPT under falske forsikringer fra et helt panel om at tiltaket heretter ville være «kvalitetssikret»…:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Varslingen som hadde gått over flere måneder med ca. 12-16 e-poster til Saglie og Utvik med kopi av alle tapede møtereferater innbefattet, resulterte i en eneste liten tilbakemelding fra Saglie til meg:
Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008 Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200 From: Tor.Saglie@nav.no To: emmali1@msn.com
Jeanine
Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg. I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at “NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”.
Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo.
Mvh
Tor Saglie.

HERTZBERG

 


Deretter forrådte Saglies egen rådgiver Haakon Hertzberg (bildet) meg monumentalt, og gikk fra alle sine lovnader.
Han forsikret meg i (tapede) telefonsamtaler 19.06.2008 at de kom til å følge meg opp og at de ville innhente informasjon om hvordan det gikk med meg i tiltaket fremover, og de ville foreta en dialog med Nav Oslo og Nav Nordstrand arbeid vedrørende tema “om jeg fikk den oppfølgingen jeg trengte fra Nav”.
Han sa han ville  be Nav Arbeid om en vurdering på hvilke tiltak man iverksatte, og hva man skulle gjøre for å sikre at jeg ikke ble sykere av å være på tiltak hos dem.
Det viste seg å være løgn!
Samtalene med Hertzberg er satt inn i denne posten:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Jeg ble fratatt min yrkesrettede attføring sommeren 2008 som på papiret fra Nav egentlig var tilstått meg ut år 2010 og sendt rett over på sosialkontoret på bakgrunn av falsk forklaring fra de innklagede aktørene i bedriften – noe som Saglie satt inne med god kjennskap til at var tilfelle, i form av bevis som kontinuerlig ble oppdatert fra meg og sendt ham og Torild Lien Utvik (avgått direktør for Oslo-regionen) etter som myndighetsmisbruket skred frem:
http://bit.ly/9KlfzV
http://bit.ly/cxAIYM
http://bit.ly/bVsCBM

 

abevhj
Bloggpost som viser flere mail mellom Bjerke og meg, der hun benytter seg av legeerklæringen om forhøyet blodtrykk pga myndighetsmisbruket til å legge til rette for at Nav med dette får en “gyllen anledning” til å kvitte seg med borgeren som har varslet om grove misligheter i etaten:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
I tilknytning til dette, må man huske at Ingrid Raab er den (av alle innklagede) aktører som fortsatt har overoppsyn med Bjerke og min sak (jeg viser igjen til bakgrunn «Møtene med Raab & Fjeld») i posten:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Ytterigere belysning står etter de to møtereferatene i denne posten:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Klagen jeg skrev på dette til Nav Klage- og Anke Sør som jeg var pålagt og først sende inn til to av de innklagede aktørene ved Nav Nordstrand Arbeid for gjennomgang – Eirin Bjerke og Tom Pettersen, ble deretter underslått i ca 8 måneder.
Pettersens overordnede Anne Mette Bakke dekker deretter bevisst underslaget, og legger alt ansvar over på Klagenemnda:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det:
http://bit.ly/aSnrTJ

 

 

Etatens agering bærer således tydelig preg av motvilje overfor prestisjetap, samt veloverveide og organiserte straffereaksjoner i form av sanksjoner og gjengjeldelser mot en varsler:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Mennesker som av en eller annen årsak befinner seg i en vanskelig livssituasjon med behov og motta hjelp for å kunne områ seg litt, har svært få – om noen muligheter for å komme seg opp fra hengemyra de av ulike grunner er fastnet i.
Maktapparatet oppretter og tilpasser slett ikke adekvat oppfølging til de som trenger det, eller stiller med påkrevde og troverdige internkontroller av et mange ganger ondsinnet og ugjennomtrengelig «hjelpeapparat» der mange oppsiktsvekkende uegnede og regelrett dumme komponenter hersker, som indirekte har brede fullmakter samt uoffisiell tillatelse til å nedverdige, ydmyke og undertrykke «bølingen» der ute på ubegrenset kreativt vis ut fra dagsform og humør.
Det er realitetene!:

ABUNDE

Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
AFORVALTNINGSLOVEN
Den privelegerte stand har  med dette skaffet seg en solid forsikring om at «massene» ikke vil være i stand til å mobilisere ressurser for å opponere.
De uheldige har slett ikke muligheter eller midler til å forsvare seg mot hverken meningsløse tiltak de mot sin vilje blir stuet inn i, eller mot de sjokkerende holdningene og den utbredte treneringen og fornedrelsen de blir møtt med fra enkelte aktører som synes strategisk plassert i sine stillinger med kun et mål for øyet; å «holde bølingen i sjakk«.
Allmennheten det her er tale om, vil ikke ha veldig mye krefter igjen til å forsvare seg, siden de – utelatt som de er fra de fleste menneskerettigheter som eliten tar som en selvfølge – ufrivillig vil være tvunget til å bruke alle sine krefter på og forsøke og klare å overleve på et eksistensminimum fra dag til dag med sykdommer og inkassokrav.
De er attpåtil og kontinuerlig tvunget til å leve under den belastningen det er å til stadighet møte stengte dører, tankeblåste «Det-gir-jeg-fullstendig-blaffen-i-og-vil-bli-kvitt-deg-så-raskt-som-overhodet-mulig»-økseskaftfraser fra enten aktører med særdeles oppsiktsvekkende usunne holdninger eller ukyndig personell med liten eller ingen forståelse av lovverk og stillingsinstruks, inneha sterkt begrenset ytringsfrihet, og erfare et intrikat maktmisbruk som kan holde på i evigheter, regelrett avskåret fra å kunne ta i bruk rettsapparatet i de aller fleste tilfeller.
Skal vi fortsette å ha det slik?:
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
abrticle_office_bully_01
Poster som belyser samarbeidet mellom de innklagede ved Nav Arbeid og Nordstrand sosialkontor om å bedrive brudd på både lover og etikkdel, samt nennsom oppkonstruering flere av aktørene seg mellom, av meg som en «konfliktskapende person»:
Kjersti Smørvik, Eirin Bjerke, Ingrid Raab, Malin Karina Larsen, Trude Amundsen Sørheim, Tom Pettersen, John-Arne Kolstø, Marit Gunnes, Vildgun Steinhaugen, Anne-Mette Bakke og June M. Fjeld:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
Min opprinnelige varsling om grove lov- og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen 04.03.2010. Da hun fullstendig ignorerte denne, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
http://bit.ly/cyr0Go
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Del 5:
http://bit.ly/cdYGKF
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
13.02.2013 – Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
Del 2 – FrP- politiker Laila Marie Reiertsen.
http://t.co/9ls1UCKk
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
http://bit.ly/hwKs7V

Jeg har plassert min blogg i Oslonorske bloggkart!

bloglovin

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: