Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.


11344-the-inquisition-tribunal-francisco-de-goya-y-lucientes

Bildet; «The Inquisition» av Francisco Goya.
Pacem in Terris
Annen del: Forholdet mellom borgerne og statens myndigheter
(…) Myndighetenes autoritet består nettopp i deres fullmakt til å befale i samsvar med fornuften.
Det vil igjen si at hele deres makt utspringer av den moralske orden, som i sin tur hviler på Gud, dens opphav og endemål.
Om dette sier vår forgjenger Pius XII: «Selve skaperordningen, som jo viser oss mennesket som fritt og selvstendig, bærer av ukrenkelige plikter og rettigheter, og selv samfunnets opphav og mål – den omfatter også staten som en nødvendig institusjon, ikledd en myndighet uten hvilken samfunnet ikke ville kunne eksistere eller leve .
Allerede fornuften, og enda mer den kristne tro, viser oss at denne universelle orden ikke kan ha sitt opphav noe annet sted enn i den personlige Gud, vår Skaper, og følgelig har de offentlige myndigheter i en viss forstand del i Guds egen autoritet.»
Dersom da styresmaktene støtter seg utelukkende eller i alt vesentlig på trusler, på frykten for straff, eller på løfter om belønning, kan de ikke på noen effektiv måte drive menneskene til å søke det felles beste; skulle de i noen monn oppnå dette, ville det være på en måte som er uforlikelig med det frie og fornuftsbegavede menneskes verdighet.
Autoriteten er fremfor alt en faktor av åndelig art.
De som sitter inne med den må derfor først og fremst appellere til hver enkelts samvittighet, til den plikt som påligger alle til villig å tjene almenvellets interesser.
Men menneskene har alle av naturen den samme verdighet, derfor kan ingen forplikte noen annen til å gi sitt indre samtykke i noen sak.
Det er forbeholdt Gud alene (…)
ABELEKL
Det menneskelige samfunn kan fremby hverken orden eller trivsel, dersom det ikke er styrt av lovlig innsatte myndigheter, som kan bevare dets institusjoner og i den nødvendige utstrekning sørge for det almene vel (…)
Thomas Aquinas sier: «Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov. Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold (…)
csl0700l-peace-and-justice
Den offentlige myndighets formål:
Hvert enkelt menneske såvel som hver enkelt sammenslutning er forpliktet til, hver på sitt område, å bidra til det almene vel. Derfor må de også avstemme sine krav efter hele fellesskapets behov, og bidra med sine ydelser og tjenester til det felles beste i overensstemmelse med de direktiver som de offentlige myndigheter gir, når bare disse er i samsvar med rettferdighetens normer, og følger de former og de grenser som er fastsatt for deres myndighetsområde.
For når det gjelder de ydelser myndighetene forlanger av en, må de for det første være gode i seg selv, men dertil også enten umiddelbart ta sikte på samfunnets vel eller i det minste kunne føre til dette.
Her er imidlertid én ting å bemerke: Styresmaktenes eneste oppgave er å sørge for det felles beste. Det vil da si at de tiltak som treffes av dem må svare til almenvellets sanne natur, samtidig som de tar det skyldige hensyn til den gitte historiske situasjon (…)
Videre ligger det i selve almenvellets natur at alle borgere skal ha del i det, på forskjellige måter, avhengige av hver enkelts stilling, fortjeneste og livsvilkår. Dette betyr at de offentlige myndigheter må bestrebe seg på å tilgodese alles interesser uten å begunstige noen enkeltperson eller noen enkelt samfunnsgruppe (…)
Det felles beste krever da at myndighetene fører en politikk i overensstemmelse med dette faktum, slik at de respekterer verdienes rangordning og sørger for å fremme borgernes timelige velferd og åndelige vel i det rette forhold (…)
For «enhver offentlig myndighets vesentligste oppgave er å beskytte den menneskelige persons egne ukrenkelige rettigheter, og gjøre det lettere for hver enkelt å oppfylle sine plikter.»
Det vil da igjen si at dersom de offentlige myndigheter i skulle underkjenne eller krenke menneskerettighetene, ikke bare misligholder de sine plikter, men deres forordninger mangler enhver rettskraft (…)
Så er det da en av myndighetenes grunnleggende plikter å organisere de juridiske forhold mellom borgerne innbyrdes på en slik måte at en manns utøvelse av hans rettigheter ikke betyr noen trusel mot andres, eller hindrer andre i å utføre sine plikter.
I det hele tatt, det dreier seg om å opprettholde alles rettigheter fullt og helt, og gjenopprette dem der hvor de er blitt krenket (…)
ABeglli
Videre må de gjøre hva de kan for å utvikle et trygdesystem, slik at ingen mangler midler til å føre et menneskeverdig liv om ulykken skulle ramme dem, eller i tilfelle av familieforøkning.
Ikke mindre må styresmaktene se effektivt til at arbeidsdyktige arbeidere også finner stillinger som svarer til deres evner; at de får en lønn i samsvar med rett og rimelighet; at arbeiderne får sin del av ansvaret i bedriftene. Myndighetene må også lette opprettelsen av sammenslutninger som har til formål å gjøre samfunnslivet rikere og mer fruktbart. Og endelig må de sørge for at alle kan få del i kulturgodene, hver på sin måte og sitt nivå (…)
Man må ikke drive omsorgen for å sikre alle like rettigheter ut i det absurde, ved en politikk som har til resultat at den frie utfoldelse av disse rettigheter blir vesentlig redusert eller helt umuliggjort.
For «én grunnsetning må stadig fastholdes:
Hvor vidtgående og dypt inngripende statens innflytelse enn blir på det økonomiske område, er det ikke dens oppgave mer og mer å innskrenke det frie rom for den enkeltes private initiativ.
Den skal tvert imot sørge for at dette virkefelt blir så omfattende som mulig ved en effektiv beskyttelse av den menneskelige persons umistelige rettigheter, overfor den enkelte som når det gjelder alle (…)
For at et politisk og juridisk system av denne art skal bringe de fordeler man venter av det, må de offentlige myndigheter i sin gjerning velge metoder og midler som svarer til naturen av de problemer de skal løse, er i pakt med deres eget embede og dessuten er i overensstemmelse med landets faktiske situasjon.
Afolketoget_i_koebenhavn_184
Det forutsetter at den lovgivende makt alltid følger moralens normer og utover sin myndighet i samsvar med landets forfatning og med almenvellets behov for øye – alt sammen i pakt med de stadige endringer i landets situasjon.
Det forutsetter videre at den utøvende makt over alt går frem i overensstemmelse med retten, ut fra et perfekt kjennskap til loven og en samvittighetsfull analyse av omstendighetene.
Det forutsetter endelig at den dømmende makt administrerer rettferdigheten med menneskelighet, men uten å gi efter for påtrykk fra noen av de interesserte parter, slik at hver får hva rett er.
Og til sist krever den gode orden at borgere såvel som sammenslutninger nyder godt av en effektiv juridisk beskyttelse når de skal utøve sine rettigheter og plikter, både i sine gjensidige forhold og i sitt forhold til de offentlige myndigheter (…)
Vi ovenfor har notert, er tilstrekkelig bevis på at vår tids mennesker har ervervet seg en stadig mer levende bevissthet om sin verdighet.
Dette fører dem til å ta aktivt del i sitt lands administrasjon, og til å kreve at deres personlige, ukrenkelige rettigheter blir garantert ved positive rettstiltak.
De krever dessuten at de styrende ikke kommer til makten på annen måte enn ved å følge den forfatningsmessige fremgangsmåte, og at de bare utover sin myndighet innenfor lovens grenser.
http://bit.ly/r8NcyY
abfatcatlll
Makten må være delt, for at mennesket skal være fritt
Aschehoug var opptatt av å belyse skyggesidene ved innføringen av parlamentarismen. Makt både kan og bør deles:
”Delt har den været siden 1814 og det bør den vedbli at være, for der er intet, jeg i den grad frygter som den absolute, overvældende magt paa enkelt haand.
Vi skal likesaa litet staa under et masseherredømme som under herredømme av en enkelt mand eller en enkelt korporasjon.
Magten maa være delt, for at mennesket skal være frit.”
Ifølge ham var makt uten grenser tyranni.
Grunnleggende for hans syn var rettsstatens krav om beskyttelse av individet og minoriteter mot maktmisbruk.
Men, som Lars Roar Langslet skriver i Konservatisme på norsk, ”den tankegang Aschehoug utviklet, var rotfestet på et dypere plan i den liberale konstitusjonalisme.
Politikk er alltid utfoldelse av makt, men maktutfoldelsen må bindes av normer og rettsregler som sikrer frihet og rettigheter for den enkelte og for minoritetene.”
Aschehoug selv påpekte at staten først og fremst skal beskytte de svake mot de sterke.
http://bit.ly/kZo2ZE
AErik Bye
Erik Bye om politikere
«De er folkets tjenere!
De skal stå i givakt!
For oss!
I Demokratiet!
Det er noen av dem som tror at de har blitt HERRER!
Men der tar de faktisk feil!
Der må de en gang LÆRE at de tar feil!»
http://bit.ly/RRVS33
STORTINGET
Om Grunnloven
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.
Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten
http://bit.ly/X7LRMA

AGRUNNLOV

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.
§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.

Grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 nr. 365 (ikr. 1 okt 2009).

http://bit.ly/WVXbL8
ABANNE
Og vi må selvsagt ikke glemme
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7
ABFEIGGG
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
afylkesMANN
UTDRAG FRA FYLKESMANNENS MANGE KÅSERIER HER – ÅRVISSE REPRISER AV ET AVTALT SKUESPILL SOM ALDRI VIL KOMME TIL Å BLI TATT AV PLAKATEN:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Ti bud til en ung mann som vil frem i verden
http://bit.ly/V3FYs
Les også serien jeg satte inn på Nye Meninger:
Diplomaters immunitet
http://bit.ly/xn4H46
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

3 kommentarer på “Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.

  1. wilting
    januar 30, 2010

    Når uføre blir stønadsmottakere, istedet for pensjonister er det intet annet enn starten på en politikk.
    Det ligger som kjent «MAKT» i ord! I denne sammenhengen, kan dette bety at det er «enklere» å fremme forslag i storting om at summen av «stønader» skal reduseres. Så unngår partier den upopulære belastningen iom. stønader omfatter et bredere spekter av mottagere, og forvirringen kan gjøre det noe enklere å få gjennomslag for senking av pensjoner! Det er kansje en grunn til å være redd for fremtiden?

  2. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  3. Tilbaketråkk: Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: