Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

NAVs ledelse ba om inspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier.


Dette innlegget er knyttet til posten som viser flere mail som har gått mellom meg, saksbehandlere og ledelsen i Nav:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP

ANITA BUSCH

NTL der jeg var medlem ga meg aldri påkrevd assistanse da jeg ba om hjelp mot myndighetsmisbruket fra Nav og deres samarbeidspartner OPT.
Forbundssekretær Anita Busch (bildet) «opplyste» meg tvert i mot i møte jeg hadde med henne det følgende (Utdrag);
«Man var forventet å være ”ydmyk” overfor en slik mektig Statsetat som det NAV er, og at min omfattende men berettigede varsling om overgrep ville kunne komme til å bli sett på som noe i retning ”parodisk”.
”NAV kunne – i bunn og grunn gjøre akkurat som de ville overfor meg.
Jeg hadde i realiteten ”ingenting å kreve eller å fare med”.
NAV kunne – med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand»!
Noe de også forsøkte seg på.
Denne utrolige historien kan leses her;
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
«NTL beskytter ikke sine medlemmer mot maktmisbruk fra NAV»!
http://bit.ly/cK5UPn

Min opprinnelige klage på det koordinerte myndighetsmisbruket jeg erfarte fra Nav og OPT til fylkesdirektør Toril Lien Utvik (som trakk seg fra sin direktørstilling i sommer, hvilket jeg har kommentert i denne bloggposten);
NAV-direktør trekker seg:
http://bit.ly/z497m
Til Fylkesdirektør Torild Lien Utvik for NAV Oslo 31.12.2007
Ved utskrift av denne saken, er den totalt med alle brev vedlagt, på 31. sider.
Med kopi til følgende personer jeg mener at bør kjenne til denne saken: (…)
Jeg velger å ikke sende saken til Arbeidstilsynet denne gangen, da representant derfra skriftlig har uttalt at hun ikke forstår hva saken dreier seg om.
Jeg ber ellers alle jeg har sendt denne saken til, om å være så snille å informere meg snarest når Dere har mottatt denne.
Tusen takk.
Hvis det ikke er De som primært skal ha denne overgrepssaken til behandling, ber jeg Dem om å være så snill å delegere denne til riktig instans omgående.
Jeg lever i en fullstendig uholdbar og maksimalt stressbelastende livssituasjon nå på grunn av det som har skjedd, i tillegg til jobbsøk og det at jeg tar to bacheloremner i jus ved Domus Nova.
Ssaken har gått sterkt ut over min livskvalitet.
Jeg finner denne særdeles belastende, og ber om øyeblikkelig hjelp, og vern mot videre overgrep.

SAK

Klage på omfattende maktovergrep og trakassering, utført av en hel kjede med aktører innenfor Nav og OPT- Oslo kommunale Produksjon og Tjenester AS overfor meg.
Disse er;
Avdelingssjef  Astrid Helle Kalland i OPT
Direktør Trond Stenberg i OPT
Fungerende distriktsarbeidssjef June M. Fjeld i NAV
Fagansvarlig i NAV Oslo Sør Arbeid og Nordstrand bydel – min saksbehandler Ingrid Raab.
De to sistnevnte har gjort det klart for meg i møtet de påla meg å delta i 20.12.2007, at jeg er ”rettsløs”, det vil si; De tar ikke overgrepssaken som er presentert for dem på alvor, legger hele bevisbyrden over på meg og gir meg kun to ”alternativ” – Gå tilbake til Kalland (personen jeg innklaget for trakassering) eller du vil miste din yrkesrettede attføring omgående!
Jeg følte meg syk, kvalm, presset og tvunget til å svare der og da at jeg skulle gå tilbake til Kalland. Min sønn og jeg, skal ikke bli satt på gaten. Det har jeg heller ikke helse til, og jeg har arbeidet så forferdelig hardt gjennom mange år med å ta utdannelser ved siden av sykdom smerter og operasjoner for å nå mitt mål, som er å komme meg ut i arbeide.
Jeg forklarte attpåtil I.R og J.M.F da jeg kom til møtet, at jeg var svært syk.
Jeg klarte nesten ikke å verken puste eller snakke, og de så hvor dårlig jeg var. (Senere, etter å ha vært på to legevakter, ble det konstatert av tredje person, at jeg hadde alvorlig luftveisinfeksjon som krevde antibiotika (…).
Dersom overgrepene ikke blir tatt på alvor denne gangen og riktige tiltak iverksatt omgående, vil jeg ta denne saken til domstolene. Saken er allerede fra før sendt til en rekke aviser og TV- kanaler.
Den skal ikke bli tiet ihjel.
Dette som har tatt plass, er så graverende at det krever offentlighetens søkelys.

 

Saken gjelder i første rekke store verbale overgrep fra den første aktøren omtalt; NB.

Deretter – ved min opplysning om og klage på dette, følger grovt maktmisbruk, uttalelser som eventuelt bryter med flere punkter i norsk lov, sammen med utøvd hersketeknikk og mobbing utført av de andre overnevnte aktørene overfor bruker av Navs tjenester (meg).
Dette kan jeg bevise, både ved hjelp av det utrolige tilsvaret Stenberg valgte å sende meg vedrørende min klage på hans ansatte (Kalland), samt hans gjentatte ignoranse av å gi meg svar på og forevise meg relevante opplysninger jeg både tidligere hadde spurt ham høflig om å motta i min opprinnelige klage, og senere da jeg ba ham en gang til om å sende meg redegjørelsene – uten respons (…)
(Direktørens utrolige tilsvar satt inn 24.08.2009);  «Vi har mottatt deres klage av 16/11 hvor De har ønske om å bytte tilrettelegger omgående. (Så orienteres det at OPT kun har en tilrettelegger til som snart skal slutte, og derfor ses det ikke som hensiktsmessig at jeg skal bytte)!
«Når det gjelder noe av klagens innhold oppfatter jeg at du i flere sammenhenger berører forhold som tangerer Kallands integritet på en negativ måte.
De forholdene vil jeg avvise.
Ellers kan jeg ikke se at Kalland har opptrådt på en annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet.
Jeg beklager at du har opplevd tiltaket slik du beskriver, men kan dessverre ikke imøtekomme ditt krav«! (sitat slutt)

 

tape

Videre dreier bevisene seg om lydbåndopptak i møtet jeg deretter ble beordret til å delta i av NAV med J.M.F og I.R 20.12.2007, og som de var klar over at jeg brukte.
Stenberg (i sitt tilsvar på min klage som han ignorerte) gjorde det klart at jeg må gå tilbake til NB, og I.R og J.M.F pålegger meg det samme i møtet med dem.
Saken er krystallklar, grepene er tatt, og fordrer således ingen bevisføring i seg selv.
I møtet på NAV begynner jeg med å fortelle dem at jeg har sendt overgrepssaken og klage på Stenbergs avvisning av denne, til Direktør Saglie i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og til Arbeidstilsynet.
Begge smiler bredt, og svarer: ”Det vet vi” !

 

(Møtereferatene – både de Nav-ansattes og min versjon er gjengitt her):
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Utvik får så hele møtereferatet gjengitt, som senere er satt inn i overnevnte bloggpost.
I varslingen til Utvik som også Saglie mottok kopi av, vises klagen på forholdene som jeg sendte Saglie over mail 05.12.2007 (vist i posten over)
(Forts): Krav om å bli overflyttet fra overgrepstiltak til egnet sted omgående
Jeg ber om å være så snill å umiddelbart bli overflyttet til et annet sted, hvor jeg kan ha tillit til at riktige og kvalitetssikrede tjenester fra profesjonelt personell blir gitt meg, som skal hjelpe meg ut i arbeid uten å benytte seg av mobbing og trakassering.
OPT leverer ikke kvalitetssikrede tjenester, slik jeg har opplevd det.
OPT er også primært et tilbud primært rettet mot psykisk utviklingshemmede.
Har det vært riktig av I.R å plassere meg her?
Har i det hele tatt mine interesser, med dette – blitt ivaretatt på ”best mulig måte” i min attføring? (Jeg viser så til «likebehandling»)
– Hvis min klage til Dem mot formodning ikke skulle bli tatt alvorlig og gjort noe med umiddelbart, vil jeg forstå det slik ut fra min sak – (fordi jeg tar det som en selvfølge at alle ansatte inkludert ledelsen i Nav forholder seg til norsk lov), at;
Navs generelle praksis overfor alle brukere som kontakter dem og melder fra om verbale / fysiske overgrep / trakassering innenfor deres linjer, er at disse normalt vil bli instruert om å gå direkte tilbake til overgriperen de har klaget på uten å lage mer ”tull”, eller bli forelagt følgende ”valgmulighet” hvis de nekter; Brukeren vil bli fratatt sin månedlige stønad (yrkesrettet attføring som i mitt tilfelle) eller annet med umiddelbar virkning.

 

Dette vil igjen medføre tap av bosted, store inkassoutgifter på andre ubetalte regninger, og andre kritiske konsekvenser for brukeren / jobbsøkeren og eventuelt dennes familie, som barna deres.Slik har jeg altså blitt behandlet.
Dette jeg her legger frem, faller selvfølgelig ikke under Navs bestemmelser og intensjoner. Dette faller på sin egen urimelighet, og er så uhyrlig at jeg ikke vil sette fram påstand om dette.
Den faktiske situasjonen er allikevel at enkelte aktører innenfor Navs systemer, som fungerende distriktsarbeidssjef J.M.F har valgt, sammen med min saksbehandler I.R – og møte meg på denne avskyelige måten.
Jeg ber derfor om at bakgrunnen for J.M.F og I.R trakassering og store maktovergrep mot meg må granskes nøye sammen med Stenbergs ufattelige skriftlige tilsvar til meg, og ber om en redegjørelse fra Dem over hvorfor disse personene har valgt å behandle meg og overgrepssaken på denne måten.
Arbeidsdepartementet_topp_bilde
Jeg ønsker også å få vite om J.M.F og I.Rs uttalelser til meg i møtet de innkalte meg til 20.12.2007 var basert på egne subjektive ”skjønn” og forgodtbefinnende, eller om disse hadde fått instrukser om å agere på en slik motbydelig måte som de gjorde fra annet hold.
Hvis det siste er tilfelle, ber jeg om å få vite hvem det er som har instruert disse om å utføre såpass monumentale overgrep, sett ut fra lovverket og det ansvaret Nav har om å ivareta sine brukere på best mulig måte.
Jeg ber i så fall om et navn.
Hvis disse utførte maktovergrepene ”innbyrdes” og basert på eget ”skjønn”, ber jeg om at adekvate straffereaksjoner blir iverksatt (Gjelder overfor begge problemstillingene).
Med bakgrunn i overnevnte opplysninger, vil jeg fremheve noen av I.R og J.M.Fs uttalelser tatt opp på bånd i møtet 20.12.2007;
J.M.F uttalte svært surt at jeg hadde mottatt ekstraordinær lang støtte fra Nav i særdeles lang tid, så hvordan ville jeg forklare det faktum at jeg enda ikke hadde kommet meg ut i jobb?
Jeg spurte da J.M.F om hun hadde lest min sykdomshistorie, og fikk til svar; ”Ja, hva så”?
I.R kom da med innspill, og erklærte at de så på dette som såpass merkelig at de snarlig ville innkalle min fastlege til møte sammen med meg, slik at legen bredere kunne redegjøre for denne lange sykdomsperioden min som de så på som meget mistenkelig!
Min fastlege og jeg har fulgt Navs regler til punkt og prikke gjennom alle år, og legen har fortløpende sendt inn til Nav relevant informasjon om min sykdom, operasjoner og sykehusopphold.

ABERNAL

Journalutskrifter fra sykehusene direkte er også gjennom tidene sendt Nav, og min lege har skrevet til saksbehandlerne underveis, og gitt omfattende opplysninger over hvorfor jeg har trengt utvidet attføringsløp.
Dette har i sin tur blitt innvilget umiddelbart av samtlige saksbehandlere jeg har hatt i alle år. Alt har gått på skinner inntil overgrepene tok plass, og jeg er Nav dypt og uendelig takknemlig for tidligere ”smertefritt” forløp, med saklighet, forståelse og støtte.
I.R og J.M.F velger til alt overmål og komme med sin uttalte mistenkeliggjøring av min fastlege og meg nå, når hele min utdannelse er ferdig, (den som Nav har godtatt, jus – emnene tar jeg på egen hånd).
Høringsinstansen fremhever jo at brukerne skal slippe å gi de samme opplysningene flere ganger.
Hvorfor blir da min fastlege og jeg satt under tvil på det tidspunkt jeg leverer inn en klage på overgrep?
Hvorfor tas dette opp på møtet?
Hvor er det sammenhengen og logikken i dette, kommer frem her?
(Utdyping av det jeg skriver her, står og lese i artikkelserien på Aftenposten debatt s. 3):
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak.
http://bit.ly/b5lZf2
(Debattsentralen ble nedlagt i 2011, men referatet var lagret, og vises tidlig i følgende post):
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
Derfor ønsker jeg å få vite skriftlig, hva I.R og J.M.Fs intensjoner har vært for å komme med noe slikt i møtet som jeg naivt trodde at skulle omhandle overgrepssaken. Hva er den bakenforliggende hensikten og målet deres med å insistere på noe slikt, – og på et slikt tidspunkt (…)?

 

Min kontaktpersom ved NTL, forbundssekretær Anita Busch hadde forklart meg i forkant av dette møtet at jeg skulle opplyse om at Nav kjøper private tjenester av OPT som ikke er kvalitetssikret.
Dette, fordi jeg hadde forklart at jeg har opplevd å føle meg mobbet og trakassert av min tilrettelegger (i OPT). Nav som statsetat sa hun, har ansvaret for at jeg, deres klient, ivaretas på en best mulig måte.
Det har jeg ikke blitt.
Derfor kunne jeg kreve å bli hørt, samt kreve tjenesten gitt meg av andre aktører som er forsvarlig kvalitetssikret.
Da jeg la frem dette på møtet (20.12.2007 med Raab & Fjeld) ble det gjort kort prosess.
Maktutøvelsen var total:
Raab: «Gå tilbake til Kalland øyeblikkelig, ellers stanses attføringen din umiddelbart»!
I alle fall frem til de fant en annen tilrettelegger, og dette kunne ta laaaang tid. «De hadde ingen andre nå»!

 

Raab la mer korrekt frem sjokkerklæringen på møtet slik: «Du har ikke krav på ytterligere økonomisk støtte fra Nav på grunn av at du ikke befinner deg i et tiltak nå»!
Det sa jeg forskrekket at jeg ikke visste eller hadde hørt noenting om.
Raab overhørte dette, og forklarte at kun «storsinn» fra hennes side, gjorde at hun allikevel ikke hadde valgt å stanse attføringen min enda, «selv om jeg hadde valgt å gå ut av tiltaket» som hun faktisk våget å formulere det!
Hun sa at hun først ønsket å avklare med meg her på møtet om jeg var villig å gå tilbake til Kalland og hennes tjenester, før hun eventuelt ga beskjeden…
På møtet av 20.12.2007 ble det presisert for meg at jeg overhodet ikke hadde noen rettigheter.
Raab ba meg om å gå tilbake til Kalland, ellers ville hun stanse attføringen min umiddelbart.
Hvilken «utredning» er det som er foretatt her?!
Kan dette maktovergrepet oppfattes som «veiledning»?!
I tilknytning til overgrepene jeg har møtt i OPT, ønsker jeg å sette ”sak Oslo kommune” under her, (pkt 3 og 4) som jeg lurer på om kan relateres til følgende spørsmål;
Hvorfor det er såpass viktig for de to aktørene i Nav at jeg går tilbake til overgriper i Oslo Produksjon og Tjenester AS at de velger å møte meg med videre maktovergrep, trakassering og umyndiggjøring?

ABETISK

OSLO KOMMUNEBYRÅDET BYRÅDSSAK

ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE

Pkt. 3.

(…) Siden bedriftenes inntekter i stor grad hviler på salg av tiltaksplasser til Aetat eller tilskudd fra staten til godkjente plasser, vil innhenting av slike opplysninger (kvartalsregnskap) være viktig.
Svikt i tilstrømmingen av tiltaksdeltakere, vil for mange av bedriftene slå negativt ut på driftsregnskapene.
Dersom dette skulle skje, er det viktig å få signaler om dette tidlig, slik at forholdet kan rettes på, ved at Oslo kommune som eier tar dette opp med Aetat, for eksempel ved STA- samarbeidet.
4. Oslo kommune som kjøper av tjenester
Oslo kommune har en rolle som kunde hos bedriftene (… ).
For det andre, kjøper Oslo kommune tiltaksplasser og attføringstjenester.
Dette skjer ved at plasser kjøpes direkte av bedriftene med bydelene som kunder, ved at kommunen gjennom deler av regelverket er pålagt å delfinansiere den enkelte tiltaksdeltaker / – plass og ved at kommunen yter ordinære tilskudd til en del av bedriftene.
Grunnlaget for det siste, kan ses på som et grunntilskudd for å sikre bedriftene en tilfredsstillende økonomi og dermed at deres tilbud til byens innbyggere i det hele tatt finnes.
Det er viktig for Oslo kommune at det finnes tilbud til personer som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarked. Dette er personer som trenger kvalifisering og særskilt oppfølging for å kunne gjeninntre på arbeidsmarkedet (…)
http://bit.ly/qiV7K1
Mitt spørsmål;
Har jeg blitt sett på som ”en svikt i tilstrømningen”?
Ville enkelte aktører i Nav ”miste ansikt”, miste sitt kvalitetsstempel, økonomiske tilskudd eller sin posisjon hvis overgrepssaken ble kjent? (…)
Med vennlig hilsen
Jeanine
(Jeg minner igjen om at denne klagen til Utvik er sterkt forkortet.)

ANITA BUSCH

Jeg tilføyer – 24.08.2009 Her er referatet fra dokumentet som Anita Busch skrev – min konsulent i NTL som ikke hjalp meg videre i saken og som direktørene i Nav mottok kopi av 31.12.2007:
Jeanine har fått beskjed av NAV om å fortsette hos OPT etter møte med NAV 20.12.2007 (…) (Møtet med Raab & Fjeld i Nav)
Dersom OPT får betalt pr deltaker som kommer ut i arbeid, vil dette kunne være opplysende for den situasjonen som nå er oppstått.
Det er også underlig at OPT kun har en person som ivaretar «Arbeid med bistand» slik at det er umulig å bytte kontaktperson dersom det oppstår konflikter (…)
Det er NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten (…).
Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra NB.
Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT – som avviser forholdene, og NAV Arbeid som ikke ønsker å gå inn og endre tiltaket som det varsles om.
At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og tilbake til den som står bak det som kan oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen.
Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (sitat slutt).
MERK: Både Utvik, Saglie og saksbehandlere i Nav samt Arbeidstilsynet og Politiet mottok disse opplysningene over mail 31.12.2007 – uten å reagere.
Mer om dette i posten:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

 

Vedrørende det Busch anfører (og som jeg også tok med i varslingen til Navdirektørene);
Artikkel; «Høyre-styrte Oslo stadig mer hemmelig»:
Oslo blir en mer og mer lukket kommune.
Hva som skjer med 8 milliarder kroner – en fjerdedel av det kommunen driver med – holdes hemmelig for presse, politikere og skattebetalere.
Det viser undersøkelser som Oslo journalistklubb har gjort i 29 kommunale bedrifter og selskaper i Oslo.
Årsaken til hemmeligholdet er at byrådet i Oslo har privatisert og omgjort kommunale bedrifter til aksjeselskaper. Da er det mye vanskeligere for publikum å kreve innsyn i virksomheten med hjemmel i offentlighetsloven (…)
Undersøkelsen som OJ har gjennomført viser altså at nesten alle kommunale selskaper i Oslo er lukke for innsyn etter offentlighetsloven.
Bare 5 av 29 selskaper har svart positivt på våre henvendelser, mens resten nekter innsyn eller svarer at de ikke har postlister. Dårligst ut kommer de vernede bedriftene som driver sysselsetting og arbeidstrening for personer med en eller annen form for funksjonshemming:
Bare 2 av 10 slike Oslo-bedrifter lar presse og publikum kikke dem i kortene.
En av dem som nekter innsyn er Oslo kommunale Produksjon & Tjenester AS, (OPT) selv om Oslo eier alle aksjer og mesteparten av inntektene er tilskudd fra staten.
Men regelen er – uansett hva Oslo måtte mene – at slike vernede bedrifter omfattes av offentlighetsloven (…)!
http://bit.ly/cWRW1l

aletter

Etter overnevnte lange brev på 36 sider, bønnfalt jeg igjen NAVs ledelse gjentatte ganger om å bli løst fra en langvarig, ytterst uholdbar og sterkt belastende overgrepssituasjon, og flyttet over i et kvalitetssikret tiltak der jeg kunne ha tillit til at jeg ville bli møtt på anstendig vis.
Alt ble oversett, og ingen respons ble gitt.
Her følger et lite utdrag fra brevet til aktøren i OPT som fremsatte den falske forklaringen som bidro til å stanse min Yrkesrettede attføring med øyeblikkelig virkning (først utdrag fra rapporten, tilknyttet kort belysning);
”Søker tilkjennega både muntlig og skriftlig at Arbeid med Bistand (AB) ved OPT ikke var ønskelig fra hennes side, og at hun følte seg tvunget til å være i tiltaket.
Dette kommer blant annet frem i mail fra søker som er vedlagt klage.
Søkers fokus i dette tiltaket synes ikke å være å få hjelp til jobbsøk, og hun nyttiggjorde seg ikke veiledningen.
Selv om søker fysisk møtte opp til flere av samtalene ved OPT førte manglende samarbeid og aktivitet fra søker til at ble AB avsluttet. Søker motsatte seg også arbeidspraksis som kunne gi verdifull jobberfaring”! (Sitat slutt)

business_teamNAAAV

”Vedtaksberettigede” i Nav Arbeid (også tidligere innklagede aktører – noe som på dette tidspunkt ikke skulle komme som noen bombe), skyndte seg å legge ”tilretteleggers” falske forklaring til grunn, samtidig som alle klager fra meg med informasjon om forholdene ble underslått.
De valgte i sin ”redegjøring” ikke å kommentere disse overhodet, men istemte automatisk de falske påstandene fra «tilretteleggeren» i OPT.
Til NB, med kopi til direktør Trond Stenberg i OPT, direktør Saglie, (daværende saksbehandler Eirin Bjerke) og Azmat Butt.
Oslo 21.07.2008
VIKTIG: Les overnevnte brev fra meg i denne bloggposten:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Kopi av brevet ble samtidig sendt til direktør Saglie, direktør for OPT, min daværende saksbehandler Eirin Bjerke og en person til.
Orienteringen ble deretter sendt til samtlige klageinstanser, også til Klagenemnda i Kristiansand.
Overalt, har denne essensielle informasjonen (med omfattende tilleggsforklaringer) blitt underslått og tiet fullstendig i hjel!

 

Allmuen ser altså ikke ut til å være beskyttet av et snev av rettssikkerhet, og et hav av argumenter og kritikk som måtte tilkjennegjøres overfor grove overtramp begått i det offentlige knebles resolutt, og lagres forsvarlig i et samkjørt kollegialt overformynderi der aktørene selv ser ut til å være godt kjent med at slike varsler kun vil “brenne ut” av seg selv innbyrdes og som oftest aldri nå fram til domstolene!
Utmattelsesteknikker florerer.
All makt er gitt etatene, men en slik agering som jeg viste i artikkelserien kan ikke gå upåaktet hen. Det er krystallklart at jeg ikke er den eneste som har blitt rammet av et slikt utstrakt og vilkårlig maktmisbruk.
Her må en omfattende kvalitetssikring settes inn, og det er meg helt og fullstendig uforståelig at en sådan ikke har trådt i kraft enda, vi skriver 2009.
Handlingsunnlatelsen – selv når de langt over 100 makttoppene som har mottatt informasjon om maktmisbruket og derav sitter inne med bred kjennskap til at forhold som beskrevet tar plass i utstrakt omfang og har gjort det lenge – viser mer enn alle store og godt betalte svadatunge “politisk korrekte” ord og løfter, at allmuen når alt kommer til alt, bare blir sett på som “røkla” og kan seile sin egen sjø i kaoset som oppstår og handlingslammelsen som inntreffer når man erfarer at det slett ingen hjelp er å få.
Vi er altså ikke en gang verd en solid og betryggende kvalitetssikring, og informasjon rundt uakseptable og mange ganger kriminelle forhold som vist, ties bare resolutt i hjel.
Ved å bruke min sak som et kontinuerlig eksempel på hvordan et fullstendig utenkelig og utbredt misbruk av myndighet holdes i hevd i det skjulte bak “lukkede dører” i offentlig forvaltning, håper jeg at avsløringene på sikt vil kunne avstedkomme store forandringer for alle dem som ikke orker å stå løpet ut i en endeløs kanossagang i et hermetisk lukket ormebol, men som får livene sine ødelagt i stillhet.
Omfanget av overtrampene er kolossale, og må nå endelig frem i lyset og bli gjort noe med.

 

Anmeldelse i Dagfinn Nordbøs kronikk «Det siste store tabu»:
(…) Slike ting skjer hver dag, uten den minste konsekvens for de udugelige. Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg (…)
http://bit.ly/mKgzM
Les også andre poster med viktig informasjon sett i forbindelse med dette innlegget:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/1Eetsai
Idèbanken 01.01.2005 – Funksjonsvurdering i attføringsbedrift
Attføringsbedriftene har de siste to årene samarbeidet med Rikstrygdeverket om å utvikle et tilbud om funksjonsvurdering til ansatte i IA-virksomheter. Standarden som ble testet ut i Akershus, Oppland og Buskerud, ble landsdekkende 1. mai 2005.
Forutsetninger i attføringsbedriften
 • Tilgang på kompetanse innen pedagogikk, yrkesveiledning, ergonomi, aktuelle tester, helse- og sosialproblematikk samt gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Plikter å stille varierte og hensiktsmessige arbeidsoppgaver til rådighet for arbeidstakeren.
 • Ansvarlig for at eksterne bedrifter som eventuelt benyttes i funksjonsvurderingen holder god faglig og miljømessig standard.
 • Arbeidstaker skal være kjent med og godkjenne sluttrapportens innhold.
http://bit.ly/292IbNa
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERTZ
BEGYNNELSEN:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg (bildet) gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
Bevis i form av lydopptak:
http://bit.ly/1CHBLLt
SAMTLIGE klageinstanser har gitt Nav fullt medhold ved å underslå og ignorere alle bevis jeg har ført i saken.

LES HELE SAMMENDRAGET AV DET TOTALE MAKTMISBRUKET SOM PER 26.06.2016 ER SAMMENFATTET PÅ BLOGGENS HOVEDSIDE:

https://sommer17.wordpress.com/2009/08/17/om-meg-bakgrunn-og-historie/

 

 

Sosialkontorets projisering – Tapet samtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen:
http://bit.ly/zISE8p
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
 ABABABABABABABABABABEMBUD
Klagen på Nav og deres samarbeidspartner OPT til Sivilombudsmannen 22.03.2008
http://bit.ly/r8yIEg
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/bZSsti
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM

 

Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

6 kommentarer på “NAVs ledelse ba om inspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier.

 1. heidinu
  august 24, 2009

  Innleggene dine her er en inspirasjon til selv å fortelle om mitt møte med Nav.

  Stå på, altfor mange har opplevd lignende saker!!!

  Jeg legger en link til bloggen din på min opprinnelige blogg, heidi.nu.

  Takk igjen, det er faktisk godt å se at man ikke er alene med slike problemer!

  • Jeanine
   august 24, 2009

   Så flott! 🙂 Det var riktig hyggelig å høre, og akkurat det jeg håpet på at jeg klarte å avstedkomme med mine innlegg, blogger og artikkelserie/debatt! Tusen takk skal du ha, og så håper jeg å se din historie på trykk snart 🙂

 2. Tilbaketråkk: Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 3. Tilbaketråkk: Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd: « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 4. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Påskegrøsser fra virkeligheten i 23 deler. Del 4. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 5. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Påskegrøsser fra virkeligheten i 23 deler. Del 4. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: