Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Skam deg, Axel West Pedersen!


ABANIMALL

Dette er hva du påstår: «Våre sosialhjelpsatser er høye, (men behovsprøvingen er streng)» i
«Fattigdommen kan avskaffes«
http://bit.ly/dlX6D
Denne grovt villedende informasjonen tatt ut av sin store sammenheng og satt inn i denne artikkelen, mener jeg at er under en hver kritikk, spesielt når denne påstanden blir fremsatt av en aktør som blant annet er prosjektleder ved Senter for studier av fattigdom!
Sosialhjelpssatsene er tvert i mot uforsvarlige og kriminelt lave.
Når stønaden endelig utbetales, er alt av livsnødvendigheter brukt opp for lengst, og det er klart for en «hurramegrundt» handletur hos diverse leverandører f.eks; Kolonial, lege, apotek/medisiner, optiker, ortoped, innkjøp av månedskort, kontantkort, husholdningsartikler, toalettartikler, rengjøringsprodukter, hudpleieartikler, kafèbesøk, fysioterapeut, evt. dyrebutikk, veterinær, pol, (ja, man skal da kunne unne seg et par flasker vin til maten i måneden som de fleste andre mennesker, dette faller da i høyeste grad under kravet om et verdig liv med et nøkternt levesett) kles/skobutikk, frisør, og for ikke å snakke om alle regninger utenom husleie og strøm skal betales/legges av til, som telefon, forsikringer TV-lisens m.m. Etter at disse galenskapene er til ende, skal man faktisk være glad hvis man sitter igjen med en tusenlapp som skal strekkes de neste 27-31 dagene av hele måneden.
Må jeg få minne om Soria- Moria erklæringen Kapittel 11: Fornyelse og utvikling av offentlig sektor:
(…) Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum både når det gjelder innholdet i, og organiseringen av, velferdstilbudene. Tjenestene skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov. Gjennom hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet som gis, samsvarer med de behov mottakeren har (…)
Atter en gang – i 2005, ble det forlangt av den norske regjeringen at de måtte følge FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene. Norge måtte anerkjenne og gjennomføre retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende med mat, klær og bolig. Og folk skulle ha muligheten til å forbedre sin egen livssituasjon:
Afolketoget_i_koebenhavn_184
Behandle de fattige med verdighet
(…) Dette er løst fra artikkel 11 i den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Vi finner samme garantier i grunnlovens paragraff 110c. Hvis regjeringen skriver under på betingelsene i denne artikkelen og følger vår egen grunnlov – og gjør noe med situasjonen, da er vi godt på vei, sier Bjønnulv Evenrud (…)
3. I det nye statsbudsjettet skal det tas høyde for at alle sikres et verdig liv.
SIFO-normen for livsopphold må innføres senest 1. desember, og utbetalingene til de trengende skal ikke gjøres avhengig av kommuneøkonomien i den enkelte kommunen.
Dette vil for eksempel bety en økning i satsene for enslige med over 2000 kroner pr måned – fra kr. 4300 til kr. 6500 (…)
Kravene våre betyr at den kommende rødgrønne regjeringen er villig til å bruke de nødvendige midlene for å gjenreise Kommune-Norge, og for å rette på de skjevhetene som systemet har i dag.
Dessuten trengs det midler og ikke minst en vilje til å møte de fattige med verdighet og respekt i alle situasjoner. Velferdssystemet trenger en ny og sunn holdning til alle svake grupper.
Alt for mange opplever hver eneste dag at statens representanter på sosialkontorer og andre offentlige kontorer gjør hva som helst for å hindre at folk får det de har rett og krav på (…)
http://bit.ly/8VEAN
Og jeg understreker at dagens satser for enslige både i 2009 og i 2011 kun er på kr 5300!
Overnevnte artikkel er altså skrevet så langt tilbake som i 2005!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I mars 2008, krevde Velferdsalliansen av regjeringen en dobling av rettighetsbasert livsopphold til fattige i Norge:
(…) Velferdsalliansen mener at regjeringen i den inneværende perioden har en unik mulighet til å hjelpe alle sine borgere ut av den politikerskapte fattigdommen.
Den fattigdommen som politikerne selv har skapt ved sine restriktive holdninger overfor de fattige og den penge- og viljemangel som preger dagens stats- og kommunebudsjetter (…)
Problemet i dag er ikke de ulike satsene fra kommunen til kommune, men at ingen norske kommuner er i nærheten av å yte det som alle mennesker i Norge har krav på.
Det er innlysende at både Sosialloven, Grunnloven og Menneskerettighetene gir alle som ikke kan skaffe seg utkomme av eget arbeid rett til offentlig pengestøtte for å leve et anstendig liv som fullverdige deltakere i samfunnet (…)
Siden det harde tredvetallet har det i Norge oppstått en ukultur innen de kommunale og statlige myndigheter som skal gjennomføre livsoppholdsretten i Norge.
I dag er det ingen norske kommuner som utbetaler de fattige sitt rettsmessige livsopphold, de fleste kommunene beholder rundt halvparten av de fattiges penger for seg selv.
Det er innlysende at dette fører med seg en unødvendig stor fattigdom i Norge skapt av politikerne i Regjeringen og i Kommunene. Det er politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget som må stoppe denne sosialkriminaliteten og vedta at alle i Norge som er avhengige av offentlig pengestøtte skal ha et livsopphold som tilsvarer dette SIFO-nivået (…)
http://bit.ly/clqjjn
960x
De neste ti årene skal det brukes nesten en milliard kroner til å få mer kunnskap om velferdssamfunnet;
“En milliard til samfunnsforskning”
«I disse dager setter Forskningsrådet i gang det største samfunns-vitenskapelige forskningsprogrammet vi har hatt i Norge noensinne. De neste ti årene skal det brukes nesten en milliard kroner til å få mer kunnskap om velferdssamfunnet».
http://bit.ly/6Od3TG
Gang på gang nedsettes utvalg og granskningskommisjoner. Det lages meningsmålinger og utarbeides forskningsrapporter. Høytsvevende fraser, kalkuleringer, “endelige sannheter” og konkluderinger tres nedover de som like fattige og maktesløse blir nødt til å bevitne forestillingen der godt betalte intellektuelle briljerer overfor hverandre med disse selvdiggende plattheter som ikke giver mat på bordet til de som det til en hver tid diskuteres over hodet på!
Den jevne allmue har for lengst gitt uttrykk for hvor ille forholdene i realiteten er.
De befinner seg så langt vekk fra retorikk og skrivebordsteori man bare kan komme, men politikerne går de som opplyser om sult og armod smilende i møte når de en sjelden gang blir konfrontert i all offentlighet, og opptrer tilsynelatende like blanke som om de skulle møte til første skoledag.
Forakt blir til sinne, og maktesløshet til hat og mange ganger til kriminalitet. Se hvordan samfunnet vårt ser ut i dag!
Flere politikere undervurderer sin allmue grovt med sine spill for galleriet!
Det nedsettes altså komiteer og utvalg over en lav sko i årevis som trenerer utpiningen av “massene” – i stedet for at de øyeblikkelig blir innrømmet et anstendig livsopphold så de klarer å komme seg på fote igjen!
Våre folkevalgte rent ut herjer med folket, der de sørger for at de velutdannede har arbeid og kan leve godt og tjene penger på dette sitt skuebrød….
Det pågår et høyt profilert narrespill, der denne agendaen synes å være ment som en tilsløring av den uttalte motvilje som den privilegerte stand ser ut til å hyse overfor ivaretakelsen av de lovfestede rettigheter som vanskeligere stilte av oss har krav på.
Mennesker plages, og de sulter og fryser i hjel!
Deres kredittverdighet blir rasert for alltid.
Uopprettelige skader – fysisk psykisk og materielt, påføres mennesker som stiller maktesløse overfor det pågående og åpenlyse ranet av omtrent halvparten av pengene de skulle ha mottatt etter SIFO-standarden.
Rettssikkerheten er fraværende, og kvalitetssikring er ikke-eksisterende!
DET er saken!
Jeg viser til Lex superior – prinsippet som har en formell og en materiell side. Den formelle siden av prinsippet retter seg mot lovgiverne.
Disse kan ikke vedta lover som er i strid med Grunnloven, eller forskrifter som er i strid med en lov.
Dersom lover motstrider hverandre, er Lex superior-prinsippet en rangordning for lover og regler, hvor regelen av høyeste rang gjelder.
Grunnloven går foran formelle lover, og formelle lover går foran forskrifter.
Hvordan kan de folkevalgte da bryte så til de grader med egen Grunnlov og sulte sosialhjelpsmottakere på kr.5300 i måneden, hvor dette beløpet til alt overmål kun har steget med kr.1800 de siste 16 år?!
Hvordan kan de komme unna med dette?
Aftenposten har i en serie satt søkelyset på sosialhjelpsordningen.
http://bit.ly/bWsNCQ
(Fjernet fra alle søkemonitorer litt senere ja)!
ABAnimal Farm Card 001
Les også postene:
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Sjefsgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv
http://bit.ly/dmG4Xz
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter?
http://bit.ly/J8hRG
Fra “Kunnskap og makt”:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført.
Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt” !
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/95tktn
Mener økonomien får styre velferdstjenestene
Professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen Jan Fridthjof Bernt:
(…) Norge har forpliktet seg til å følge FNs konvensjon om økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter.
Og denne konvensjonen har nå fått en tilleggsprotokoll som går ut på at det skal opptrettes en klageinstans hvor den enkelte borger kan gå å klage om en mener at man ikke har fått sine minimumsrettighetene som konvensjonen forutsetter.
Norge har imidlertid vist seg meget skeptisk til denne ordningen og det er høyst usikert om vi vil gå med på å ratifisere denne tileggprotokollen, ganske enkelt fordi det er sterke krefter innenfor sentraladministrajonen i Oslo som er svært skeptisk til at man skal ha noen form for kontroll som gjør det mulig å påføre Norge større utgifter med kvalitetssikring av tjenestene.
http://bit.ly/9SIeWK
ABTEODO
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/zISE8p
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
En av år 2012 viktigste kronikker
http://bit.ly/Vl9cdv
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: