Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!


ABABABABABAVGANNDRIBildet: Vildgun Steinhaugen – Ass. Bydelsdirektør Nordstrand bydel, Oslo kommune
Om:
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
Der spør jeg Steinhaugen om hvorfor hun ikke har svart meg på de spørsmålene jeg stiller i klagen som jeg gjengir i denne posten:
 • http://bit.ly/AuljKL 
 • KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
 • For overnevnte formidable suksesser, blir sosialleder Vildgun Steinhaugen forfremmet til assisterende Bydelsdirektør i juni 2011.
  Dette til og med etter at både Sosialombudet og Fylkesmannen fikk tilsendt serien i 6 deler samt annen oppsiktsvekkende informasjon om grove lovbrudd og saksbehandlingsfeil fra meg for flere måneder siden
 • http://bit.ly/cyr0Go
 • ABABAILO
Viktig:
Les kommentarer til denne posten nederst.
Her fremgår at også Jurist Gregory Starr, har hatt liknende erfaringer hva Anne Mette Bakke angår (bildet):

ABABABABABABAKKEFI

Samtlige personer, venner og bekjente som har mottatt opptakene fra meg er dypt sjokkert, og det hadde ikke vært mulig å utgi denne saken offentlig som jeg startet på Aftenposten Debatt i mars 2008; ”Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssakhvis jeg ikke hadde sittet inne med disse.
Debattcentralen ble lagt ned på grunn av 22 juli, og her kan leses hva jeg mener om det:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
http://bit.ly/LJEJCn
Til det er maktmisbruket altfor grovt til at informasjonen ville bli vurdert til å kunne holdes for sannsynlig.
Informasjonen i denne posten ble sendt pressen 14.08.2009, uten at jeg mottok tilbakemelding fra noen:
helge@journalisten.no
nettred@dagbladet.no
2200@vg.no
ABCELAG
Hele min klagesak som tidligere var gått ad riktig klagevei innenfor NAV og helt opp til NAV Klage – og Anke Sør i Kristiansand med avslag der i oktober 2008, skulle endelig oversendes Trygderetten i januar i år (2009).
Jeg klaget altså inn avslaget fra overnevnte på 56 sider med tre tilleggsskriv som skulle oversendes Nav Klage- og anke Sør igjen, som etter å ha gjennomgått denne satt med ansvaret for å sende saken videre til Trygderetten.
Jeg ble fortalt av Eirin Bjerke (primært innlaget for å ha tilkjennegitt for meg i tapet telefonsamtale at hun baserte min klagesak på Nav ut fra informasjon som ble utlevert i debatten jeg startet i Aftenposten) at det var hun som sto ansvarlig for å gå gjennom min klage på Nav Nordstrand Arbeid før denne i det hele tatt ble sendt Klagenemnda.
Jeg sendte henne alt, og fikk vite at Tom Pettersen (annen innklaget aktør på samme arbeidsplass som Bjerke og tilstede i møtet av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd) hadde den siste kontroll og endelige myndighet til å klargjøre og oversende materialet til Nemnda!
Deretter ble klagen underslått i ca. 8 måneder.
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken
(Les litt langt nede på siden etter de to møtereferatene om intrigemakeriet):
http://bit.ly/cMeFZP
 ABEGOODFA
Når jeg ringer Trygderetten i juli (2009) for å høre om saken snart er ferdigbehandlet hos dem, får jeg til svar at de aldri har mottatt min klage!
Jeg blir dypt sjokkert, og ringer derfor opp enhetslederen til Pettersen her i Oslo – Anne Mette Bakke for en redegjørelse 04.08.2009.
Bakke sier at hun skal sjekke hva som har skjedd.
Hun ringer meg opp ved utgangen av neste arbeidsdag etter at jeg har ringt og etterlyst henne, og bedyrer at Pettersen hadde sendt min klage til Trygderetten fra seg til Nav Klage- og Anke i Kristiansand som riktig prosedyre var, for at den avdelingen skulle sende saken videre til Trygderetten.
Der var saken ved en feiltagelse blitt arkivert påstod hun, og derfor ville de nå øyeblikkelig sende alle dokumenter i saken dit ”på nytt” rekommandert fra NAV Nordstrand, og be om at denne skulle ha forrang kontra alle andre saker som der skulle behandles
MERK: (Samtalen er tapet, og gjengitt skriftlig lenger nede i denne posten med link til lydopptaket).
Jeg fant Bakkes ”redegjørelsee” helt absurd, og ringte derfor Nav Klage- og Anke i Kristiansand 10.08.2009 for å snakke med fagleder Hege Hauge som for øyeblikket stilte som fungerende direktør for Siri Camilla Thommesen som for tiden var på ferie, og informerte om hva Anne Mette Bakke hadde opplyst meg om, at underslaget av min klagesak til Trygderetten helt og holdent var NAV Klage- og Anke sin feil, fordi det var disse som angivelig skulle ha arkivert denne ved en feiltagelse!
Hauge synes at denne uttalelsen var underlig, og at det ikke lå noen opplysninger om en slik feil der.
Hun kunne derimot informere om at alt de hadde mottatt fra NAV Nordstrand 27.02.2009 var et lite «notat» vedrørende min sak; ”NAV Nordstrand Arbeid videresender papirer fra bruker”.
NAV Nordstrand sa hun, hadde altså unnlatt å gjøre de saksforberedelsene som var påkrevd på forhånd i saksbehandlersystemet for å kunne oversende saken til NAV Klage og Anke!
(Dette notatet vil mest sannsynlig være nedtegnet av Pettersen, da Bakke i telefonsamtalen jeg hadde med henne ”orienterte meg om” at Pettersen ”oversendte min klage til Trygderetten til NAV Klage- og Anke 23.02.2009)
 ABABERVIC
Hauge forklarte meg at de derfor hadde journalført at de returnerte saken til NAV Nordstrand 05.03.2009 med overskrift; ”Retur av ankeskriv fra NAV Klage og Anke”, med et pålegg til dem om å ferdigstille dette løsrevne notatet de hadde oversendt.
Denne ble registrert mottatt hos NAV Nordstrand 11.03.2009 som bekreftet pålegget med følgende uttalelse;
”Klage på vedtak angående avslutning av tiltak – Innkommet dokument til NAV Nordstrand Arbeid”. ”Søker har sendt klage som er mottatt NAV Nordstrand 22.01.2009.
Saken ble sendt videre til NAV Klage og Anke, men ble returnert fordi saken ikke var registrert i Arena”.
Saken er nå registrert, og returneres NAV Klage- og Anke for behandling” (11.03.2008).
Deretter hørte NAV Klage- og Anke aldri noe mer fra den kanten!
Hauge opplyste meg i tillegg om at NAV Nordstrand heller ikke på noe tidspunkt hadde utarbeidet et oversendelsesbrev i dette tidsrommet.
Hvis NAV Nordstrand skulle påstå at de deretter hadde returnert saken sa hun, så måtte det ha medfulgt et slikt brev – hvilket med sikkerhet ikke var eksisterende i saken før i denne måned – 05.08.2009!
Nav Klage – og Anke hørte altså aldri mer fra NAV Nordstrand etter mars i år, før disse sender dem hele min sak på nytt 05.08.2009, rett etter min telefonsamtale med Pettersens enhetsleder Anne Mette Bakke.
aletter
Denne gangen med et brev;
”Anken er mottatt 22.01.2009. Vedlagt følger anken til Trygderetten, mottatt ved NAV Nordstrand Arbeid 22.01.2009. Saken gjelder Yrkesrettet attføring. Sakens dokumenter følger vedlagt”.
Jeg spurte om Hauge kunne bekrefte at det var NAV Nordstrand som vitterlig ikke hadde gjort jobben sin i denne saken, og hun svarer meg at det ser sånn ut, siden de ikke hadde fått registrert saken inn i saksbehandlersystemet.
Således hadde NAV Klage- og Anke slett ikke hatt noen oppgave å arbeide med!
Hauge forteller at de kun mottok ankeskrivet fra NAV Nordstrand UTEN at dette kontoret hadde vedlagt noen dokumenter i min sak, noe som ville være forutsetningen for at en saksbehandling fra NAV Klage- og Anke i det hele tatt kunne påbegynnes!
Jeg stiller Hauge spørsmålet om hvorfor Bakke til alt overmål forsikret meg om at hun skulle sende hele min sak på nytt til dem fra NAV Nordstrand når hun hadde ”fått høre” at denne angivelig skulle ligge arkivert her?
Ville det ikke være lettere å hente opp min sak fra ”arkivet” her hos NAV Klage- og Anke i stedet for at denne skulle oversendes dem enda en gang?
Hauge er fullstendig enig og sier at hvis NAV Nordstrand mente at saken som sådan befant seg på dette kontoret, så kunne NAV Nordstrand bare ha registrert ”innledende oppgave” – noe som for sammenlikning bare ville ha tatt dem to minutter og overføre til dem!
Det tar lang tid å sende papirer rekommandert!
Samtalen bekreftet på Youtube:
Nav Klage og Anke Sør bekrefter løgner fra Nav Nordstrand Arbeid
http://youtu.be/gnfmt_nsfk4
 ABABABABANAV
Oppsummering;
Tom Pettersen ved NAV Nordstrand sørget for at jobben ikke ble gjort, ved aldri å ferdigstille min klage til Trygderetten på ca 58 sider sammenlagt.
Han oversendte Nav Klage- og anke kun et lite løsrevet notat; ”NAV Nordstrand Arbeid videresender papirer fra bruker” – uten å vedlegge noen som helst av de mange dokumentene i saken.
Pettersen hadde slett ikke utarbeidet et oversendelsesbrev som han mest sannsynlig burde ha forstått at måtte følge min sak for at den andre part skulle kunne påbegynne behandlingen av denne, og hadde heller ikke sørget for at min klage var blitt registrert inn i saksbehandlingsprogrammet ”Arena”!
NAV Klage- og Anke ga derfor pålegg i skriv til NAV Nordstrand Arbeid om å utarbeide et slikt brev i mars i år.
Dette ble aldri etterkommet, selv om NAV Nordstrand hadde anført at min sak nå var registrert som fordret, og ville bli returnert NAV Klage- og Anke for behandling den 11.03.2008.
Det overnevnte har blitt bekreftet av fungerende direktør Hege Hauge for NAV Klage- og Anke i Kristiansand.
Pettersens enhetsleder Anne Mette Bakke misinformerer meg grovt når hun påstår at alt er gjort riktig fra NAV Nordstrand Arbeids side, og legger all skyld for at min klage ikke har blitt oversendt Trygderetten over på NAV Klage- og Anke, med påstand om at det er det kontoret som innehar all skyld i underslaget av min sak fordi de ved en feiltagelse angivelig skulle ha arkivert denne!
Jeg vurderer denne sterkt villedende ”informasjonen” som særdeles grov, siden denne er fremsatt av en offentlig tjenestemann mot bedre vitende.
Det er bare en ting som kan frita Bakke fra dette overtrampet, og det er hvis Pettersen i sin tur har providert Bakke med denne falske informasjonen.
Uansett vil det være Bakkes ansvar som enhetsleder å dobbeltsjekke dette.
Hvis de begge har gått sammen om å villede meg er dette så utenkelig at jeg ikke er sikker på hva følgene for dette vil være, men må stole på at disse vil bli omfattende.
Konsekvenser av noe slag overfor tjenesteunnlatelsen som her har tatt plass i min sak, vil i alle fall – på et eller annet vis måtte bli iverksatt.
 abebestemmemme
Mine tre foregående telefonsamtaler med Bakke på NAV Nordstrand;
Når jeg ringer Bakke første gang 04.08.2009 er hun ikke klar over hva saken gjelder, enda jeg forklarte denne omstendelig for fungerende avdelingsleder Kjersti Smørvik i telefonsamtale 30.07.2009 da Bakke enda var på ferie.
Jeg orienterte henne derfor blant annet om det følgende; Grovt maktmisbruk samt utskriving av meg fra tiltaket jeg var i på bakgrunn av falsk forklaring fra de aktører jeg hadde innklaget, og Tom Pettersens unnlatelse i flere måneder av å sende min endelige klage til Trygderetten.
Bakke sier at hun ”skal ta og prate med Tom om hva som kan ha skjedd”, og ringe meg opp igjen.
Hun ringer meg tilbake 05.08.2009 og – (som allerede beskrevet) – ”orienterer” meg om at min klage ved en feiltagelse var blitt arkivert hos NAV Klage- og Anke, slik at det har skjedd en ”feilarkivering”!
Hun påstår at Tom Pettersen hadde sendt klagen fra seg på riktig måte, men at NAV Klage- og Anke hadde arkivert den!
Jeg gjentar Bakkes ”forklaring” for henne, så det ikke skal være noen tvil om at jeg har forstått henne riktig.
Bakke svarer ”Mm”!
Hun fortsetter med å si at de har hatt kontakt med NAV Klage- og Anke ”i dag”, og at de skal fortsette med å følge dem opp ”i morgen”, og påse at alt går greitt.
Jeg spør hvilken dato Pettersen angivelig skulle ha sendt min klage til Trygderetten til NAV Klage- og Anke, men Bakke har ikke kjennskap til denne essensielle informasjonen!
Derfor sier jeg at jeg vil kontakte NAV Klage- og Anke selv, og spør etter telefonnummeret dit og hvem jeg kan kontakte der siden Bakke hadde opplyst meg om at de nå hadde løpende kontakt med dem.
Bakke kan heller ikke gi meg det, hun ikke kjenner nummeret fordi det ikke var hun selv som hadde hatt direkte kontakt med dem som hun sier!
Hun forteller meg at hun skal ta kontakt med dem nå, og sjekke dette opp for meg.
Jeg spør henne om hun ikke synes det er helt grotesk at min sak har ligget feilarkivert i hele 8 måneder, og får til svar at det har blitt gjort en feil, men denne skal nå ”rettes opp så fort de kan”.
Jeg orienterer om at jeg vil ta kontakt selv med NAV Klage- og Anke uansett, fordi det var dem jeg skulle skjelle ut og ikke henne.
Bakke understreker at når jeg ringte dit, fikk jeg sørge for å ha alle data fra dem korrekt, slik at jeg formidlet at NAV Nordstrand ”hadde gjort den jobben de skulle” sånn at de var helt sikre på det!
Ca. 2:45 minutter inne i denne samtalen orienterer jeg Bakke om at jeg vil skrive om dette (på min blogg som de skriftlig har bekreftet at de kjenner til) og hun responderer:
«Ja for all del»!
LYDOPPTAKET PÅ YOUTUBE:
Enhetsleder ved Nav Nordstrand – Anne Mette Bakkes bidrag til underslag av dokumenter i sak:
http://youtu.be/kLA4s_RAlKU
 ABAELLOOOOOOOOOO
Bakke ringer meg opp igjen senere samme dag, og forteller meg at hun har fått sjekket mer opp om hvordan saksgangen er; Det vil være NAV Nordstrand som forbereder min klage og legger den frem for NAV Klage- og Anke som skal klargjøre klagen for Trygderetten.
Hun påstår at min sak opprinnelig ble sendt fra Tom Pettersen slik at alt var gjort riktig fra deres side 23.02.2009, og at ”sakspapirene ville bli oversendt NAV Klage- og Anke på nytt i dag – REKOMMANDERT sånn at de kommer ned”.
”Vi har kontakt med dem, din sak skal prioriteres sånn at den går foran de andre i køen av klager til Trygderetten”!
På slutten av denne samtalen, opplyser Bakke meg om at ”avdelingsleder Anne Elisabeth Stangeland” er den personen de har vært i kontakt med hos NAV Klage- og Anke. Hun fortalte at hvis det var noe jeg lurte på, så kunne jeg ta kontakt med henne.
Da spør jeg om dette var vedkommende som hadde klart å arkivere min klage, men får til svar at det visste hun ikke.
Jeg spurte om Bakke hadde nummeret hennes, men det hadde Bakke ikke.
Jeg ville vite om det var mange avdelinger der så jeg visste hvor skulle jeg spørre etter henne, men det hadde Bakke heller ikke peiling på.
Avslutningsvis repeterer jeg for henne; Tom Pettersen hadde sendt min klage til Trygderetten til NAV Klage- og Anke 23.02.2009, men disse hadde tatt og arkivert denne.
Bakke svarer ja, og gjentar at de ville få min sak sendt over rekommandert fra NAV Nordstrand ”i dag eller i morgen” slik at NAV Klage- og Anke ville motta denne ”i løpet av noen dager”!
Ca. 2:05 spør jeg Bakke om jeg har mulighet for å ta med meg Advokat i Trygderetten – men hun responderer med at «hun tror ikke det» og at jeg kun ville motta en uttalelse derfra!
3:20 minutter inne i samtalen sier jeg at jeg får ta og ringe til de i Kristiansand «for det er jo egentlig de jeg skal kjefte på da og ikke deg – så det beklager jeg».
Bakke presterer å respondere: Det du kan gjøre, det er å sørge for at du har alle data fra oss, sånn atte det du ikke … altså atte det – vi har gjort VÅR jobb, så vi er helt sikre på det!
Lydopptaket på Youtube:
http://youtu.be/4shlu-RFBok
14.08.2009 ringer jeg til Stangeland ved Klage- og Anke. Hun er ikke ”Avdelingsleder” der som Bakke opplyste meg om, men en som klargjør sakene til saksbehandlerne på kontoret.
Hun kan bekrefte at saken på en måte var ”arkivert” der, men det var nettopp på grunn av at NAV Nordstrand Arbeid aldri hadde sendt sakens papirer til dem.
aletter
Jeg leste opp for henne brevet fra NAV Nordstrand til kontoret av 11.03.2008;
”Klage på vedtak angående avslutning av tiltak – Innkommet dokument til NAV Nordstrand Arbeid”. ”Søker har sendt klage som er mottatt NAV Nordstrand 22.01.2009. Saken ble sendt videre til NAV Klage og Anke, men ble returnert fordi saken ikke var registrert i Arena”. Saken er nå registrert, og returneres NAV Klage- og Anke for behandling”.
Stangeland opplyser meg om at denne ”redegjørelsen” fra NAV Nordstrand ikke medførte riktighet.
Min sak hadde aldri blitt registrert i Arena verken da eller etterpå sa hun.
Videre opplyst – Både registreringen samt saksdokumentene i min sak ble aldri iverksatt eller sendt dem fra NAV Nordstrand før nå i august.
Stangeland mente at hun etter denne oppdagelsen i mars i år til og med hadde sendt NAV Nordstrand ytterligere purringer for dette, men disse hadde ikke blitt registrert i datasystemet sa hun, da purringene i så fall ble sendt som ”intern notater”.
Jeg spurte henne også om det ikke bare hadde vært for dem å hente frem min sak fra arkivet hvis Stangeland hadde arkivert denne, og hun responderte med akkurat det samme som Hauge hadde forklart meg i går, at det er nettopp her problemet ligger;
”NAV Klage- og Anke hadde aldri mottatt sakens dokumenter fra NAV Nordstrand, så disse kunne derfor umulig ha blitt hentet opp fra arkivet da de ikke var lagret der!:
De hadde ingen dokumenter å lagre”!
Jeg minner avslutningsvis om Bakkes uttalelser til meg i telefonsamtale;
Din sak har ved en feiltagelse blitt arkivert hos NAV Klage- og Anke, så vi oversender derfor sakens dokumenter PÅ NYTT – denne gangen REKOMMANDERT så vi er sikre på et de mottar dette”!
Telefonsamtalene er tatt opp på bånd, og alt som jeg har skrevet her vil derfor kunne bekreftes.
 ABADIALOG
Telefonsamtalen med Stangeland 14.08.2009:
Først kommer jeg til sentralbordet og en mann som forteller meg at Stangeland kun arbeider med merkantile tjenester.
Stangeland oppgir til meg at hennes stilling er konsulent, og at hun klargjør saker for saksbehandlerne.
Anne Mette Bakke ved Nav Nordstrand oppga til meg at Stangeland var avdelingsleder…
Jeg spør Stangeland om hun fikk en telefon fra Anne Mette Bakke ca. 05.08.2009.
Hun svarer nei, telefonen kom fra Kjersti Smørvik ved Nav Nordstrand.
Stangeland fortalte at hun hadde sagt til Smørvik at de hadde returnert saken flere ganger til dem fordi denne ikke var registrert som den skulle i saksbehandlersystemet, men etter mye leting funnet ut at saken på grunn av dette endelig var blitt arkivert hos dem.
Jeg sier at jeg snakket med Inger Lise Nordheim (ved Nav Klage- og Anke) som kunne fortelle meg at dere ikke har anledning til å gå inn i saksbehandlersystemet fordi dette er det kun sjefene som har adgang til.
Derfor vil det være umulig for dere å lokalisere hvor feilen har oppstått.
Stangeland svarer at hun visste dette tross alt, siden HUN hadde gjort feilen.
Jeg spør om det er HUN som har klart å arkivere min sak.
Ja.
Jeg sier at jeg hadde snakket med fungerende direktør Hege Hauge, og Stangeland formidler at dette er hun klar over.
 ABABABAKRENKE
Jeg: Hauge forklarte meg at det var Nav Nordstrand som ikke hadde gjort sin jobb.
Stangeland bryter da inn og sier at det er helt riktig, for Nav Nordstrand skulle gjøre en registreringsoppgave, og sende saksmappa dit.
Da spør jeg om det betyr at Nav Nordstrand sitter med all skyld for at de aldri sendte saksmappen til Nav Klage- og Anke.
Stangeland bekrefter, og sier at min anke ble sendt til dem UTEN registrering.
Jeg: Så Nav Nordstrand hadde ikke gjort noen av de saksforberedelser de var pålagt å gjøre i forhold til dere?
Stangeland: Det er riktig!
Jeg: Så saken ble arkivert i påvente av dette?
Stangeland: Nei! Saken ble returnert.
Den ble returnert to ganger til Nav Nordstrand
Jeg sier at Hauge fortalte meg at ankeskrivet fra Nav Nordstrand ble sendt tilbake til dem 05.03.2009.
Stangeland forteller at Nav Klage- og Anke mottok min sak første gang, 23.02.2009 og ble returnert til Nordstrand fordi saken ikke var registrert slik den skulle derfra, og alle saksdokumentene lå igjen på Nav Nordstrand!
Andre gang de måtte returnere min sak til Nordstrand, var 11.03.2009.
Jeg spør hvorfor, og Stangeland svarer at det var på grunn av akkurat samme grunn som sist!
Jeg leser opp for henne brevet som Nav Nordstrand sendte Nav Klage- og Anke, datert 11.03.2009:
«Søker har sendt klage som er mottatt av Nav Nordstrand 22.01.2009.
Saken ble sendt Nav Klage- og Anke men ble returnert fordi saken ikke var registrert i Arena.
Saken er nå registrert, og returneres»
 ABAIRAMMMMM
Stangeland avbryter, og sier: «Ja men det er jo nettopp det de ikke har!»
Jeg: Så de hadde ikke registrert saken i Arena slik de skrev?
Stangeland: «Nei»!
Jeg: De skrev jo at saken NÅ var registrert…
Stangeland: Du snakket jo med Hege Hauge her hos oss. Hun forklarte deg at saken ikke ble registrert før 5. august 2009.
Jeg: Det har jeg forstått. Men så når Nav Nordstrand skrev at saken vitterlig var registrert i Arena 11.03.2009 og returnerer denne til dere så var den allikevel IKKE registrert der?
Stangeland bekrefter unnlatelsen igjen.
Da hun i det samme begynner og skylde på omorganiseringen i Nav og at dette sikkert ikke var gjort med vilje fra de ansvarlige, svarer jeg at dette tvert i mot har vært begått helt bevisst.
Tom Pettersen og Eirin Bjerke var de som hadde ansvaret for å behandle denne saken på ryddig måte.
Bjerke var den som ba meg sende klagen til henne først for gjennomgang før Pettersen overtok den for å sende avgårde til dem –  hvilket jeg gjorde.
Jeg hadde også innklaget disse to for ledelsen i Nav tidligere – uten gehør.
Anne Mette Bakke er Pettersens teamleder.
June M. Fjeld er sjefen til både Eirin Bjerke og Ingrid Raab (alle tre innklaget til ledelsen i Nav med påfølgende total ignorering), hvis forhistorie og ytterligere forbindelser kan leses mer om i blant annet disse postene:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken (langt nede i posten):
http://bit.ly/cMeFZP
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
(I siste post står bl.a de tapede møtereferatene mellom Raab, Fjeld og meg – både deres – og min versjon. Raab & Fjeld benytter seg av termen «KONFLIKT» i sine patetiske forsøk på å degradere meg og opphøye seg selv i rapporten – hele 10 – TI ganger)!
http://bit.ly/cxAIYM
abrticle_office_bully_01
Forbindelsene utdypet:
Det eksisterer altså et nært samarbeid mellom Smørvik, Eirin Bjerke og Ingrid Raab på Nav Nordstrand Arbeid og de to aktørene Trude Amundsen Sørheim og Malin Karina Larsen som jeg blir «overlevert til» på Nordstrand sosialkontor (først lagt under Nav i desember 2010) når de innklagede aktører ved Nav Arbeid skriver meg ut av tiltaket på bakgrunn av falsk forklaring sommeren 2008 og makulerer vedtaket som tilsto meg Attføring ut år 2010 (se hovedsidens sammendrag).
(Les mer om Smørviks forbindelse med aktørene ved Nordstrand sosialsenter som unnlot all hjelp og oppfølging til meg, i møtereferatene litt langt nede i Del 6 av serien jeg laget om sosialkontoret:
http://bit.ly/9V1i2P
(Utdrag) Jeg spør dem (Amundsen og Sørheim) om hvorfor jeg nå var blitt innkalt til dette (2) møtet.
De svarer at vi skal se på ”hva vi skal gjøre videre med jobbsøking og sånn, siden det jo har vært masse kaos for meg ”tidligere”, så de skal se litt for meg og sånn hvordan vi skal jobbe videre fremover” (…)
Jeg sa at i forrige møte hadde  JJ (Larsen) sagt at hun skulle ta kontakt med Nav, ikke de jeg hadde innklaget for maktovergrep (som jeg sa at ikke var aktuelt å kontakte i forrige møte) – men noen andre…
JJ svarer at hun har snakket litt med “hun som hun hadde mye kontakt med der.
JJ avslører at hun og Smørvik holdt på med et prosjekt sammen – “Fokus på fremtiden” og at Smørvik vedrørende samtalen deres om meg hadde respondert med at jeg hadde nok kompetanse og skulle ut i jobb!
På møtet fremhever jeg JJs kontakt med nettopp Smørvik (vikarsjef for Anne-Mette Bakke,Tom Pettersens overordnede):
Jeg spurte JJ om Smørvik hadde bifalt all den svada som lå til grunn for at Nav skrev meg ut av attføringen, men JJ svarte bare at hun tenkte seg at vi skulle jobbe fremover og “ikke bare gå i det som allerede har vært”…
JJ forteller meg at jeg allerede har klaget inn masse, og at det ikke var noe de kunne gjøre med det Nav mente (…)!

ABABABABLA

Utdrag fra 1. møte:
Jeg forklarer at jeg er såpass sterkt traumatisert for tiden, at jeg kan huske uviktige ting og glemme det som er fullstendig prekært. Jeg er helt ødelagt. Dette blir sagt i forbindelse med alle regningene jeg forklarer at jeg har.
JJ avslutter med å gi meg visittkortet sitt, og sier at hun skal ta kontakt med meg ”når hun har avklart litt mer med Nav over hva vi skal gjøre videre”!
I den forbindelse spør jeg om hun skal kontakte andre aktører i Nav enn de jeg har innklaget, som jeg ikke vil tro at er de beste og kommunisere med heretter.
Hun spør hvem de jeg har innklaget vil være, og jeg gir henne navn som hun skriver ned navnene (bl.a Ingrid Raab og Eirin Bjerke).
Det virket som om KK (Sørheim) og JJ kjente godt til to av de innklagede som hadde vært mine saksbehandlere i Nav, da de omtaler disse ved fornavn.
De responderer;
”Så det er «Ingrid» og «Eirin» som har vært dine saksbehandlere”?
Les resten av de tapede møtereferatene i overnevnte post.
 ABABABAVANG
(Telefonsamtalen forts): Jeg fortalte at Bakke ga meg forklaring om at hun hadde sjekket med Pettersen som hadde sagt at alt var gjort riktig fra Nav sin side, og begge hadde dobbeltsjekket saksgangen og la fremdeles skylden på dere og erklærte at de selv var helt uten skyld i alt som hadde skjedd.
Stangeland: Ja det er jo ikke riktig!
Jeg fortsetter – Bakke fortalte meg at alle papirer i saken skulle sendes dere på nytt – REKOMMANDERT – men jeg sa til Hauge at hvis dere skulle ha arkivert saken på Klage- og Anke, så ville det vel ha vært raskere å hente denne med alle sakens dokumenter opp fra arkivet i stedet for å iverksette en slik ytterligere trenering.
Stangeland: Men disse dokumentene lå jo ikke her hos oss!
Det har skjedd mye galt her, det er det ikke noe tvil om!
Jeg sier at Hauge ga meg frist i 14 dager til å uttale meg ytterligere før saken ble sendt Trygderetten, men spurte da om jeg heller kunne få tilsendt hele min saksmappe i forkant for å gå igjennom denne først.
Stangeland: Det er ikke noe problem å få utsatt den fristen!
Jeg: Ja for Hauge sa at dere evt. også ville vente med å utarbeide saken for fremstilling til Trygderetten til mine endelige innsigelser foreligger.
Stangeland sier seg enig i dette, og opplyser om at jeg kan bruke tid på tilsvaret.
Hun kommer også med et annet alternativ, og det er at de starter med å utarbeide saken straks, og så vil jeg få tre ukers frist til å uttale meg om dette.
Da ville saken gå fortere.
Jeg svarer nei, og at jeg ikke ønsker at de påbegynner min sak i det hele tatt før jeg har fått tilsendt saken slik den er fremstilt fra Nav Nordstrand.
«Først når dette er gjort, vil jeg kontakte dere for at dere kan påbegynne saken».
Stangeland svarer at dette er greit.
Jeg gjentar: «Så venter dere altså med å påbegynne saken til jeg har avgitt svar».
Stangeland svarer igjen ja, og at jeg vil få tilsendt saken rekommandert «neste uke»!
Samtalen avsluttes.
A2EFXY
Stangeland mottok altså beskjed fra meg om at hennes arbeidsgiver Nav Klage- og Anke Sør IKKE skulle påbegynne sin fremstilling til Trygderetten før jeg hadde fått tilsendt alle dokumenter de endelig hadde motatt fra Nav Nordstrand Arbeid i august 2009 for første gang, slik at jeg kunne gjennomgå disse og komme med innsigelser før de i det hele tatt påbegynte sin ferdigstilling av saken.
Dette understreker jeg to ganger, og får bekreftende svar fra Stangeland.
Jeg er for syk og har så mange ting fra alle kanter å hanskes med, så jeg klarer ikke å sende mitt tilsvar tilbake til Nav Klage- og Anke på en stund.
Det som derimot videre skjer, er at jeg 29.03.2010 plutselig mottar AVSLAG fra Trygderetten i min sak, der det informeres om at Nav Klage og Anke Sør har forberedt saken for behandling i Trygderetten og har utarbeidet et oversendelsesbrev med en framstilling av saksforholdet og PARTENES anførsler!
OVERSENDELSESBREVET ER DATERT 8 SEPTEMBER 2009!
Det vil si at Nav Klage- og Anke sender sak de selv har ferdigstilt uten at jeg har fått sjanse til å komme med mine innvendinger – og det kun drøye TRE UKER etter at Stangeland har fått beskjed fra meg om å ikke påbegynne denne!
Stangeland har altså fullstendig ignorert vår avtale, og valgt å gi beskjed om at det bare var for deres etat «å kjøre på»!
Følgende innlegg, blir viktig å lese i forbindelse med denne posten:
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/zISE8p
Utdrag: Avbildede Anne Mette Bakke ( t/h i art. under) viser seg til alt overmål å være i jobbrelatert partnerskap med ingen ringere enn sosialsjef  Vildgun Steinhaugen (i midten). Steinhaugens sjef – Bydelsdirektør Per Johannessen t/v:
14.12.2010: NAV Nordstrand offisielt åpnet
http://bit.ly/gXl15l
ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT
21.10.2010: “Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp“
Det nye kontoret blir ledet av Anne-Mette Bakke og Vildgun Steinhaugen, de er såkalt ledere i partnerskap (…)
http://bit.ly/gGuYXN
HVORDAN ANDRE VARSLERE BLIR MØTT AV SAMME LEDELSE:
Serien i 6 deler jeg laget – Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen, bygger på en varslingsrapport med 19 vedlegg og opptak som jeg i første rekke sendte Helse- og sosialombudet med kopi til flere instanser 04.03.2010:
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosialsjef Vildgun Steinhaugen.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosialsjefen, så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt Steinhaugen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
 • Del 3
http://bit.ly/cvsadn
ABETISK
For de overnevnte formidable suksesser – videre beskrevet i  «KLAGE – VARSLING-RAPPORT«, blir sosialleder Vildgun Steinhaugen forfremmet til assisterende Bydelsdirektør i juni 2011.
Dette til og med etter at både Sosialombudet og Fylkesmannen fikk tilsendt serien i 6 deler samt annen oppsiktsvekkende informasjon om grove lovbrudd og saksbehandlingsfeil fra meg fra lang tid tilbake der de bl.a ble gjort kjent med at klager fra meg på sosiallederen hadde blitt underslått i 10 måneder før jeg plutselig oppdaget det, ved daværende Bydelsdirektør (Steinhaugens sjef) sitt kontor.
Varslingen ble fullstendig oversett, ikke drøftet og tiet fullstendig ihjel:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:
http://bit.ly/aD9pT9
Så – Bydelsdirektør neste!:
24.06.2011: Ny assisterende bydelsdirektør
«Vildgun Steinhaugen, enhetsleder for Nav Sosial Nordstrand vil fungere som assisterende bydelsdirektør  for Marie Anbjørg Joten – i denne omgang for perioden 15.8.201115.2.2012.«
http://bit.ly/ltvA0Y
ABAUS
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
ABAUS
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
abone_brekke
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
Ordførerkandidat: «Redd for at saksbehandlere skal hevne seg»:
http://t.co/GsSLO0Zr
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
http://bit.ly/XBXaAo
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

8 kommentarer på “NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!

 1. Tilbaketråkk: Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd: « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 2. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Påskegrøsser fra virkeligheten i 23 deler. Del 6. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 3. gregorystarr
  november 2, 2010

  Jeg har samme opplevelsen: Nav Nordstrand (Anne Mette Bakke) behandler ikke klager. Mine klager gjaldt individual amo tiltak etter folketrygdlovens pgr 11-6, et tjenestemisligholds tiltak mot teamleder Wenche Mundal og en klage om maktmisbruk: sjablongsmessig innsettelse i et tiltak som umuligens kunne ha ført til arbeid. Disse klagene ble framsatt i perioden mai-september 2008 og er per dagens dato ubehandlet. Disse ble årlig tatt opp med Sivilombudsmannen som velger å avsluttte saken etter Bakke forsikrer skriftlig at klagene har blitt sendt til behandling. Motbevisene er imidlertid at saksmappen omfatter intet oversendelsesbrev…et rutinert men absolutt krav når saker oversendes innenfor Nav.

  Jeg har påklaget manglende klagebehandling til Riksstrygdeverket den 1. november 2010, men heller ikke dette ble behandlet. Det ser ut som Norge har et underskudd av lovanvendelse når det gjelder Nav. Bakke har så mye autonomi at ingen innenfor Nav kan irettesette henne, ombudet vil ikke ta Nav saker og Trygderetten mener at klager på klagebehandling er til side av dens mandat.

  Jeg driver FAttighusets fri rettshjelp. Saken mot Nav Nordstrand er neppe ferdig. Man må vel være pågående til lå vinne fram til noe når det gjelder Bakke. Trenger imidlertid ikke å være sint på Pettersen: han er meget begrenset til å begynne med.

  • gregorystarr
   november 2, 2010

   Oops, klage til Rikstrygdeverket ble 1. november 2009. Lidenskap ble rasker enn fingrene ble nøyaktig.

   • gregorystarr
    november 2, 2010

    Til Jeanine og andre som opplever at Bakke ikke behandler klager: Dr Edvard Vogt hos Universitet i Bergens juridiske Fakultet mener at vi burde framlegge en klasseaksjon i retten mot Bakke og Nav Nordstrand. Vogt er en pioneer med denne type rettsake som ble nylig importert inn i Norge fra USA. Er vi flere kan vi viser at Bakke har et mønster av lovovertredelser. Dette mønsteret er i seg selv et separat tiltale grunnlag og kan forsterke et evt birettsak om tjenstemislighold (managlende klagebehandling er en immplisitt overtredelse av forvaltningsloven og er også en klar overtredelse av ulovfestet forvaltningsrett. Med en rettsak kunne vi reformere Nav Nordstrand med sikste på tilregnelighet i tilfelle overtredelser av lov og sedvane. PR kunne føre til at Bakke måtte finne mer passende arbeid.

 4. Tilbaketråkk: Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”? | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 5. Tilbaketråkk: Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”? : Nav og sosialkontor

 6. Tilbaketråkk: Laila Marie Reiertsen – En løftebryter. Del 2 | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 15, 2009 av i Nyheter&Debatt, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: