Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.


abeken

ABETPEO

Forbrytelser i den offentlige tjeneste Del 1 med innledning til saken.
http://bit.ly/wNvMow
Der er og kopiert innledningen til artikkelserien jeg startet i Aftenposten 17.03.2008 og som debattledelsen stanset ca. 4 måneder etter.
Etter tragedien 22.07.2011 ble hele debattforumet stengt – både for videre kommentarer og innsyn i allerede publisert materiell.
Min kommentar til kneblingen:
Vår Nye Ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Du mener, det kan ikke være sant
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!
http://bit.ly/V3FYs
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond.
Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.
http://bit.ly/ejaH4
Omfanget av kameraderiet og internjustisen i forvaltningen er kolossalt, og må nå endelig frem i lyset og bli gjort noe med.
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
A2EFXY
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Aftenposten Debatt
Innlegget av 19.03.08 kl. 16:06 belyser den ugyldige innkallelsen av min fastlege:
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
http://bit.ly/eqZ6KZ
Hva angår de urederlige ansattes ugyldige innkalling av min fastlege hadde jeg belyst dette på side tre i serien, under svar til en debattant som advarte meg i beste mening om at Navansatte kunne finne på å konstruere psykisk sykdom overfor en varsler som meg.
Heldigvis hadde jeg kopiert akkurat dette mitt tilsvar siden forumet ble slettet!:
«Vet du, jeg ble fortalt om denne faren, akkurat det samme som du sier, av min kontaktperson i NTL da jeg raste mot uttalelsen X.X (Ingrid Raab ved Nav Helsfyr) kom med på møtet med henne og Y.Y (June Miriam Fjeld) 20.12.2007 over at de ville innkalle min fastlege og meg i et møte (som jeg har omtalt i hovedinnlegget).
Jeg ble forklart at de i det møtet, ville forsøke å vri det til at jeg var i psykisk ubalanse:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
En slik vinkling står for meg som et av de nedrigste og mest avskyelige maktovergrep som finnes, så jeg informerte jo ledelsen i NAV rundt dette også.
Andre debatter om legejournaler/informasjon fra leger utgitt til NAV i tilknytning til overgrep mot klienter har pågått i avisene en stund.
I stedet for å gi en lengre utredning på hva jeg mener om denne problemstillingen, tillater jeg meg å sette inn akkurat det jeg tidligere har forklart ledelsen i NAV rundt dette, her.
Dette er utdrag fra opplysninger jeg ga ny ukjent saksbehandler som var satt til å behandle min klagesak i NAV som var oversendt NDU, og som jeg til dags dato aldri har hørt noe fra.
Direktør O.O (Tor Saglie) og direktør A.A (Torild Lien Utvik) for NAV har også mottatt kopi av denne klagen;
”På møtet 20.12.2007 opplever jeg represalier overfor min overgrepsklage, sjikanering og mobbing uten sidestykke, hvilket er tatt opp på bånd (som X.X og Y.Y faktisk var klar over).
Min varsling om overgrep – klagen, var altså ikke blitt behandlet (med fornuftig skjønn)i forkant av dette møtet.
Deretter skriver X.X og Y.Y et møtereferat som langt fra forteller sannheten i følge båndet, men legger seg tett opp til den, da de er klar over at båndopptaket finnes.
I referatet blir jeg også sjikanert på det groveste.
I møtet sier de attpåtil at de vil innkalle min fastlege og meg! (Det kommer frem på båndet at de synes at min lange sykdomsperiode står for dem som særdeles mistenkelig).
Jeg ber dem i etterkant av møtet å forklare meg skriftlig hvorfor legen min og jeg plutselig skal ha møte med dem på det tidspunkt jeg leverer inn en klage på overgrep.
X.X gir meg et tilsvar – (og dette har min kontaktperson i NTL hvor jeg er studentmedlem forklart i møte jeg i ettertid var i med henne) at er for at de håper på å kunne få konstatert at jeg er noe i retning psykisk ustabil!:
http://bit.ly/9LkGgP

abrticle_office_bully_01

X.X skriver blant annet (se utdrag på slutten her) at ”det finnes ikke oppdaterte legeopplysninger i min saksmappe”.
Men det gjør det!
På møtet med X.X i sommer med min advokat T.T tilstede, ga X.X selv beskjed om at hun ønsket legeerklæring som ga oversikt over mine sykdommer som jeg forklarte at medførte det at jeg vanskelig kan starte på jobb om morgenen før kl. 09.00 pga muskel- og skjelettproblemer samt alvorlig søvnapne, og hun ville ha legeerklæring på at jeg hadde vært igjennom så mye den siste tiden at jeg trengte ferie (som jeg sa fra i møtet om at jeg skulle på i 10. dager).
X.X mottok disse to omfattende legeerklæringene som også ga bred dokumentasjon på mine sykdommer, (som fordret).
Jeg hørte altså aldri noe mer fra X.X om at disse ikke holdt mål, eller om at hun trengte mer dokumentasjon – før jeg varsler om overgrep!
I møtet med X.X og advokat T.T (Nils Christian Nordhus) sa X.X at jeg (i tillegg til legeerklæringene), var nødt til å fylle ut et skjema som spesifikt skulle kartlegge min nedsatte funksjonsevne.
Der skrev jeg ned alle opplysninger om dette, som legen min senere verifiserte i de to legeerklæringene gitt X.X som hun hadde bedt om å få
OBS: Jeg har stempel med dato fra NAV Helsfyr på at jeg personlig kom dit og leverte X.X de to erklæringene fra min fastlege, noe vedleggsbrevet mitt til de to legeerklæringene også verifiserer.
Dette brevet fra meg, og legeerklæringene, samt kopi av skjemaet X.X ba meg å fylle ut over mine sykdommer og funksjonsevne, og journalnotatet fra ”sommer-møtet” med min advokat tilstede, vil alle vedlegges i eget brev som jeg oversender NDU og Dem som min saksbehandler mandag 21.01.2008.
Videre skriver X.X i sin ”legitimering” av å innkalle min lege at jeg har fortalt at;
«Jeg har hatt problemer med min helse begge de to gangene hun har møtt meg”…. og i tilknytning til dette, «ønsker hun og Y.Y et møte med legen min for å ”få informasjon om fysisk / psykisk fungering, knyttet opp mot arbeidslivet”.
Selvfølgelig har jeg fortalt X.X om problemene mine rundt min helse i første møte med advokat T.T til stede!
Opplysningene ble jo gitt på bakgrunn av X.Xs spesifikke forespørsel om dette foran advokaten i sommer!
Begrunnelsen hennes var å avklare min funksjonsevne knyttet opp mot arbeidslivet på det tidspunkt, og utgjorde selve grunnlaget for at X.X i det hele tatt skulle kunne sende meg videre til OPT på bakgrunn av denne spesifikke kartleggingen (i skjemaet jeg fylte ut).
Skjemaet med disse opplysningene var altså selve forutsetningen for at X.X i det hele tatt skulle kunne videresende meg til OPT!
OPT er en arbeidsmarkedsbedrift som skal hjelpe mennesker ut i arbeid.
På bakgrunnen av helseopplysningene jeg ga i skjemaet, vurderte X.X at jeg fullt ut var i stand til å arbeide, og sendte meg derfor til OPT!
X.X har således i aller høyeste grad oppdaterte legeerklæringer vedrørende meg.
ABELO
”Problemene med min helse” i møtet 20.12.2007 med X.X og Y.Y:
Jeg forklarte da jeg kom på møtet, at jeg hadde sterk influensa med lammelser i halsen.
Det skal ikke mye hjerneaktivitet til for å begripe at influensa er noe som kan ramme alle, og er helt vanlig å ha fra tid til annen!
At X.X så snedig velger å flette også dette inn som ”autoriserende” for å kunne innkalle min fastlege og meg ”for informasjon om min ”fysiske og psykiske fungering knyttet opp mot arbeidslivet ” (som for lenge siden var opp og avgjort), er derfor (til sammen) så grove overgrep at jeg savner ord!
Dette ligger hinsides min fatteevne.
X.X og Y.Y har her tatt begrepene represalier og trakassering til et høyere nivå.
Her har jeg blitt trakassert på bakgrunn av (snedig forvrenging av) gitte opplysninger om mine funksjonshemminger på det groveste!
I tilknytning til dette ønsker jeg å tilføye at jeg på det tidspunkt hadde en såpass alvorlig luftveisinfeksjon som utviklet seg så raskt at jeg holdt på å dø.
Jeg fikk ikke puste, ringte 113 to ganger, var på to legevakter og ba om surstoff, og hos en ØNH- lege. Ingen tok meg alvorlig, men jeg mottok livreddende bredspektret antibiotika i siste liten.
Således har ikke X.X verken ryddig eller gyldig understøttelse på noe som helst vis i sin ”forklaring” overfor meg på at det er nødvendig at legen min og jeg er nødt til å delta i et møte med henne og Y.Y!
”Begrunnelsen” er ugyldig og grotesk, fordi den bygger på illvilje og represalier som vist, og oppleves ved siden av den uhyrlige og alvorlige trakasseringen dette er, som ”tåkelegging” og ”endret fokus” av det faktum at jeg har varslet om overgrep!
Det å til alt overmål forsøke å sette fokus på / spørsmål ved min psykiske fungering på noen som helst måte for å dekke over egen agenda i ly av sine etatsstillinger, overlater jeg til den som avgjør min sak å tenke over alvorlighetsgraden i.
Under her, følger ordrett innkallelse fra X.X;
ABELEDERNAV
«Jeaninne,
vi ønsker et møte med legen din for å kunne tilrettelegge attføringsløpet ditt best mulig.
Bortsett fra den dokumentasjonen fra lege som du leverte ifbm ønske om ferie, finnes det ikke oppdaterte legeopplysninger i din saksmappe.
Du har på begge samtaler der jeg har vært din saksbehandler fortalt at du har problemer med din helse, og vi ønsker derfor i møte med legen din få informasjon om fysisk/psykisk fungering knyttet opp mot arbeidslivet.
Vi stiller oss undrende til at dette ikke skal kunne gjennomføres, da det vil være til hjelp for både deg og oss mtp hvordan best sikre din vei ut mot arbeid
X.X».
Er det noen som synes dette er et eksempel på grovt maktmisbruk så godt som noen? (SITAT FRA DEN SLETTEDE DEBATTEN SLUTT).
Herunder – Les posten der blant annet fulle tapede møtereferat fra overnevnte er vist:
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.
http://bit.ly/cxAIYM
Jeg varslet altså om denne grove overtredelse av myndighet til direktørene i Nav og ba om at de uegnede aktører måtte løses fra sine stillinger –  noe som avstedkom total ignoranse, og i stedet for å motta hjelp, mottok jeg kun ytterligere henvendelser fra de innklagede som etter en tid innkalte meg til møte hos Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008.
Kicking out
Nav hadde sin agenda, når jeg, fullstendig avskåret fra valg som inneholdt rederlige og akseptable alternativer, på død og liv måtte føres tilbake til nettopp innklagede aktører hos NAVs samarbeidspartner OPT uten mulighet til å bli hørt i mine gjentatte oppfordringer til etatens ledelse om å bli flyttet over til et forsvarlig og kvalitetssikret tiltak.
Hele hendelsesforløpet var selvfølgelig lagt opp til og kalkulert med hvordan skulle komme til å arte seg en god stund før den falske forsikringen ble formidlet for meg på møtet, og aktørene i Nav satt allerede før de la frem ”forsikringen” inne med vissheten om at denne ikke holdt vann.
Aktørene i OPT på sin side, satt allerede klare med fullmakt fra NAVs ledelse til å utøve trakassering og gjengjeldelser overfor meg i den utstrekning som ”skulle til” for permanent å fjerne meg fra tiltaket hvis intet annet førte frem
– og sende meg rett over på Sosialkontoret, til Nav Arbeid sine kolleger der (les de to møtereferatene nederst i den første posten):
http://bit.ly/9V1i2P
http://bit.ly/cdYGKF
Dette er bevist, i form av alle ubesvarte mail jeg kontinuerlig sendte ledelsen i Nav der jeg redegjorde for maktmisbruket som jeg skrev rett av fra tapede opptak – fullstendig uten faglig forsvarlig behandling, tilbakemelding eller gehør.
Personen som panelet i møtet påsto at deikke ante hvem var men som rett etterpå viste seg å være allerede innklaget direktør for OPTTrond Stenberg, var ikke satt inn i tiltaket som en ”ressurs” for andre enn Nav, som et ”førstehånds vitne” til at denne vanskelige klienten som hadde våget og varsle om utilbørligheter i foretakene (jeg), selv var en ”paranoid og aggressiv person med et negativt reaksjonsmønster”.
Se møtereferatet av 12.06.2008 hvordan direktøren og hans ansatte forsøker å manipulere settingen dit hen:
Utdrag fra Aftenposten
http://bit.ly/9exn3J
Utdrag fra blogg
http://bit.ly/dls5B3
ABEBHJK
Jeg vil understreke at både NAVs utsendte panel på møtet av 29.04.2008, og direktøren i OPT selv i første møtet jeg av Nav var tvunget å stille i deretter, fremhevet for meg at han var blitt satt inn i tiltaket som en ekstra ressurs for ytterligere å kunne bidra med sin omfattende kunnskap om næringslivet, til støtte for meg og min vei mot arbeid”.
Jeg viser igjen til utdrag fra opptaket av møtet:
Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:
http://bit.ly/d0Ms37
(…) Jeg spør om P.P (Tom Pettersen) kan gjenta hva disse tilbudene bestod i?
P.P gjentar tilbakeføring til OPT som pkt. 1.
Jeg: Hos overgriper med faktisk ytterligere en person til stede?
P.P: Av hensyn til DEG!
Av hensyn til bredden og kvaliteten i tilbudet, i og med at du åpenbart ikke har den nødvendige tilliten til den personen du velger å kalle for overgriper, så setter vi inn ekstra ressurser!
Jeg: Men dette er jo helt høl i hue, hvorfor kan jeg da ikkefå bytte til denne ene (andre “ukjente”) tilretteleggeren???
B.B (Eirin Bjerke): Det er fordi vi mener at det tilbudet du har hos OPT er det beste tilbudet du kan få!
Jeg sier at dette er helt vilt det de kommer med, at jeg vil ta overgrepene til retten og at de svar jeg har mottatt ikke holder mål. ”Jeg kan ikke tro noe annet enn at dette er noe du forstår selv”!
B.B: Dette er NAV Arbeids vurdering, og ikke en enkeltperson.
Dette er et veldig godt tilbud, og du vil få god oppfølging!
(Merk: «Vi«) …
B.B går langt over streken, da hun forklarer at det ville være en person til med i møtene med NB på OPTsom hun sier: ”Rett og slett fordi DU ønsker det”
Jeg svarer at nei, det gjør jeg da slett ikke!
Jeg ønsker IKKE en annen person skal være der tilstede SAMMEN MED overgriper, jeg ønsker ikke at overgriper skal være til stede i det hele tatt!
B.B svarer at det er det tilbudet de har å gi! (…)
ABEGE
Legen gjentar to ganger at han godt kan forstå at jeg ønsker meg en annen tilrettelegger ut fra min opplevelse av det hele!
Det eneste andre alternativet de har sier han, for å opprettholde yrkesliv, er en annen variant og den er ikke svelgelig for deg i det hele tatt:
”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!
Jeg svarer at ja, og at det vil da være et utenkelig overgrep!
Legen svarer: “DETTE ER BEKLAGELIGVIS DE ENESTE TO TEORETISKE ALTERNATIVENE VI SITTER MED!” (…)
Legen innskyter at han forstår at valgene høres BIZARRE ut for meg! ”Du sier jo at du vil gå inn i et tiltak, men der ligger også konfliktsituasjonen”.
Legen forklarer igjen at de ikke har myndighet til å få gjort noe med dette, og at det eneste de kan gjøre, er å lete etter alternative måter å gi meg ytelser på når jeg setter betingelser som de ikke har noen myndighet til å etterkomme (…)
«Ressursen» panelet forespeilet meg viste seg etterhvert å være innklaget direktør for OPT – noe jeg ikke fikk rede på før i siste liten jeg skulle møte opp der igjen, da Pettersen og resten av panelet angivelig ikke hadde peiling på hvem dette skulle bli på møtet!
De har med dette bevisst løyet for meg, noe jeg viser til at ble slått hardt ned på i annen sak – forskjellig fra min, men som allikevel har klare likhetstrekk på enkelte punkter:
ABEDRETT
TEMA: Arbeidsrett – Utgave: 04/2009
Oppsigelser: Spillereglene må følges
Av Runar Homble, advokat i Homble Olsby
http://bit.ly/hzdcWg
Maskepien ville jo da igjen ”frita” etaten for varslingen jeg hadde sendt inn vedrørende store misligheter hos deres samarbeidspartner OPT, og samtidig virke til etatens egen fordel for å eliminere en ”svært vanskelig bruker”!
De to «tilbudene» som ble gitt meg i møtet for at jeg ikke skulle miste min Yrkesrettede attføring på dagen, var:
1. Gå tilbake til den du kaller overgriper i OPT
2. Si deg villig til å underkaste deg en omfattende psykologisk utredning
abblåst
I de påfølgende ”tilretteleggingstimene” hos OPT, møtte jeg slett ikke på de ekstra ressursene som var lovet meg.
Jeg ble derimot utsatt for grove gjengjeldelser og mobbing fra både NB og hennes sjef over min varsling til Nav om utilbørlige forhold hos OPT, og over artikkelserien rundt maktmisbruket som jeg en stund tidligere hadde startet på Aftenposten debatt om det samkjørte misbruket av myndighet i foretakene:
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
http://bit.ly/gZNxzC
(Debattcentralens alle innlegg ble makulert etter 22.07.2011, og her kan derfor leses et utdrag):
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
«Ressurspersonen» som møtepanelet angivelig stilte uvitende om hvem var, viste seg altså omsider å være direktøren for OPT – Trond Stenberg – NBs sjef, (Astrid Ingeborg Helle Kalland)personen jeg hadde varslet til Stenberg om at trakasserte meg i tiltaket for psykisk utviklingshemmede der Nav hadde plassert meg mot min vilje etter at jeg hadde søkt om et par datakurs.
ABATTENO
MERK:
NAV selv vært med på å skape følgende retningslinjer for en etisk, rederlig og korrekt håndtering som er forventet å ta plass når en person varsler om utilbørlig opptreden av ulike slag, i samarbeid med JUM og Arbeidstilsynet:
Kilde: «Jobbing uten mobbing»
Interne prosedyrer for håndtering av  mobbing, trakassering og annen utilbørlig opptreden. Hva er viktig å tenke på?
Som arbeidsgiver er en pålagt å forebygge og håndtere mobbing,  trakassering og annen utilbørlig opptreden i virksomheten.
Hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden samt  Arbeidstilsynet og NAV har i fellesskap utarbeidet overordnede retningslinjer for hvordan arbeid mot mobbing skal ivaretas i  virksomheter.(…) En prosedyre for håndtering vil også kunne ha en forebyggende effekt. 
Den tydeliggjør at mobbing og trakassering ikke aksepteres.
Saker kan dessuten bli meldt tidligere fordi den som mener seg utsatt for mobbing/trakassering, eller vitner, vet hvor han/hun skal henvende seg og er trygge på henvendelsen vil få en seriøs behandling (…)
Hovedmålet må være å raskest mulig stanse eller endre de handlingene som gjør at en ansatt opplever seg mobbet, trakassert eller utsatt for  utilbørlig opptreden.
Videre er det viktig å ha en ansvarlig saksbehandling  der alle involverte blir hørt og avgjørelser tas på saklig og ikke  følelsesmessig grunnlag (…)
Hensikten med en formell saksrutine er at arbeidstakere som melder om  trakassering, mobbing eller annen utilbørlig opptreden skal bli tatt på alvor og få påstandene sine undersøkt gjennom en seriøs  saksbehandling.
Det er videre et formål at saken skal få en mulighet til å avsluttes i virksomheten.
En formell intern saksbehandling er imidlertid  ikke til hinder for at saken senere kan føres for retten eller andre tvisteløsningsorgan.
En formell saksrutine skal ivareta begge parter i  saksbehandlingen (…)
Den som mener seg mobbet, trakassert eller utsatt for utilbørlig opptreden må utarbeide en skriftlig klage på forholdet.
Det må  fremkomme av rutinen hvem mobbing/trakassering skal rapporteres til;  nærmeste leder, verneombud eller andre.
ABERÅ
Hvis en av disse beskyldes for å bedrive mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden må det  være alternativ rapporteringsinstans.
Det er en fordel å ha et meldeskjema, dvs. et eget avviksskjema for mobbing eller annen opptreden (…)
En mobbe- og trakasseringssak er et lederansvar.
Den som skal ha ansvar for saken kan imidlertid ikke selv være part eller ha nære  forbindelser til en av partene i saken.
(Hvilket Stenberg (ØØ) uomtvistelig hadde)!
Den som har ansvaret må ha  mulighet til å opptre objektivt, nødvendig kompetanse og myndighet til å drive fram prosessen og iverksette eventuelle tiltak/sanksjoner (…) (sitat slutt)
Informasjonen i denne posten blir viktig å merke seg herunder:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
(Forts): Stenberg ignorerte varslingen fra meg fullstendig, og påstod skriftlig at NB ikke hadde opptrådt på annen måte «enn det som man til vanlig måtte kunne forvente seg i arbeidslivet«.
Klage på Stenbergs tilsvar gikk da fra meg til ledelsen i Nav, som igjen ignorerte dette, og kalte meg inn i møte med to ansatte i Nav – Ingrid Raab (min daværende saksbehandler), og distriktsarbeidssjef June M. Fjeld 20.12.2007.
Her ble jeg utsatt for grove represalier over varslingen og sjikane, hvilket står referert i posten under og litt nede på siden der, både deres og min versjon.
Varsling om dette myndighetsmisbruket med krav om oppfølging ble sendt fra meg til ledelsen i Nav – uten annen respons enn at jeg etter en tid fikk ny saksbehandler i Nav – Eirin Bjerke.
Ikke fordi direktørene tok mine klager på alvor, tvert i mot, de lot de innklagede aktørene herje på som de bare lystet.
ALOGONAV
June Miriam Fjeld sendte meg brev undertegnet av henne og Raab, med innkalling til møte 29.04.2008.
Der understreker hun at selv om det var foretatt et bytte av saksbehandler fra Raab til Bjerke, ville det allikevel være Raab som hadde overoppsynet i min sak!
Utdrag:
(…) Oppfølging av din sak har hos NAV Oslo Sør Arbeid vil bli foretatt av saksbehandler Eirin Bjerke hos Nav Nordstrand Arbeid.
Ingrid Raab er nå fagansvarlig i bydel Østensjø, og siden hun nå er tilknyttet en annen bydel er det Eirin Bjerke som vil fungere som din hovedsaksbehandler.
Ingrid Raab vil imidlertid være med på oppfølgingen av deg i tiden fremover for å sikre kontinuitet i saken din!”
17.04.2008 informerer jeg om dette vanvittige samkjørte intrigemakeriet til fylkesdirektør Torild Lien Utvik med kopi til direktør Saglie
(Les mer i postene):
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken (Beskrevet etter de to møtereferatene):
http://bit.ly/cMeFZP
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
ablaaw
Utdrag fra det tredje av møtene i OPT som tok plass 12.06.2008 da jeg under tvang fra Nav så meg nødt til å gå tilbake til de innklagede aktørene der for ikke å miste min Yrkesrettede attføring.
Her fantes ingen kvalitetssikring som lovet.
Grove gjengjeldelser tok plass.
Direktør for OPT Trond Stenberg (Anonymisert som ØØ på Aftenposten debatt:
(Andre innklagede aktør ble anonymisert som NB, og hennes identitet ble aldri blitt oppgitt av meg offentlig før i januar 2011 – da på egen blogg):
Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB???
(Her sikter Stenberg til serien jeg startet i Aftenposten 17.03.2008 Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak)
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg (…)!
Når du begynte denne samtalen med NB, så skjønte jo DU ingenting av hva HUN sa! – DU FØLTE at HUN prøvde å ANGRIPE DEG, og det var ikke sånn!
HUN prøvde bare å avklare ting!
Jeg; Jeg har aldri sagt at jeg har følt at NB har forsøkt å angripe meg her i dag.
Ø.Ø; JO! Du har i hvert fall hatt et KROPPSSPRÅK som forteller det!
Jeg; Så et ”kroppsspråk” har jeg hatt – (Jeg satt hele tiden rolig rett opp og ned med armene ned langs sidene). – Hva slags kroppsspråk er det DERE mener at dere har, der dere begge sitter med armene godt foldet på brystet?
Ø.Ø; Jeg sitter alltid sånn, jeg!
Jeg; Javel, så hva er det som er ”verre” med mitt kroppsspråk enn det dere utviser?
Ø.Ø; DER har vi diskusjonen!
APIIIIG
Jeg; Jamen dette er jo noe DERE fremprovoserer for å få meg til å fremstå i et mest mulig dårlig lys!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE! (…)
Jeg; Men hvorfor sitter dere her og konstruerer en ubehagelig situasjon… (jeg blir avbrutt igjen)
Ø.Ø; Men Jeanine!
Det du har skrevet om OPT, Ø.Ø og NB, det er ikke direkte behagelig det heller, men DET er skrevet til ”et par hundre tusen mennesker. Her sånn snakker vi tre stykker innenfor et rom, OG DET KOMMER JO IKKE UT NOEN STEDER.
Og jeg ble litt PROVOSERT, for jeg FØLTE at du har en litt sånn AGGRESSIV holdning når du får MOTBØR, og JEG VILLE GI DEG LITT MOTBØR, og så tok jeg fram dette her, og jeg hadde vel kanskje ikke tenkt å nevne det en gang, for for oss, så kan vi leve med det som står der (…)
JEG VIL NESTEN BEKLAGE AT DU PROVOSERTE MEG SÅ MYE AT JEG MÅTTE TA IGJEN MED DEG (…)!
Fra:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
ABENESTM
Og jeg fremhever, at min saksbehandler i Nav – Eirin Bjerke rundt det tidspunkt i sitt tilsvar i mail på min skriftlige henvendelse med krav om navn på den andre personen som ifølge panelet av 29.04.2008 skulle sørge for kvalitessikring og profesjonell bistand på min vei ut i arbeid, fortsatte og svare meg med det følgende 02.05.2008:
Hvis du aksepterer tilbud om videre oppfølging ved OPT vil det ved samtaler være en person som skal assistere NB på alle samtaler med deg, men navnet på denne personen er enda ikke avgjort (…)
Fra posten: Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Bjerke var også en av aktørene jeg innklaget til ledelsen i Nav på bakgrunn av at hun i tapet telefonsamtale hadde tilkjennegitt for meg at hun behandlet min klagesak som skulle gå til Nav Klage- og Anke Sør (Kristiansand) ut fra «min blogg»! (Utdrag):
Jeg spør Bjerke om hun kjenner til hele saken om hva som foregikk av overgrep i OPT 12.06.08
Hun svarer meg at ja, det kjenner hun til.
Jeg svarer OK, så den har du fått kopi av fra hvor? (For jeg hadde personlig ikke oversendt henne denne redegjøringen).
Hun svarer da at hun hadde vært inne på ”bloggen” min etter at hun fikk legeattesten, og vet ikke om det er noe jeg ønsker å sende inn I TILLEGG TIL DET”!
Således har Bjerke tilkjennegitt at hun behandler hele min klagesak direkte ut fra min “blogg” hun kaller debatten i Aftenposten.
Ytterligere belysning vises i disse to postene:
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1:
http://bit.ly/cxAIYM
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
ABESaglie
Direktør Saglie tok ikke tak i denne særdeles grove tjenestefeilen som jeg varslet ham om også, men det var på dette tidspunkt forventet.
Bevis for dette har jeg også selvfølgelig på papiret, samt på båndopptaker og på CD.
Jeg (søkeren) var altså for lengst dømt til å elimineres via tjenestevei, og etaten ønsket å projisere alle misligheter de selv og deres «samarbeidspartner» hadde begått over på meg.
I OPT fikk jeg sannelig unngjelde for min varsling og skriverier om utilbørlige forhold i artikkelserien om NAV som jeg hadde utgitt på Aftenposten Debatt der jeg avslørte forholdene.
Og hvem ville vel kunne ta dem på det?
Men jeg godtok aldri myndighetsmisbruket.
Min informasjon rundt forholdene ble kontinuerlig sendt ledelsen i Nav, og ble fortløpende beskrevet i artikkelserien på Aftenposten som debattledelsen i avisen sperret sommeren 2008, få dager etter at jeg der hadde avslørt at saksbehandleren min på Nav behandlet min klagesak rett ut fra debatten!
Jeg ba ledelsen i NAV flere ganger innstendig om å få lov til å bytte til et annet og kvalitetssikret tiltak – skriftlig – Uten gehør!
Under, linkes til posten der jeg krever overflytting til kvalitetssikret tiltak i mail som primært gikk til (avgått) Fylkesdirektør for Oslo –  Torild Lien Utvik med kopi til direktør Saglie og en rekke andre makttopper utenfor Nav (på ca. 33 sider – det var en omfattende varslingsrapport) allerede 31.12.2007:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Flere titalls mail gikk fra meg til direktørene i Nav (Både direktør Tor Johan Saglie, og tidligere fylkesdirektør for Oslo – Torild Lien Utvik) om myndighetsmisbruket jeg systematisk ble utsatt for av en samlet ”Navgjeng” og deres kumpaner under instruksjoner fra høyeste hold – som jeg aldri mottok respons på etter forvaltningsloven, eller som ble tatt på alvor og utredet.
Med dette, er svarplikten i forvaltningsloven brutt ved ca. 12 – 15 anledninger eller mer:
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Det ser jeg på som ganske enestående, når jeg leser at direktør Saglie gikk offentlig ut med det følgende i pressen 20.12.2009:
”Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss.”
Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag.
Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss.
Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket (…)
http://bit.ly/hfMywy
ABØR
Utdrag fra en av alle mail jeg sendte direktørene i Nav – Saglie og Utvik med informasjon om hvordan jeg opplevde  forholdene i OPT –  datert 05.12.2007
(…) Personer som begår slike ting omtalt i klagen må omplasseres eller fratas sine stillinger. Det som har tatt plass er et kolossalt tillitsbrudd og overgrep overfor svakere stilte grupper i samfunnet, vi som ikke sitter i en maktposisjon og dermed ikke har noe vi skulle ha sagt.
Vi blir i alle fall ikke trodd på!
Sier vi noe, er det ikke rettferdigheten som gjelder.
Her gjelder kun det faktum at den som sitter med maktposisjonen automatisk ”har rett” og kan tillate seg å ytre hva som helst i sitt tilsvar, fordi vedkommende vet at han/hun som regel alltid vil bli hørt og få rett i kraft av sin posisjon, uansett hvor mye svada og løgner som presenteres og som ikke gir noen mening.
Det blir ingen represalier, fordi overgrepene mest sannsynlig aldri vil komme frem i lyset.
Videre opp i næringskjeden dekkes forholdene godt, fordi det som regel alltid finnes en person (eller flere) høyere opp i denne, som ikke vil ha sitt rykte plettet.
Jeg er rystet og svært berørt over disse forholdene, og dette er en sterk og omfattende tilleggsbelastning for meg i min hverdag.
Disse overgrepene skal jeg altså slite med å oppleve, forklare, klage på, møte flere overgrep og forklare og klage på disse i tillegg til mine jobbsøk, med den påkjenningen det er å til alt overmål bli møtt av hersketeknikken som tier meg og det jeg sier i hjel, samt det å ikke ha en person å gå til som jeg kan stole på at vil hjelpe meg ut i arbeidslivet lenger (…)
Hilsen Jeanine
http://bit.ly/cxAIYM
ABWPOSt
Utdrag fra min mail til Saglie 01.05.2008 vedrørende møtet av 29.04.2008.
Direktøren mottok også kopi av det tapede møtereferatet:
Jeg skriver i et innlegg 23.03.08 at det bør holdes for sannsynlig at toppledere i NAV for lengst kan ha gitt beskjed nedover i systemet om at min sak skal løses på en best mulig og rederlig måte, men at andre har misforstått dette.
Det viser seg tvert i mot.
(Her sikter jeg til Aftenposten debatt og artikkelserien jeg startet 17.03.2008 Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak – Side 4):
http://bit.ly/fg316I
Mailen til Saglie forts:
Nye fakta i saken som ble presentert for meg på møtet, viser at det nettopp er toppledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet som har valgt å bruke en god slump av samfunnets skattepenger på å sende et helt panel med underordnede bare for å ”presentere disse to tilbudene” de velger å kalle det for meg.
Liknende manipulasjon som samkjørte aktører forsøkte å bearbeide meg med på møtet, ville aldri ha kunnet blitt satt på et papir!
Således har jeg et solid grunnlag for å tro at ”mulighetene” gitt på møtet er enten forfattet og/eller godkjent av direktør Saglie personlig som har bred kjennskap til min historie som omfatter varslinger om overgrep begått av ikke bare NB på OPT, men også av Ingrid Raab og June M. Fjeld på Nav 20.12.2007 (direktørene mottok dette tapede møtereferatet fra meg også).
Jeg kan, i tillegg til denne observante erfaringen av det hele, overhodet ikke ha noen som helst tillit til NAVs ”gode vilje” som består i å koble enda en person sammen med ”NB” i OPT, altså at NAV setter inn ”ekstra ressurser” med den angivelige intensjonen ”å sikre kvaliteten i tilbudet gitt til meg”.
I lys av sakens stilling oppleves dette som en feig og rimelig gjennomsiktig fordreid fremming av deres egentlige intensjoner.
Jeg behøver ikke en gang å være nødt til å spekulere i om NAV har bakenforliggende slette motiver med å foreta et slikt trekk. Dette fordi det først og fremst faller på sin egen urimelighet.
Det burde være innlysende for ledelsen at ingen mennesker i min situasjon ville bli glade og oppleve at noe slikt som dette virkelig var en god idè!
Denne ”ukjente personen” som attpåtil ingen i møtet ”visste navnet på” arbeider jo for NAV.
(Jeg tilføyer senere: På dette tidspunkt visste jeg altså enda ikke at det ville være NBs sjef  – innklaget aktør og direktør for OPT Trond Stenberg, som ledelsen i Nav hadde beordret at skulle settes inn i tiltaket)
NAV på sin side, har kun godtatt OPTs side av saken, og leverer meg tilbake til overgriper etter at det andre av deres «tilbud» de kalte det på møtet av 29.04.2008 var at jeg burde underkaste meg en omfattende psykologisk utredning!
Som legen sa: En vei om å sykeliggjøre deg (finnes som andrevalg).
abervju
Her er altså kommet til TO personer som i fortsettelsen skal ”samhandle med meg” og ingen av dem vil selvfølgelig være uhildede hva saken angår.
Vil det virkelig være rimelig å anta at en person som har blitt innklaget for grov trakassering skal kunne forholde seg likegyldig og upåvirket til alt som har skjedd og attpåtil forventes å være så profesjonell at alle hennes videre ageringer i min sak skal utføres sammen med meg med tanke og sikte på mitt aller beste?
Dette faller altså på sin egen urimelighet og jeg vil be om at direktør Saglie må avslutte overgrepene i denne sørgelige farsen omgående.
Når panelet nekter å navngi en ansvarlig person for denne tragedien, så vil jeg holde direktøren personlig ansvarlig for unnlatelse av riktig, forsvarlig og etisk oppfølging alle overgrep, trakassering og lovbrudd som har funnet sted i min sak.
En såpass lavpannet bølleopptreden som har forekommet i denne saken kan ikke tåles.
Jeg oppfordrer direktøren sterkt til å revurdere sin opptreden i min sak og i alle saker hvor andre mennesker enn meg opplever seg trakassert av ansatte i NAV.
Jeg ønsker å stille direktøren et spørsmål om han mener at hans offentlige uttalelser her er forenlig med hvordan hans uoffisielle opptreden og ageringer kommer til syne overfor mennesker som virkelig trenger og ber om hans hjelp!
Jeg har skjulte fysiske funksjonshemminger, og har slitt i mange år med respirasjonsproblemer på grunn av svulst som vokste inn i luftrøret.
Synes Direktøren der han sitter trygt med et godt og solid omdømme, omgitt av gode kollegaer i sin godt betalte jobb at jeg i tillegg til dette fortjener å bli ofret på prestisjens alter i denne svært belastende saken?
Det eneste jeg ønsket var bare å få byttet til en tilrettelegger som ikke benyttet seg av trakassering men som evnet å oppføre seg på en rederlig, kompetent og tillitvekkende måte!
Var dette alt for mye forlangt?
Den store og ”uangripelige” ledelsen har nå selv klart å vise at de har sunket ned på det laveste nivå ved at de har sett seg nødt til å herje vilt med, og overkjøre en enslig funksjonshemmet person som våger å fremsette varsling om overgrep og derav ber om en annen tilrettelegger, og det i et så stort omfang at de velger å sette inn ressurser på FEM personer (som opprinnelig ville vært SYV hvis jeg ikke hadde sagt fra) med et ”tilbud” til meg om å sykeliggjøre meg selv!’
Arbeidstilsynet logo
Arbeidsmiljølovens § 13. 1. ledd, setter forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av (…) funksjonshemming.
Trakassering og instruks om å diskriminere personer av ulike grunner, regnes som DISKRIMINERING jfr. § 13-1. andre ledd.
Forbudet mot trakassering i diskrimineringsloven er ABSOLUTT! § 4.5.
Loven skal gjelde på ALLE samfunnsområder, herunder i arbeidslivet.
Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne (…) er forbudt.
Med trakassering, menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke KRENKENDE, SKREMMENDE, FIENDTLIGE, NEDVERDIGENDE eller YDMYKENDE.
Hilsen Jeanine
http://bit.ly/cxAIYM
aletter
Direktør Saglie forholder seg fremdeles taus, og 30.06.2008 mottar jeg fra min saksbehandler i Nav – Eirin Bjerke, følgende orientering:
«Varsel om stans av attføringsytelser / Avslag på yrkesrettet attføring»
Les mer av dette dokumentet i denne posten:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken
http://bit.ly/aPvIGw
????????????????????????????????????????
Til direktør Saglie Oslo 08.07.2008
Dette er et tillegg til klagen jeg sendte Dem i går. Jeg velger her å sende Dem hele møtereferatet med min såkalte ”tilrettelegger” i OPT – NB, hvor De i går mottok et utdrag.
De vil se av dette referatet, at NB ikke har noen svar å gi meg i det hele tatt på kritiske spørsmål vedrørende kvalitetssikringen som OPT skal inneha ifølge NAVs egne målsettinger hos blant annet leverte tjenester fra eksterne samarbeidspartnere.
(Jeg sikter her til ”tilretteleggingstimen” 02.07.2008)
Det er også flere andre saklig stilte spørsmål hun nektet meg å svare på.
Derfor krever jeg at De tar tak i alle maktovergrepene utført overfor meg fra OPT, NB og direktør Trond Stenberg umiddelbart, og ber dem om en inngående skriftlig utredning på hvordan de har opptrådt overfor meg, og hva grunnen er til at de setter et omfattende, overveldende primært fokus på det stadige repeterende temaet at jeg vil komme opp i vanskelige situasjoner i arbeidslivet fordi jeg innehar en gjennomgående dårlig personlighet som de må lære meg å hanskes med i følge dem.
Dette kvalmende og feige maktovergrepet knyttet til min varsling, er for meg opplevd så motbydelig og utenkelig at jeg vanskelig klarer å fokusere på det jeg skal gjøre; søke jobb.
Det finnes selvsagt ingen tillitsforhold igjen, men som en hver samhandling i denne gate allikevel krever.
Jeg er i en grusomt belastende situasjon, og jeg ber De stanse gjengjeldelsene som blant annet inneholder grov sjikane fra tilrettelegger over min funksjonshemming ved at hun (NB) rent ut anbefaler meg å tenke sterkt over det at jeg bør uføretrygde meg øyeblikkelig på grunn av at jeg ikke tålte de negative reaksjonene og gjengjeldelsene hun og hennes sjef utførte overfor meg på grunnlag av skriveriene mine på Aftenposten debatt!:
http://bit.ly/bsX8tp
(Referatene fra to av de tre møtene som er gjengitt på s. 13 og 16  på Aftenposten debatt, er senere lagt inn som blogginnlegg – og disse vil være):
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Og
Tapet møtereferat der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
abekkk
Jeg krever at jeg blir flyttet over til annen tilretteleggER det holder med en, og det på et annet sted som er kvalitetssikret.
Visste De at grove represalier og gjengjeldelser ville ta plass overfor meg da De valgte å sette selveste direktøren inn på samtaler med meg og NB?
Var dette Deres intensjon?
For noe annet er det ikke som har skjedd.
Det er helt utrolig i seg selv at en DIREKTØR i en bedrift blir satt inn sammen med en tilrettelegger som skal hjelpe mannen i gata ut i arbeid, og jeg betviler sterkt at Deres intensjoner var gode når De brukte store ressurser på å anbefale meg dette. De sendte ut hele 5 -FEM fotfolk for å bearbeide meg:
Tapet møtereferat av 29.04.2008, med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Stenberg har altså heller ikke bidratt med noen ting annet enn grov trakassering på 3. tilretteleggingstime! (…)
Mener De således at denne ”tjenesten” innenfor en bedrift som primært er rettet mot psykisk utviklingshemmede inneholder nødvendig og forsvarlig kvalitet, opplæring og hjelp for deres brukere som dere er pålagt å yte service overfor?
Jeg forventer at De stiller de innklagede aktørene i OPT de spørsmålene jeg kommer med i klagen her og under, og at De krever faktiske svar på den oppførsel jeg har opplevd fra dem (…)
”Vi skal møte alle brukere med respekt.
Det er en grunnsetning i de verdier og de holdninger vi ønsker denne organisasjonen skal være gjennomsyret av.
Vi vil nå gjennomføre en holdningskampanje internt om hvilke servicekrav vi skal leve etter, hvor respekt for brukeren blir sentralt”
http://bit.ly/cWCO7l
Dette er Deres egne ord.
ABERLOVSORDNING
Jeg krever full rapport fra Dem over hvordan De mener at jeg har blitt møtt med respekt i disse grove maktovergreps sakene som har tatt plass mot meg over svært lang tid, og med Deres fravær av vilje til å rydde opp i de kriminelle forholdene der overgriperne fortsetter å få lov til å utfolde seg fritt mot meg med grov trakassering i møtene jeg må gå til.
Forklar Dem derfor slik at til og med jeg forstår hva De sier her, sett i forbindelse med Deres totale behandling av meg over måneder hvor De fortløpende har vært godt kjent med min ulevelige situasjon som har gjort meg enda sykere og enda ikke valgt å skjære igjennom for å gi meg et tilbud som jeg kan leve med og som er oppbyggende i stedet for sterkt nedbrytende.
Hva i all verden er Deres hensikt med å forsøke å ødelegge meg?
De har aldri overholdt en eneste frist å svare meg etter forvaltningsloven hittil, men denne gangen oppfordrer jeg Dem sterkt til å handle!
Den opptreden De har utvist overfor meg, er uomtvistelig KRIMINELL, direktør Saglie! Det vil bli rettssak (…)
Mail er vist i posten:
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM

ABEGLIEE

Det jeg ikke visste på dette tidspunkt, var at de innklagede aktørene i OPT allerede hadde sendt sin falske rapport til Nav med krav om at jeg skulle skrives ut av tiltaket.
Den ble skrevet uten min viten rett etter at jeg hadde gått ut fra den siste ”tilretteleggingstimen 02.07.2008 der NB forsøkte å manipulere meg til å vurdere uføretrygd enda hun i den falske Rapporten anfører (det eneste riktige i hele rapporten):
”Det antas at Jeanine i utgangspunktet har et sterkt ønske om å jobbe”!
http://bit.ly/a0wCb1
NB sender meg ut av døren etter siste time med disse ordene:
«Så da foreslår jeg bare at nå avslutter vi denne samtalen, for vi har jo ikke noe CV – nei noen søknader og personlige brev 
og så tar vi alt når jeg kommer tilbake fra ferie!»
Les mer i posten:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Jeg ble altså holdt fullstendig uvitende om den falske rapporten som de hadde planlagt å skrive samme dag som skulle bidra til å ta fra min Yrkesrettede attføring ved hjelp av tre av de mange innklagede aktørene i Nav som godkjente og undertegnet denne forbrytelsen i offentlige tjeneste som sendte meg rett over på sosialen.
Jeg mottok orienteringen 19.07.2008.
Stans av ytelsene var datert 16.07.2008.
ABAM
Min klage på dette med flere tillegg gikk til Nav Klage- og Anke i Kristiansand på 53 sider med flere vedlegg, og belyste det følgende (kort utdrag);
Eirin Bjerke og Tom Pettersen burde ha vært sparket på hodet ut av sine stillinger øyeblikkelig, for å velge å fremsette slike bevisste løgner, i kraft av deres stillingsposisjoner! Dette er i aller høyeste grad straffbart, og jeg henviser med dette til Straffeloven; 11te Kapitel;
Forbrydelser i den offentlige Tjeneste; § 120.
Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
Både (her følger navnene på en rekke aktører) –  har anført usannhet i protokoll og lagt skjul på store deler av sannheten. Hensikten med dette, har mest sannsynlig dreiet seg om å skade ”nogen”.
De faktiske forhold er uansett, at i dette tilfellet ble ”nogen” sterkt rammet, og det var meg.
Samtidig vil jeg understreke andre lovparagrafer som kan komme til anvendelse overfor ledelsen i etatene som jeg har innklaget for å med vitende og vilje fremme yterligere maktmisbruk, enda de lenge hadde vært kjent med den sterkt belastende situasjonen jeg levde under i uttallige henvendelser fra meg til dem som jeg til stadighet tilkjennegjorde utviklingen i, men som ble fullstendig ignorert.
Det følgende retter seg spesielt mot møtereferatene jeg har vist til:
ABETTIGH
§ 124. En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab.
§ 125. En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne.
Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig.
Med disse lovparagrafer siktet jeg til Nav ledelsens fotfolk som var sendt ut fra blant annet direktør Saglie, for å overbringe meg to fullstendig uakseptable ”tilbud” som jeg var tvunget til å godta for ikke å miste min Yrkesrettede attføring i møtet av 29.04.2008.
Der innrømmer Navs egen lege at han kan forstå at ”tilbudene” må høres uakseptable ut for meg, men at de kun er der for å overbringe disse!
Panelet tilkjennegir gjentatte ganger overfor meg at de er fullstendig klar over hva det er de utsetter meg for og forstår at jeg reagerer sterkt på deres ”tilbud” men at de bare er satt der for å utføre ”ordre”.
Legen går litt senere i møtet enda lenger i sine innrømmelser, og sier at han forstår at ”valgene” må høres BIZARRE ut for meg! (Ordrett sitert og tapet)
http://bit.ly/d0Ms37
VARIOUS
Nav Klage- og Anke Sør underslo samtlige av mine argumenter vedrørende det omfattende myndighetsmisbruket i saken, og returnerte en lettvint økseskaftkonklusjon hvor ingenting av den bevisføringen jeg la frem var blitt behandlet enda Anne Elisabeth Stangeland ved foretaket tilkjennega for meg i tapet telefonsamtale:
”Det har skjedd mye galt her, det er det ikke noe tvil om!”
Jeg fikk blankt avslag fra Nemnda, og orientering om at jeg kunne klage avslaget inn for Trygderetten, hvilket jeg har gjort.
Tilføyer; TRODDE at jeg hadde gjort, men en av aktørene i møtet av 29.04.2008 som sa at han var den som skulle sende min sak til Trygderetten, Tom Pettersen, underslo saken i hele 8 måneder uten at jeg var klar over det.
Han hadde aldri sendt saken fra seg, slik han var pålagt å gjøre i slutten av januar 2009 – selv etter flere purringer fra Nav Klage- og Anke Sør!
Etter at jeg fikk disse opplysningene fra Nav-Klage og Anke i Kristiansand som fortalte meg at de aldri hadde mottatt min klagesak for å sende til Trygderetten, ga de meg åpen frist til å komme med ytterligere innspill da flere forbrytelser hadde tatt plass i mellomtiden.
De skulle vente med å utforme endelig innspill til Trygderetten til jeg hadde skrevet ferdig.
Det gjorde de ikke!
Plutselig fikk jeg tilsvar som viste at de også hadde overkjørt meg og brutt avtalen vi hadde inngått, da Trygderetten plutselig orienterte meg om at saken min allerede var sendt dit!
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder, og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Ringer i vannet CMYK
Etter ”tilretteleggingstimen” 12.06.2008 der Stenberg og NB lot meg unngjelde for mine avsløringer på AD (Aftenposten Debatt), spør NB meg blidt like før jeg går, om jeg har søkt NAV om reisepenger for sommermånedene juni og juli.
Dette spørsmålet var essensielt i min bevisførsel overfor Klageinstansene (Nav Klage- og Anke Sør og deretter Trygderetten) sett i sammenheng med de grove represaliene som ble fremsatt overfor meg i denne timen, og tidspunktet dette ble opplyst om versus ”grunnene” de oppga like etter for å klare å stanse min Yrkesrettede attføring.
(Jeg minner igjen om at alle telefonsamtaler og møter er tatt opp på bånd og direkte møtereferater sendt klageinstansene).
Jeg svarte benektende, og NB anbefalte meg derfor at jeg burde søke Nav om dette tilskuddet siden jeg også var under OPT hele sommeren!
Her blir jeg altså slett ikke opplyst om, eller gitt et forvarsel om at hun og hennes sjef (begge tidligere innklaget) allerede på dette tidspunkt angivelig lenge skulle ha vurdert å skrive meg ut av tiltaket.
Tvert imot.
I det første og påfølgende (siste) møtet etter dette (02.07.2008) av ca. 20 minutters varighet, våget jeg å være kritisk og stilte saklige spørsmål som denne tilretteleggeren ble svar skyldig på, og hvor jeg ba om en garanti for at jeg ikke skulle bli trakassert av NB og hennes sjef i fremtiden.
Etter jeg hadde gått fra OPT den dagen, skrev Stenberg og NB – uten min viten, den falske rapporten som et par uker senere tok fra meg hele min Yrkesrettede attføring samt husholdspenger (sistnevnte er en stønad man aldri vil få tilbake når den først ble tatt vekk, etter nye regler som ble fastsatt i 2003? eller der omkring).
Påkjenningen over å være nødt til å erfare såpass grov manipulering og trakassering gjennom dette fullstendig utenkelige, utstrakte og ugjennomtrengelige maktmisbruket fra en hel kjede av samarbeidende aktører fra øverste ledelse til saksbehandlere som sitter godt vernet i sine stillinger og backer hverandre opp der de med største bedagelighet skjuler den ytterste vilkårlighet og maktmisbruk som de har satt i verk fordi brukeren på det nærmeste er rettsløs, har vært enorm.
ABEIMEDBI
Det blir naturlig å knytte bakgrunnen for denne falske forklaringen til deres tilkjennegivelse overfor meg i ”tilretteleggingstimen” av 12.06.2008 om at de kjenner til alt jeg har skrevet om dem på Aftenposten Debatt, og at de med sine ”anbefalinger” om at jeg skrives ut av tiltaket har tatt utgangspunkt i blant annet dette.
Begge de innklagede aktører opplyser meg i denne timen om at de vet alt om hva det er jeg har bedrevet og skrevet på AD, men selv om de var klare over dette og tilkjennega at de ”følte seg uthengt” så ville de bare la meg ”få lov til å holde på” som de sa.
Hvilket storsinn!
Her ble heller ikke opplyst meg og drøftet det som ”tilrettelegger” rett etterpå anfører i sin ”argumentasjon” i Rapporten for å skrive meg ut av tiltaket, det at jeg ”trolig bruker all min tid til å klage på tiltaket” og at jeg derfor ikke klarer å ”nyttiggjøre meg veiledningen”.
Beskjeden til meg i «tilretteleggingstimen» var jo tvert i mot at «de bare ville la meg holde på!
”Veiledningen” som ble satt i scene ved hjelp av falske garantier, var jo i realiteten aldri annet enn en tillatelse fra Navs ledelse til de innklagede aktørene i OPT til fritt å kunne utøve represalier i det monn som skulle til for samvittighetsløst å kunne kvitte seg med ”brysom bruker.”
Når jeg ikke ga innklagede aktører gyldige grunner til å kunne ”ta meg” på noe enda så hardt de forsøkte å provosere og påføre meg stort ubehag, var det bare for dem å ty til en ”backup- løsning”:
Konstruere en falsk rapport som fjernet hele ”ubehaget”.
ABBFØRINGS
Her følger min klage i sin helhet til aktørene i OPT som fremsatte den falske forklaringen som stanset min Yrkesrettede attføring med øyeblikkelig virkning;
Til NB, med kopi til direktør Trond Stenberg, direktør Saglie, Eirin Bjerke og LL. Oslo 21.07.2008
«De har oppgitt falsk forklaring til NAV, samt utelatt store og avgjørende deler av sammenhengen i det De rapporterer, i henhold til det som fremkommer i ”Melding om vedtak – Yrkesrettet attføring – avslag” datert 17.07.2008 som jeg mottar fra NAV 19.07.2008. Her stanses alle pengene mine siden fra tre dager tilbake; 16.07.2008 (…)
07.07.08 mottok NAV Oslo Sør arbeid en sluttrapport fra OPT der de anbefaler at du skrives ut fra tiltaket da det ikke lenger anses som hensiktsmessig at du fortsetter i AB (Arbeid med Bistand).
Begrunnelsen er at du ikke pr d.d kan nyttiggjøre deg den veiledningen du får ved OPT. Du har blant annet ikke fulgt opp avtale om innsendt jobblogg til tilrettelegger hver fredag, og har heller ikke ønsket at tilrettelegger skal bistå med å finne en egnet arbeidstreningsplass som kunne gitt deg hensiktsmessig arbeidserfaring” (…)
Jeg ønsker å underbygge mine påstander med dette;
Etter at ”tilretteleggingstimen” var over i vårt 3. møte torsdag 12.06.2008 hvor De og direktør Stenberg hadde utøvet grov sjikane overfor meg samt gjengjeldelser over ”mine skriverier i «bloggen» på Aftenposten debatt”, spør De meg om jeg fortsatt mottar reisepenger like før jeg går. Jeg trodde ikke at jeg skulle ha det for juni og juli, men vi kommer frem til at jeg allikevel skal ha det siden jeg er i OPT i sommermånedene.
De ber meg se på hvor lenge det vedtaket varer. De sier at hvis det har gått ut på dato så må jeg si fra, da kan saksbehandler utvide vedtaket, fordi jeg jo har krav på det så lenge jeg er i Arbeid med Bistand.
Mitt spørsmål til Dem vil da være;
Hvorfor anbefaler De meg å få utvidet søknaden om reisepenger hvis De allerede på dette tidspunkt har vurdert å skrive meg ut av tiltaket?
De må huske at det overhodet ikke tok plass noen flere ”tilretteleggingstimer” etter denne dagen før de siste 20. minuttene vi snakket sammen i kort møte på OPT 02.07.2008 hvor De fremholdt å sjikanere og manipulere meg på det groveste.
Denne gangen på bakgrunn av Deres kjennskap til mine funksjonshemminger; høyt blodtrykk, som De valgte å sette i forbindelse med Deres påstand om at ”jeg ikke tålte diskusjoner” i en referering til forrige møte, og at jeg derfor sterkt måtte vurdere om jeg på grunnlag av dette mente at jeg var i stand til å arbeide i det hele tatt.
Timen i mellom var avlyst, med legeerklæring på at mitt blodtrykk var forhøyet etter siste møte med dere i OPT. Således hadde jeg vært utsatt for en sterk belastning, og hadde for første gang ikke fått søkt på jobber eller sendt jobblogg til denne timen noe som under normale forhold ville tilsagt en forståelse for dette.
Hvordan mener De på bakgrunn av disse fakta at De har kunnet sette frem noe som ellers må være en faglig og etisk korrekt begrunnelse for å utskrive meg fra tiltaket?
Mener De at Deres mened inneholder overnevnte?
Har De gitt meg et varsel på forhånd?
I hvor lang tid har dere gått og samlet opp deres vurdering av at jeg ”ikke nyttiggjør meg tiltaket”?
Ble Deres beslutning basert på kun den ene ”samtalen” vi deretter hadde av 20 minutters varighet?
Var det i løpet av disse 20 minuttene De ”fant ut” at ”jeg ikke nyttiggjorde meg veiledningen jeg fikk i OPT”?
Hvorfor fortalte De meg ikke dette gangen før, samtidig som De anbefalte meg å søke om utvidede reisepenger?
Dere har aldri forberedt meg på at dere kom til å avslutte tiltaket.
Hvorfor velger dere å foreta et slikt grep rett inne i fellesferien i det hele tatt, når dere må ha kjennskap til at nå vil være et verst mulig tidspunkt med svært begrensede muligheter for meg å få tak i nødvendig assistanse for hjelp i den særdeles traumatiske opplevelsen dette er, å plutselig få beskjed om at jeg har mistet hele livsoppholdet?
abevhj

De våger faktisk å oppgi som en av grunnene til at jeg skrives ut av tiltaket, nettopp det at jeg ikke har skrevet jobblogg.
Hvorfor?
Tidligere grunner til at jeg ikke fikk sendt inn jobblogg var at de selv sa at De satt og sendte meg den da jeg var i 1. møte med dere, men når jeg kom hjem hadde jeg ikke mottatt denne allikevel, kun en annen e-post som De også sa i møtet at De sendte over informasjon om når neste time skulle være.
DEN kom frem.
(Mer om dette i posten under):
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Jeg sendte allikevel inn 2 søknader på ”vanlig” måte til 2.møte, og sa at jeg ikke hadde fått til flere søknader da jeg nettopp hadde vært igjennom en voldsom belastning i et møte i Konfliktrådet.
Jeg gjorde også oppmerksom på at jobblogg ikke var mottatt.
Da ”sendte” De meg den en gang til mens jeg satt der.
Denne mottok jeg heller ikke.
Før møtet 12.06.08, sendte jeg Dem opplysning om at De enda ikke hadde klart å sende meg jobbloggen. Jeg sendte derfor inn 3 søknader igjen på ”vanlig” måte, men De sendte meg også til slutt jobbloggen.
Jeg ble så forvirret over at De i mellomtiden gjentatte ganger forklarte meg over e-post at De hadde sendt meg flere spørsmål og oppgaver jeg skulle gjennomføre til møtet 12.06.08.
De er kjent med den omfattende informasjonen jeg sendte tilbake til Dem om at dette De påla meg absolutt ikke var mottatt.
(Les bakgrunn her):
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

ABBFØR

Siden De og direktøren tilkjennega til fulle overfor meg i møtet at dere hadde lest alt om meg i «bloggen» min på AD, viser jeg til møtereferatet som er gjengitt der fra 12.06.08.
Der kommer hele problemstillingen frem, over ”skjult” informasjon fra Dem i en tredje e-post De aldri hadde oppgitt til meg at De hadde sendt.
I Deres opplysninger til meg kom kun frem at De hadde sendt to e-post som jeg riktig nok hadde mottatt og ga tilbakemelding om, men der sto ingenting om oppgaver.
Således orket jeg ikke å føre jobblogg i mine bestrebelser på å i det hele tatt fatte hva det var jeg var pålagt å gjøre (det kan være at jeg glemte det og), men slikt kan forekomme når man blir satt fullstendig ut.
Det første De spurte om i neste møte, var om jeg hadde gjort oppgavene jeg skulle gjøre ”til i dag”.
Så følger omfattende trakassering som tilkjennegjøring av fraværet av informasjonen jeg ikke har mottatt gir innpass til.
På slutten av Deres ”forklaring” på at denne var sendt til feil e-post adresse”ved en ren tilfeldighet”, innrømmer De at De underveis hadde oppfattet at jeg faktisk ikke hadde mottatt informasjonen, men at De tenkte at De ikke ”gad” å sende meg forklaring, fordi De mente at dette kunne vi heller ta muntlig i møtet i stedet for.
De uttalte dog at De tok selvkritikk på at De ikke hadde skrevet tilbake og opplyst meg om det.
AEQUASS-logo
Hvorfor startet De da møtet med å spørre meg om jeg hadde utført oppgavene jeg hadde blitt pålagt?
På slutten av det samme møtet 12.06.08 opplyser ØØ overfor meg før han går, at ”Det er NAV som bestemmer om du skal være her i dette tiltaket eller ikke”.
Faktum viser seg å være tvert i mot. Det er nettopp dere i OPT som har hatt myndighet til å få stanset min deltakelse i tiltaket. Kan De forklare meg hvilke av disse opplysningene som vil inneholde sannheten?
Deretter har De informert NAV som en grunn for utskriving av tiltaket, at jeg ikke skal ha ønsket at tilrettelegger (Dem) skal bistå meg med å finne en egnet arbeidstreningsplass som kunne ha gitt meg hensiktsmessig arbeidserfaring.
Dette medfører ikke riktighet.
I hvilket av møtene skal denne angivelige kommunikasjonen ha tatt plass?
På hvilken måte og i hvilken sammenheng fremsatte De denne påståtte informasjonen overfor meg?
Hva mener De at jeg konkret svarte på dette spørsmålet?
Var ØØ til stede som ”vitne”?
Dette spør jeg om, fordi at De med denne falske påstanden har klart å ødelegge svært mye for meg. Konsekvensen av deres påstand, er at jeg har blitt fratatt hele mitt livsoppholdsgrunnlag med øyeblikkelig virkning. Jeg håper at De forstår hvor alvorlig situasjonen er, og det kommer til å bli rettssak.
Dette til ren orientering.
Det som har blitt sagt på møtene vedrørende arbeidstrening, er at metodene dere bruker for å få arbeidssøkere ut i arbeid, er lagt opp individuelt for den enkelte person.
”Man” kan finne en arbeidstreningplass hvis dette skulle være aktuelt, eller så kunne ”man” fortsette å søke på jobber.
Dette forklarte De for meg, etter at jeg tilkjennega for dere at Tom Pettersen hadde forklart meg i møtet på Nordstrand trygdekontor 29.04.2008 at jeg heretter ikke skulle behøve å sitte inne på et kontor med Dem og den andre personen som ville være til stede, men at vi nå ”skulle ut i felten og søke arbeid”!
De sa at dere ikke kjente til utsagnet, og at det uansett ikke var slik det var.
Møtene skulle fortsatt foregå inne hos OPT.
ABEIMEDBI
De kom med et eksempel i forbindelse med dette, at hvis det var slik at jeg hadde sagt til Dem at jeg ønsket å for eksempel jobbe i kantina til Statens Vegvesen, da kunne vi dratt bort dit for å se på lokalitetene. De forklarte meg at DA hadde vi bedrevet oppsøkende virksomhet.
Men for meg som ønsket en kontorjobb sa De, så ble det ikke aktuelt å reise rundt, fordi ”et kontor var et kontor, og at det ikke var så veldig mye mer å si om det. Det eneste å se på i et slikt tilfelle, ville være området, altså om det ville være enkelt å nå arbeidsstedet med trikk buss eller lignende.
Dette var dette som ble diskutert i forbindelse med ”arbeidstreningsplass”.
Som De ser, så kan ikke noe av det som her ble sagt og som jeg refererer, knyttes til deres påstand som har bidratt til å stanse pengene mine med øyeblikkelig virkning rett inne i fellesferien.
Jeg hadde akkurat søkt på kjøp av bolig med bakgrunn i at jeg har et vedtak som tilstår meg yrkesrettet attføring ut år 2010, samt at jeg er arbeidssøker.
Det var avgjørende viktig for meg å få tilslag på dette, og min lege har også forklart Boligkontoret at jeg må ha permanent bolig fordi helsen min ikke tillater meg å flytte rundt mer. Min leiekontrakt her jeg bor, går ut ca. 15 november d.å. noe som både OPT og NAV kjenner til fra langt tidligere i oppgitte helseopplysninger, samt uttalelser rundt dette i møter.
Jeg forklarte dere også at jeg var sterkt redusert etter møte i Konfliktrådet.
Utfallet av søknaden var selvfølgelig ikke kjent på dette tidspunkt, men øyeblikkelig stans i Attføringen har medført at søknaden blir stanset allerede før den er behandlet da jeg nå ikke lenger har inntekt i noen form.
Jeg vil således ikke ha noen muligheter i det hele tatt for å få lån til bolig i dag.
Deres mened avstedkommer derfor dramatiske konsekvenser for min totale livs- bo- jobb og helsesituasjon, og jeg oppfordrer Dem sterkt til å revurdere de uttalelsene De har kommet med til NAV som har klart å stanse min attføring med øyeblikkelig virkning.
Dette har De klart å avstedkomme selv om De er på ferie, og jeg forventer således at De vil gi meg et øyeblikkelig tilsvar på denne klagen på alle punkter, og over min e-post. Takk».
Med hilsen Jeanine.
ABWPOSt
21.07.2008 mottar jeg dette tilsvaret fra NB over mail:
Jeg har mottatt mail fra deg ang klage på stans i attføring. Jeg ber deg vennligst henvende deg til NAV i sakens anledning.
Ytterligere henvendelser fra deg sendt på mail til OPT vil derfor ikke besvares.
Det medfører riktighet at jeg anbefaler at du skrives ut av tiltaket.
Kopi av rapporten vil du motta når jeg kommer tilbake etter ferien.
Mvh NB
Les mer i posten:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
????????????????????????????????????????
Tre andre innklagede aktører i Nav bifalt og undertegnet den falske Rapporten helt uten skrupler, to uker etter siste møtet med OPT. Den ene av dem var min saksbehandler i Nav, Eirin Bjerke, under overoppsyn av annen innklaget aktør – min tidligere saksbehandler, Ingrid Raab.
Her blir det viktig og se på ”forbindelsen” mellom Raab på Nav og NB i OPT sett i forbindelse med det konfliktbildet de – uavhengig av hverandre, etter beste evne hele tiden underveis i trakasseringskjeden forsøkte å konstruere om meg etter varslingen, hvilket tydelig kommer frem i posten:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Utdrag (…) Termen ”KONFLIKTER” benyttes flittig i ”Rapporten” (til Raab og Fjeld Nav Arbeid Helsfyr) og jeg har god grunn til og tro at dette har blitt brukt særdeles bevisst.
Jeg vil understreke at også NB og hennes sjef i OPT la særdeles stor vekt på dette angivelige konfliktbildet”  i sine gjengjeldelser mot meg etter at Nav-ledelsen beordret meg tilbake til dem i møtet av 29.04.2008, hvilket Raab og Fjeld i første rekke hadde oppkonstruert i sin ”Rapport” som tospannet skrev etter mitt møte med dem allerede 20.12.2007.
I «Rapporten» til Raab og Fjeld, benytter disse seg av termen ”konflikt” hele 10 – TI ganger (…)
Denne er gjengitt i sin helhet i posten jeg linker til under her, og de anfører det følgende som jeg mener at vil være blant det mest essensielle å notere seg i saken:
Søker (Jeanine) tar opp at hun har snakket med LO og at de sier at vi ikke gjør det vi skal overfor OPT mtp at dette er en mobbesak, og at de er leverandør av tjenester til oss.
Til dette svarer både f. da-sjef og fagansvarlig (Raab og Fjeld) at vi ikke har noen kommentar.
Fra posten:
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.
http://bit.ly/cxAIYM
ABETISK
Kompetanse i NAV-kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
Datert 20.12.2007 revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner
5.4 Lokalt nivå.
KOMMUNEN
Har eget ansvar å sørge for at de kommunalt ansatte i NAV-kontoret har tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte.
Dette er regulert i Lov om sosiale tjenester § 2-3
http://bit.ly/g9GL37
Arbeidstilsynet hjalp meg aldri.
Fra ”Statens personalhåndbok. Forbud mot diskriminering. Oversikt”:
I kap. 13 i arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven er diskrimineringsreglene hovedsakelig bygget opp på samme måte, og gir i hovedtrekk samme vern mot diskriminering.
I den videre fremstillingen er det derfor tatt utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens regler og henvist til de parallelle reglene i diskrimineringsloven.
Anita Busch i NTL der jeg var medlem og jeg fant ut at jeg var omfattet av Arbeidsmiljøloven selv om rådgiver i Arbeidstilsynet ga meg skriftlig beskjed om at det var jeg ikke!
Busch forklarte meg at rådgiveren  hadde feil i sin uttalelse.
BEGRUNNELSE:
I bl.a § 5; Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøymed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak, (slik JEG gjorde) SKAL ANSES SOM ARBEIDSTAKERE i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13,18,og 19 med unntak av § 19-2)
Arbeidsmiljølovens § 13. 1. ledd, setter forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av (…) funksjonshemming.
Trakassering og instruks om å diskriminere personer av ulike grunner, regnes som DISKRIMINERING jfr. § 13-1. andre ledd.
Forbudet mot trakassering i diskrimineringsloven er absolutt. § 4.5.
Loven skal gjelde på ALLE samfunnsområder, herunder i arbeidslivet.
Fra posten:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
AEXCLUDED
FORSKJELLSBEHANDLING
Ikke minst vil følgende post i min blogg være essensiell å lese, som avslører direktør Saglies klare forskjellsbehandling i direkte tilknytning til min sak:
Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd”
http://bit.ly/c4jHqu
(Utdrag fra avisartikkel): ”Hun får ikke jobb – Nav-direktøren oppgitt”:
2007: Kristin Floer har høy utdannelse, arbeidslyst, arbeidsevne og MS. I sju år har hun forgjeves søkt jobber. Så skrev hun en krass kronikk og sendte den til Aftenposten. Da begynte ting å skje.
Når en arbeidsgiver ser min krykke, blir jeg betraktet som bortimot spedalsk.
Jeg har embetseksamen fra universitetet.
Tilbudet fra Nav er ”kurs i CV-skriving”
Jeg har til og med opplevd saksbehandlere som oppfordrer meg til å uføretrygde meg.
Også selveste Nav-direktøren reagerte.
Tor Saglie ringte og inviterte meg til et møte, forteller Floer (…)
Jeg blir opprørt når jeg leser det Kristin Floer skriver.
Det sier Nav-direktør Tor Saglie til MS-bladet.
Etter at han hadde lest Floers kronikk tok han kontakt og inviterte henne til et møte. Han har tilbudt henne jobb et par måneder (…)
http://bit.ly/bVHaBL
AEXCLUDED
Les for sammenlikning det ene tapede møtereferatet fra min sak, der jeg opplevde grove represalier fra NB i OPT som jeg hadde innklaget for maktmisbruk men som jeg til og med ble pålagt og gå tilbake til av Navdirektør  Saglie som øverste beslutningsmyndighet, hvis foretak for psykisk utviklingshemmede jeg i første hånd ble plassert for å lære å skrive CV – akkurat som Floer, etter Navledelsens avslag på de to tre datakursene jeg søkte om.
I det siste møtet med NB (Stenberg var ikke tilstede da) forsøkte hun på alle måter å manipulere meg til å uføretrygde meg, ut fra tidligere kjennskap til mitt høye blodtrykk som min fastlege hadde attestert at ble forhøyet etter represaliene hun og hennes sjef utsatte meg for i siste møtet med dem – hvilket jeg hadde faxet til både Saglie, OPT og alle involverte.
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg:
http://bit.ly/a0wCb1
Konsekvensene av OPTs falske rapport, var at jeg ble sendt rett over på sosialkontoret med øyeblikkelig virkning.
Herunder er svært viktig at alle poster jeg linker til blir lest, da myndighetsmisbruket har vært og er såpass omfattende at jeg så det som eneste mulighet, og sammenfatte det i flere bloggposter.
ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT
Jeg laget en serie i 6 deler om myndighetsmisbruket som bare fortsatte å eskalere da jeg ble sendt  over til Nav Nordstrand Sosial –
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Denne bygger på klage og Rapport som jeg sendte fungerende Helse- og Sosialombud Kjersti Halvorsen 04.03.2010 med 19 vedlegg, og med kopi til en rekke andre makttopper med samme tittel
Del 2 (Del 1 og 4 er redigert og slått sammen med de andre postene):
http://bit.ly/d23aa8
Linker til de andre avsnittene, står nederst i den posten.
I Del 5 og 6 kommer blant annet frem at Trude Amundsen Sørheim (min saksbehandler ved sosialkontoret) samt veileder Malin Karina Larsen ble grundig orientert om min helsetilstand allerede i 2008, hvilket hun rapporterte til både til sin teamleder Marit Gunnes og til sosialleder Vildgun Steinhaugen – uten at noen som helst reell oppfølging og plan kom i stand. Nå har det gått 27 måneder.
I Del 5 av serien, fremgår at aktører ved Nordstrand Sosialsenter og innklagede aktører ved Nav Nordstrand Arbeid er vel bekjente, og møter der jeg tilkjennegir en fullstendig uholdbar situasjon med Nav Arbeid og ber om hjelp og bistand, avstedkommer intet annet enn at møtereferat blir makulert og ingen hjelp gitt.
I stedet møter jeg på en ufattelig og fullstendig ugjennomtrengelig «klikkmentalitet» – utstudert raljering, passiv- aggressive gjengjeldelser og snedige utmattelsestaktikker, som utøves av flere av de jeg har kontakt med der med sosialsjef Vildgun Steinhaugen som øverste myndighet.
Klager jeg sender inn på henne, blir underslått og lagret i arkivet hos hennes sjef Bydelsdirektør Per Johannessen i stedet for å sendes Fylkesmannen, i hele 10 måneder før jeg oppdager dette:
http://bit.ly/cdYGKF
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
ABAPLANINDIVIDULEl
Jeg ble innkalt i et møte med konsulent John Arne Kolstø 03.07.2009, som min daværende saksbehandler Trude Amundsen anså som såpass viktig at jeg stilte i, at hun i innkallingen fremhevet at hvis jeg ikke møtte, ville konsekvensene være øyeblikkelig stans i mine økonomiske ytelser.
Møtereferatet med sentrale lovnader om oppfølging av meg – blant annet hjelp som Kolstø lovet meg i tilknytning til Nav Arbeid og mitt krav om uføretrygd etter å ha tilkjennegitt at han ville diskutere med sin overordnede (Marit Gunnes som igjen svarer for sosialleder Vildgun Steinhaugen) ble deretter makulert, da jeg i møtet informerte ham om myndighetsmisbruket som var begått mot meg fra Nav Arbeid og noen som viste seg å ha et nært samarbeide med Kolstø der.
Bevis for at møtereferatet og oppfølgingen bevisst ble underslått/makulert vises blant annet her, fra en av mange tapede telefonsamtaler i tilknytning til dette.
Utdrag fra Del 5:
http://bit.ly/cdYGKF
På slutten av samme måned – 31.07.2009 ringer jeg Sosialkontoret for å spørre om jeg vil få utbetalt pengene mine 01.08.2009 da de omtrent hver måned har klart å rote dette til slik at pengene blir forsinket eller ikke kommer. Resepsjonen spør meg da om jeg har oppfylt krav som var å møte hos konsulent ved kontoret.
Jeg svarer ja, men sentralborddamen opplyste meg om at jeg angivelig IKKE  hadde møtt, og ba meg opplyse om konsulentens navn og når jeg var der.
Jeg husket ikke hva han het, og hun ba meg beskrive hvordan han så ut!
Til slutt finner hun frem, og forteller meg at jeg var hos Jon Arne Kolstø fredag 03.07.2009.
Hun sier hun vil sette meg over til Anette Jørve Ingjer
ABEFOON
Jeg forteller så Jørve at det bare var flaks at jeg ringte dit nå for å høre om pengene mine var på vei, siden den 1. falt på en lørdag, og jeg nettopp hadde fått høre at de ikke var på vei fordi de mente jeg ikke hadde fylt vilkår, hvilket jeg hadde gjort.
Jørve går for å se på vedtaket mitt og sier at det ser ut som om vilkåret ikke er opphevet men at ”de har en kjøring i morgen også”
Jeg spør om det i det hele tatt står at jeg har møtt.
Hun leser ut fra journal tid og sted jeg skulle møte, men sier at dette er det ENESTE JOURNALNOTAT SOM ER SKREVET!
Det er ikke skrevet noe etter det!
Hun spør meg også om jeg møtte.
Jeg svarer bekreftende på det, og fortalte henne masse rundt hva som ble drøftet og konkret lovet meg i møtet.
Jørve svarer da at hun skal oppheve vilkåret.
Hun lover meg å legge lapp til Kolstø om det jeg har fortalt henne.
Vi går nærmere inn på det jeg fortalte Kolstø om at jeg overhodet ikke ønsket at Tom Pettersen fra Nav skulle stille i møtet som Kolstø hadde lovet meg i august, og jeg spør Jørve om jeg har lov å nekte ham å delta på grunn av hans overtramp mot meg tidligere.
Jørve svarer at jeg burde kontakte hans teamleder og fortelle at jeg ønsket annen person på møtet, og så ”OPPTRE YDMYKT” i forhold til det, og si at du ønsker det veldig sterkt!
Jeg responderer med at jeg allerede har innklager flere personer i Nav, og at de kjenner meg.
Jørve gjentar at det kan hende det hjelper med EN LITT MER YDMYK HOLDNING, for det kan hende de får klørne litt fort ut”!
Samtalen avsluttes.
(Ytterlige referat fra tapede telefonsamtaler med både Jørve og Amundsen, står og lese i posten):
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
Jeg ba deretter min saksbehandler Trude Amundsen 4-5 ganger om å purre på Kolstø om oppfølgingen han lovet meg i møtet – uten resultat.
Del 5 fortsetter:
ABELILA
I telefonsamtale med Amundsen 15.02.2010, snakker vi om møtet hun har innkalt meg til kl. 10:30 neste dag.
Jeg forteller at jeg enda er svært syk, og at jeg falt ned på kjøkkengulvet for noen dager siden og knuste et glass, da det kjentes som om jeg fikk et hjerteattakk.
Derfor, sa jeg, trengte jeg akutt legehjelp, og den tidligste timen de hadde å gi meg, sammenfalt med møtet med sosialkontoret. Jeg ba derfor KK om utsettelse.
Så spurte jeg om hvorfor jeg skulle ha møte med henne og Gunnes og hvorfor de heller ikke fikk i stand møtet som konsulent Kolstø lovet meg sommeren 2009.
KK (Amundsen): Hva tenker du på da  –  et møte med Nav, var det sånn du tenkte eller?
Amundsen kverulerer og jatter med meg i hele samtalen, over møtet med Kolstø som hun mest sannsynlig må være vel klar over at har blitt underslått og makulert.
Det var hun selv som innkalte meg til dette møtet, og i brevet sto det at alle mine økonomiske ytelser ville bortfalle hvis jeg ikke stilte her, såpass viktig anså hun møtet for å være.
Til slutt – og etter mye om og men lover hun meg å få i stand samarbeidsmøtet med Nav Arbeid som Kolstø hadde lovet meg for over 7 måneder siden omgående, og ville gi sin teamleder Marit Gunnes ansvaret for dette da hun selv skulle ut i permisjon.
Jeg venter i god tro i hele 5 uker,  men 22.03.2010 får jeg tilfeldigvis vite av saksbehandler i Helse- og Sosialombudet Ragnhild Meek som skulle utrede rapporten jeg hadde sendt om sosialkontoret, at Marit Gunnes for få minutter siden i telefonsamtale hadde opplyst henne om at jeg angivelig hadde nektet å komme til samtale med dem (sosialkontoret) ”I FORRIGE UKE”!
Da var det i realiteten gått hele FEM uker siden Trude Amundsen og jeg snakket sammen.
Jeg ringte øyeblikkelig opp Gunnes og spurte hvor langt hun hadde kommet i og koordinere møtet, men Gunnes hadde slett ikke startet med noe som helst, ei heller sendt meg følgende orientering:
Gunnes: For å kunne få til et møte, så må jo vi ha en fullmakt, et samtykke fra deg på at vi kan innkalle – din fastlege for eksempel.
(Samtykkeerklæringen ble levert inn til kontoret like etter denne samtalen)
(…) Jeg: Dere har altså ikke gjort en DRITT på fire uker eller FEM, og så sier du at ”da kan du bare ta og sende inn… Er dere KLAR OVER DEN SITUASJONEN JEG STÅR I?!
Gunnes våger å respondere på dette så Gud er mitt vitne:Den situasjonen du står i, den har vært vedvarende over tid”! (…)
Der blir ført falsk forklaring i journal, og løyet til Ragnhild Meek ved Helse- og Sosialombudet om meg som jeg kontaktet, men som ikke ønsket å forholde seg til denne orienteringen fra meg, og som nektet å hjelpe: (dette kan leses litt langt nede i Del 5:
http://bit.ly/cdYGKF
agenda1
Jeg er ”begravd” på 3. året.Ca 25 advokater har avslått å ta saken!: Vi har ikke kapasitet”
Jeg har blitt lagt lokk på i alle ledd, ingen individuell plan ble noensinne utarbeidet med meg på sosialkontoret, ingen oppfølging har tatt plass.
De delte først opp stønaden min til utbetaling hver andre uke på ca. kr 2698,- etter at jeg søkte om nødhjelp ved Nav Nordstrand Sosial etter å ha vært akuttinnlagt ved Ullevål 3 ganger med flere legeerklæringer fra min daværende fastlege Maida Ilic på at jeg var alvorlig syk, og ble tvunget til i lange perioder å leve på 60 kroner dagen med blant annet diabetessykdom og høyt blodtrykk.
Man hører tydelig i tapet samtale jeg har med saksbehandler Trude Amundsen ved kontoret i Del 6 av serien, at hun er fullstendig klar over situasjonen, men ønsker ikke å hjelpe, Utdrag:
09.06.2009: (…) Jeg: Jeg får altså ikke satsen LIVSOPPHOLDSPENGER så syk jeg er? Jeg skal leve på 60 kroner dagen ut hele denne måneden helt frem til 1. juli med diabetes og høyt blodtrykk?
Trude Amundsen: DET ER SÅNN VI SER DET NÅ JA! (…)
Jeg: Så må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD – Så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå – du vet jo hva diabetes og høyt blodtrykk er for noe?
T.A: Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg: Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
T.A: Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her (…)
Fra Del 6:
http://bit.ly/9V1i2P
ABAKT
Nederst i Del 6 vises de to første møtene (skrevet av fra opptak) som jeg hadde med Trude Amundsen og Malin Larsen på sosialkontoret rett etter at Nav Arbeid tok fra meg min Yrkesrettede Attføring på bakgrunn av falsk forklaring.
Der kommer blant annet frem at de er vel bekjente med to av de innklagede aktørene i Nav – Ingrid Raab og Eirin Bjerke.
JJ (Malin Larsen) avslutter med å gi meg visittkortet sitt, og sier at hun skal ta kontakt med meg når hun har avklart litt mer med Nav over ”hva vi skal gjøre videre!»
I den forbindelse spør jeg om hun skal kontakte andre aktører i Nav enn de jeg har innklaget, som jeg ikke vil tro at er de beste og kommunisere med heretter.
Hun spør hvem de jeg har innklaget vil være, og jeg gir henne navn som hun skriver ned;
Min tidligere saksbehandler i NAV; Ingrid Raab
Distriktsarbeidssjef June M. Fjeld (NAV)
(Tidligere) saksbehandler Hans- Per Hem (NAV)
Azmat Butt (Teamlederen til Hans Per Hem)
Direktør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik
Direktør i NAV, Tor Johan Saglie
Min siste saksbehandler i NAV, Eirin Bjerke (…)
(Jeg tror jeg glemte å oppgi Tom Pettersen på det tidspunkt)
http://bit.ly/UkcfR
Det virket som om KK (Trude Amundsen) og JJ kjente godt til to av de innklagede som hadde vært mine saksbehandlere i Nav, da de omtaler disse ved fornavn. De svarer;
”Så det er Ingrid og Eirin som har vært dine saksbehandlere?”
Både Amundsen og Malin Larsen fikk i de to første møtene jeg hadde med dem, opplysninger om hvor på nettet de kunne finne min artikkelserie om Nav og etatens overgrep mot meg som jeg hadde utgitt på debatt i Aftenposten.
Rett etterpå sendte jeg Larsen nøyaktige linker til der de kunne lese om at de verste overgrepene tok plass (eller jeg viste dem det i møtene på kontoret, det husker jeg ikke).
Dette dreiet seg om artikkelserien på Aftenposten debatt, der de tapede møtereferatene med Nav og OPT ble referert på sidene 6, 13 og 16:
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
som senere ble satt inn i blogg (Debattcentralen ble nedlagt)
http://bit.ly/d0Ms37
http://bit.ly/dls5B3
http://bit.ly/a0wCb1
Amundsens teamleder Marit Gunnes, opptrer svært uprofesjonelt vedrørende min varsling om at ingenting blir gjort i min sak, og bedriver snedige utmattelsestaktikker mot meg, noe som kan leses i flere av postene.
Hun sender meg blant annet en lang omvei til postkontoret med vilje, etter at hun har gitt beskjed til damen i resepsjonen som dobbeltsjekket dette med Gunnes for meg,  at det går an å heve sjekken som jeg mottar den dagen der.
Alt er tapet.
agenda1
Utdrag fra posten:
Nav (Nordstrand) Sosial Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet:
(…) Jeg drar da helt tilbake igjen fra der jeg kom fra, og til postkontoret i god tro.
Der får jeg IKKE hevet sjekken og de henter sjefen.Hun sier det samme som damen i resepsjonen nettopp hadde påstått FØR hun snakket med Marit Gunnes, da hun forteller meg at sosialkontoret ikke har brukt posten på MANGE ÅR, etter å ha hørt min forklaring.
Nå har de KUN Nordea”!
Jeg sier at jeg to ganger i dag hadde fått beskjed fra to personer på sosialkontoret etter dobbeltsjekking, at det vitterlig GIKK AN å heve sjekken her.
Sjefen sier at hun skal ta og ”ringe de der borte, for nå må de gjøre noe!» –  «De kan ikke la klienter gå i klemma hele tida”!
Hun logger seg først på data for å sjekke hvilke lover og regler som gjaldt for dette (…) og siterer:
”Vi gjør oppmerksomme på at ordningen med kontantinnløsning av sjekker trukket på andre bankers konti, opphørte f.o.m 01.08.1999!!!»
Hun ler oppgitt, og sier at hun skal ringe sosialkontoret for meg der og da, for – ”de kan bare ikke gjøre sånt”!
ABEFOON
(Jeg ringer Gunnes da jeg kommer hjem):
Jeg: Hvorfor gir du da beskjed til forværelsedamen om at denne (sjekken) går an å ta ut på posten når hun dobbeltsjekket dette?
G: Det er ikke sikkert det er det som har skjedd.
Jeg: Kan du gå å snakke med henne nå?
G: Selvsagt kan jeg gå å snakke med henne.
Vi har vært i den tro at det har gått an å heve den i posten, men da må jeg bare beklage.
Jeg: Posten sa at det ikke har gått an å heve slike sjekker siden 1999! NITTENNITTINI!
G: Javel. Det må POSTEN stå inne for. Vi har sjekker som det er mulig å heve i NORDEA! (…)
http://bit.ly/aYmRUA
ABEGE
Min fastlege dr. Fredrik Severin Thorn, ønsket ikke å hjelpe meg med å søke uføretrygd, han påsto at saken min ble for mye for ham å sette seg inn i, og at jeg like gjerne kunne skrive søknaden selv, samt at «Nav innvilger så godt som aldri uføretrygd lenger!»
Og på Nav sitter de innklagede aktører og skal behandle denne…
Når jeg – etter å ha levd på minste sosialhjelps norm i over to år uten å få hjelp av Nav Sosial søker om nødhjelp en gang for mye ut fra forklaring om at min helsetilstand har blitt sterkt forverret, svarer de med å utposjonere meg beløpet en gang i uken, noe som medfører at hele 470 kroner av allerede minste sosialhjelps norm faller bort hver måned.
Dette tar jeg inngående og spesifiserer for min nye saksbehandler på sosialkontoret Stephanie Dericq i telefonsamtale, og forteller hvor hardt deres vilkårlighet fysisk rammer meg. Allikevel bare overser hun meg og det jeg beskriver ut fra en hver vinkel jeg forsøker å ta for å få henne til å begripe dette, og henviser rent teknisk og konsekvent til et ”snitt” beregnet ut fra månedene i året.
Dette oppretthoder de, enda jeg har orientert sosialsjef Vildgun Steinhaugen i mail med kopi til flere andre ved kontoret at jeg nå har blitt såpass syk at jeg ikke lenger klarer å beholde maten, og således virker ikke medisinene jeg tar for diabetes og høyt blodtrykk.
Dr. Thorn har på bakgrunn av dette, henvist meg til omfattende undersøkelse som er dyr, og som jeg har søkt sosialkontoret om økonomiske midler til. Jeg avventer fremdeles svar 03.11.2010.
Både Nav Nordstrand Sosial og Fylkesmannen som jeg sendte klage til med krav om å få tilbake mitt livsopphold som utbetaling en gang i måneden, har attpåtil med viten om det overnevnte forkastet skriftlig uttalelse fra min fastlege om at månedlige utbetalinger må gjenopprettes!
Klagen på sosialkontoret fra meg til Fylkesmannen der legeerklæringen ble ettersendt og registrert, avstedkom et negativt tilsvar denne måned (oktober 2010) fra rådgiver Snorre Førli med godkjenning fra underdirektør Bente Rygg.
Fra side to av vedtaket jeg mottok: ”I vedtak av 24.10.08 er det besluttet at stønad til livsopphold skal utbetales ukentlig”.
Med denne oppsiktsvekkende blunderen der både dato og ikke minst ÅRSTALL er sprett springende gale, beviser Førli OG Rygg at de har harvet gjennom klagen min med lav ljå uten å anstrenge seg en millimeter med å ta stilling til de lovbrudd jeg har påvist.
ABITTER
I alle postene under står bakgrunnen for klagesaken å lese, og jeg understreker at Førli skriftlig har tilkjennegitt for meg i sitt tilsvar at all informasjon herunder er lest i blogginnleggene jeg sendte ham, hvor også flere fortvilte mail fra meg til sosialleder m.fl. er gjengitt:
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands saksfremlegg til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
Den indre klikken ved sosialkontoret
(Her vises fortløpende noen av de senere mail som har gått mellom sosialtjenesten og meg)
http://bit.ly/bUrNEf
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
ABITTER
I ”Fortsettelse av serien i 6 deler” dokumenteres blant annet at sosialsjef Vildgun Steinhaugen underslo to omfattende klager jeg hadde sendt inn på henne, og som hun hadde ansvaret for å sende Fylkesmannen, i ca. 10 måneder.
Ved en ren tilfeldighet fant jeg ut at de var blitt arkivert hos hennes sjef – Bydelsdirektør Per Johannessen.
Snorre Førli ga Nav Nordstrand Sosial indirekte fullt medhold i alle overgrepene ved å bifalle at de bare kunne fortsette med å oppdele livsoppholdet mitt i ukentlige rater, selv om han hadde fått adgang til bred dokumentasjon vedrørende et myndighetsmisbruk av de sjeldne, vist i overnevnte poster og hele serien i 6 deler, samt på informasjonen som følger i utdraget under fra ”fortsettelse av serien i 6 deler”:
(…) 17.08.2010 ringte jeg Nav Nordstrand Sosial for å innhente siste informasjon jeg trengte før klagen min skulle gå til Fylkesmannen. Da blir jeg tilfeldigvis satt over til en dame jeg aldri har hørt om tidligere – Birgitte Mølstad som er på ”Team 2”. Hun opplyser meg om at jeg nå vil bli overflyttet hit!
– ????? Jeg forstår ingenting, og hun svarer: det finnes to team ved dette kontoret”.
– ?????
– Hun kan fortelle meg at hun er leder ved det ene teamet, og Marit Gunnes ved det andre.
Jeg spør hva de to teamene arbeider med, og Mølstad responderer:
Du har jo vært på gæærnt team i lang tid”! (Samtalen er tapet).
Det ene teamet som jeg med alvorlig sykdom og flere akuttinnleggelser ved Ullevål har vært ved i over to år har fokus på kvalifisering og arbeidssøk sier hun, og det andre teamet som jeg plutselig får vite at jeg skal over på nå, har fokus på BEHANDLING OG REHABILITERING!!! (…)
http://bit.ly/aD9pT9
AHELSEDIR
Så – Selv om Nav Nordstrand Sosial har begått både dette og andre formidable overtramp og saksbehandlingsfeil i over to år, så skal de ”som kronen på verket” få lov til vedlikeholde oppdelingen av mitt livsopphold i ukentlige skjerver, noe som bidrar til at jeg vil ligge ca. 440 kroner under minste sosialhjelps norm hver måned selv om de er informert om at jeg på dette tidspunkt har blitt så syk at jeg ikke klarer å beholde maten lenger og livsviktige medisiner ikke virker, og selv om legen min har sendt oppfordring til dem om at jeg må få livsoppholdet utbetaling en gang i måneden.
De har vide fullmakter til ustraffet og utfolde seg fritt og kreativt.
Flere aktører ved sosialkontoret lot meg som diabetiker (med flere andre sykdommer) leve på 500 kroner i hele ni dager, for rett etterpå å underslå hele fem dager av livsoppholdet mitt, hvilket dokumenteres grundig ut fra lydopptak i denne posten:’
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Dette pågår altså her og nå, og med Fylkesmannens velsignelse!
Jeg dør.
Forhåpentligvis ikke i dag – og kanskje ikke i morgen, men utpiningen på langt under minste sosialhjelps norm i hittil 28 måneder med blant annet diabetes og høyt blodtrykk bidrar helt klart til at jeg har store og unødige lidelser og smerter, og dette vil ta livet mitt alt for tidlig.
Skadene jeg allerede har pådratt meg ved dette langvarige myndighetsmisbruket vil bare eskalere, og de vil være irreversible.
ABELPRA
Les også Del 3 og 2 i serien om annen person som Nav Nordstrand sosial har herjet vilt med, samt om Fagforeningen i bydelen og det selvsagte og bedagelige kameraderiet som er godt innarbeidet aktørene imellom som de vet at vil kunne pågå ustraffet til evig tid – noe  Fylkesmannen bekreftet ved å gi blanke skinnende F når han mottok rapporten:
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Fra Byrådssak 406 / 05
Høringsuttalelse 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet
§ 5:
§ 6: Forbud mot instruks
Det er forbudt å gi instruks om å diskriminere eller trakassere i strid med § 4 og 5. Det er også forbudt å gi instruks om gjengjeldelse i strid med § 7.
§ 7:
Forbud mot gjengjeldelse
Det er forbudt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har fremmet en klage om brudd på bestemmelsene i § 4,5,6,9, eller 10, eller som har gitt uttrykk for at en klage kan bli fremmet.
§ 12: Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted et brudd på bestemmelsene i § 4,5,6,7,9 eller 10, skal det legges til grunn at brudd har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det allikevel ikke har funnet sted et slikt brudd.
Diskrimineringsloven (utdrag); 1.1 – ”Loven fastsetter også forbud mot trakassering (…) samt forbud mot medvirkning til diskriminering. For å sikre at den som klager over brudd på lovens forbud ikke blir utsatt for negative reaksjoner, innføres det også forbud mot gjengjeldelse i loven (…)
Reaksjonene ved brudd på lovens forbud, er i hovedsak sivilrettslige.
Oppreisning og erstatning for økonomiske tap
Utenfor arbeidslivet, foreslår regjeringen at oppreisning skal være avhengig av at skyld kan konstanteres hos de som diskriminerer.
De samme reaksjonene, kommer også til anvendelse ved negative handlinger eller gjengjeldelse mot klager (…) så fremt den negative reaksjonen har sin årsak i at vedkommende klager (…) i diskrimineringssaken.
AFYLKES
Straff forbeholdes de mest alvorlige tilfellene av diskriminering, der flere diskriminerer i fellesskap.
1.2 (…) Den som har vært utsatt for diskriminering eller gjengjeldelse, kan kreve erstatning for ikke- økonomisk tap på objektivt grunnlag (oppreisning) i tillegg til erstatning for økonomisk tap (…).
I kap. 13 gjøres det rede for forslaget om en straffebestemmelse for diskriminering i fellesskap med andre. ”Departementet foreslår at grove overtredelser av diskrimineringsforbudet som er begått av flere i fellesskap (minst to andre personer), skal være straffbart. Skyldkravet er forsett, men det stilles ikke krav om rasistisk motivasjon (…).
Strafferammen er bøter, eller fengsel inntil tre år.
http://bit.ly/13srM8Y
http://bit.ly/StfZX2
http://bit.ly/c4jHqu
AEVANAV
Utdrag fra EVANAV – Evaluering av NAV-reformen, sentrale dokumenter:
EVANAV skal pågå frem til 2013.
http://bit.ly/b4lkfJ
Fra dokumentet – “Mål og rammedokument for evalueringen av NAV-reformen”:
IV Brukernes perspektiv
(…) Å sette brukernes behov i sentrum betyr et offentlig apparat hvor organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur preges av respekt for brukeren, og gir brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen sak.
Samarbeidet med NFR som konkretiseres gjennom dette mål- og rammedokumentet skal ha følgende innhold:
1) Det opprettes en styringsgruppe for evalueringen som er i funksjon i hele prosjektperioden.
Styringsgruppen består av én person fra hhv. AID, KS, Arbeids- og velferdsetaten og SH-dir, samt tre personer oppnevnt av NFR. Ved oppnevning av disse tre skal NFR vektlegge hensynet til faglig uavhengig kompetanse, kjennskap til forvaltnings- og velferdsforskning og kompetanse i forskningsformidling ovenfor forvaltning og andre brukere (…)
Planen godkjennes av AID, mens NFR gis ansvaret for gjennomføring.
4) Det opprettes et forum for relevante brukere og interessenter, som møtes årlig i forbindelse med oppgavene spesifisert i punkt 3b.
5) Styringsgruppen har ansvaret for at de målsettinger, delrapporteringer og tidsplan for evalueringen som avtales mellom AID og NFR nedfelles i kontrakten mellom utførende forskningsinstitusjon og Norges Forskningsråd”.
IMG_7211
Ved å bruke min sak som et kontinuerlig eksempel på hvordan uvesenet holdes i hevd, håper jeg at avsløringene på sikt vil kunne avstedkomme store forandringer for alle dem som ikke orker å gå gjennom en slik totalt ugjennomtrengelig kanossagang men som får livene sine ødelagt i stillhet.
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond.
Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.
http://bit.ly/ejaH4

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
http://t.co/9aOJrtROE5
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

3 kommentarer på “Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.

  1. Tilbaketråkk: Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste (Del 1); « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  3. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: