Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Hvordan står det til på våre sosialkontor?


ABECONLAD

Oppgjør i Ålesund

PDF Skriv ut E-post

lørdag 29. mars 2008

(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.
Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var «frikjent», men det er en misforståelse.
Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.
Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes. Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene.
Vi mener at FO må gå inn i denne saken på en langt mer offensiv måte. Det synes naturlig at FO på eget initiativ setter opp et møte mellom sine medlemmer og Foreningen Fattignorge.
Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.
Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres (…)
http://bit.ly/bicI74

ablaaw

En behøver slett ingen doktorgrad for å fatte hvorfor det blir foreslått at Fattignorge bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderne;
Alt for lenge har udugeligheter sluppet unna det ansvar de har for sine ugjerninger ved å gjemme seg bak store upersonlige og innfløkte systemer som i sin selvfølgelige uangripelighet også beskytter og verner om de aktører som aldri skulle hatt med mennesker og gjøre.
Dette må endres umiddelbart, for vi må alltid huske at det kun er mennesker som sitter og utarbeider regler, retningslinjer og lovverk.
Per i dag, tar et stort antall uegnede aktører og vrenger rundt på overnevnte som det passer dem:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Det skal være en selvfølge at de som fatter uriktige vedtak som medfører store negative konsekvenser for den som blir rammet, personlig skal stå til ansvar for dette!
Sikkerhetsnettet for farlig inkompetente Navansatte som med vitende og vilje saboterer de lovkrav og etiske retningslinjer de er ment å forholde seg til og arbeide etter, og som derav ødelegger livskvalitet og helse for mennesker som de er ment å bistå, må endelig rives vekk!
De bør også navngis og avbildes i media samt i andre informasjonskanaler som er tilgjengelige – blant annet på blogger, hvilket bl.a jeg har sørget for.
Jeg har flere års personlig kjennskap til at absurde tilstander blir lagt lokk på og omskrevet bak lukkede dører i diverse etater i «samhandlingen» med brukere og klienter som innbyggere og borgere i vårt land er redusert til, og sterilt kalkulerende observeres og håndteres som i den groteske tingliggjøringen av mennesker som bunnfallet i vårt hjelpeapparat har utviklet og rendyrket:
http://bit.ly/bpaNlF
Myndighetsmisbruk av simpleste sort, må nå endelig trekkes frem i lyset.
I realiteten begår et stort antall uegnede aktører flere grove overtramp bak sine maktposisjoner, og de skyr ingen midler for å avslå livsnødvendigheter av ulike slag som den enkelte borger har krav på hvis de føler at de ikke har «god kjemi» med den andre part.
De går i så måte heller ikke av veien for å sverte andre menneskers omdømme i nedtegnelser i journaler på bakgrunn av egen subjektiv synsing, inkompetanse og utilstrekkelighet.
Det verste er at de vet at de “slipper unna» med krenkelsene de bedriver.

ABETTIGH

Fylkesmannen har ingen reell mulighet for å bistå når overgrepene er en realitet, men konsekvensene av myndighetsmisbruket rammer imidlertid den enkelte innbygger med full kraft der og da – hvorpå måneder med venting med et tilsvar fra klageinstansen som i tillegg kanskje avviser klagen og ellers kun istemmer med et par korte pennestrøk om at den enkelte avgjørelse var uriktig, slett ikke giver brød!
Les:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Fylkesmannens kåserier bidrar ikke til nødvendige endringer, og innbefatter heller ikke reelle sanksjoner slik at uegnede og feige aktører i forvaltningen må se seg nødt til å anvende næringsvettet og ta seg kraftig sammen!
I denne forbindelse viser jeg til det følgende:
31.10.2009: Mindre makt i denne sal?
I en kronikk i dagens utgave av Klassekampen tar Rothstein et knallhardt oppgjør med det han kaller «byråkratienes ideologiske kamp».
Sentralt i tesen hans står «den svenske modellens fall», og opprettelsen av en rekke nye ombudsmenn som Rothstein mener driver ideologisk kamp for ulike sektorinteresser.
http://bit.ly/gLzhGp

APIIIIG

Man har i realiteten intet rettsvern, og befinner seg helt alene i et nådeløst system når saksbehandleren finner det for godt og herje på som vedkommende lyster, helt etter dagsform og ut fra personlige antipatier!
Denne type lyssky aktører innehar et absolutt stillingsvern på lik linje med diplomaters immunitet.
De vil absolutt nedtegne falske opplysninger i journal og fremstille dem som fakta, nekte livsnødvendig økonomisk hjelp under raljering med henvisninger til irrelevante sider av lovverket knyttet opp mot den faktiske situasjon, samt bedrive annen form for manipulering og kreativ meningsløs retorikk som skaper en ugjennomtrengelig barriere overfor den andre part hvis de mener seg provosert av den de er satt til å hjelpe.
Et sådant misbruk av stillingsposisjon, kan altså romme et hevnmotiv overfor den som velger å komme med kritiske ytringer, og den bakenforliggende agenda vil som regel aldri bli avslørt.
Gjengjeldelsene de benytter seg av er med andre ord uangripelige, fordi maktutøverne på det nærmeste innehar en total stillingsbeskyttelse som sørger for at de vil komme unna med det meste.
Lovbruddene rammer ofte borgerne og deres livskvalitet (samt evt. familie og barn) voldsomt og i stort omfang, fordi «de utvalgte» ikke vil inneha en fair sjanse til å kunne nå frem med sine motargumenter som blir tatt på alvor, vektlagt og gjort noe med:
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg

ABERERINGEN

Soria Moria – erklæringen Kapittel 11: Fornyelse og utvikling av offentlig sektor;
“Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet.
Innbyggerne har (MERK) krav på gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse.
Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum både når det gjelder innholdet i, og organiseringen av, velferdstilbudene. Tjenestene skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov. Gjennom hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet som gis, samsvarer med de behov mottakeren har (…)
http://bit.ly/gEXhr0
Jeg siterer herunder fra:

Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og retningslinje

«Kan» innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer.

«Skal» er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv.

En lovtekst har høyere rang enn forskrift. En forskrift er alltid gitt med hjemmel i en lov. En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.

Innholdet i lov og forskrift er bindende.:

http://bit.ly/1asvLui
Men her eksisterer slett ingen medbestemmelse, og videre – overhodet ingen likhet for loven!

abrticle_office_bully_01

Fra «Navansatte og utskjelling»:
(…) Belastninger Lystad?
Var den “brukerrammede” Navansatte som blir slått så veldig ring rundt fordi hun mottok noen ukvemsord i tillegg syk i utgangspunktet?
Måtte vedkommende trappe opp til dobbel dose medisiner på grunn av den stooore belastningen?
Ble hun trakassert jevnlig over flere år?
Fikk hun redusert sin inntekt til langt under minste sosialhjelps norm på grunn av at hun varslet om hva det var hun hadde blitt utsatt for og så seg nødt til å vurdere uføretrygd på grunn av “sjikanen”?
Opplevde hun represalier og gjengjeldelser over å stå frem med det som hadde tatt plass?
Ble hun ignorert av media?
Selvsagt ikke – Hun er da Nav-ansatt!
Og i Animal Farm opererte jo Sjefsgrisen Napoleon som kjent etter prinsipper som rettferd og demokrati…alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre”… (…)
http://bit.ly/eOMfax

ABANIMALL

Konsekvensene av de stigmatiserende subjektive synsingene som en gang for alle blir satt på papiret, blir for innbyggeren så uendelig mye større enn det “ubehaget” den uprofesjonelle saksbehandleren måtte “føle” der og da overfor evt. mottatt kritikk i saklige stilte eller/og fortvilte spørsmål.
Ringvirkningene av denne type lovbrudd er enorme.
HVA har den enkelte borger å stille opp med overfor den vantette beskyttelse udugeligheter har gjennom sin tittel og fagforening?
“Begge parter skal ha lik rett til å bli hørt” heter det i loven.
Hvor da?
I hvilken virkelighet?
«Klagemulighetene« man angivelig har, betyr i mange tilfeller ingen verdens ting, det er et spill for galleriet og er bare ord på papiret uten relevans.
Ingenting vil hjelpe akutt – eller på sikt, hvis man skulle være så uheldig og falle som offer for de mange kreative bødlene i forvaltningen:

De tause, feige, unnvikende og kalkulerendeDel 2

“Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9

ABEGGINGGG

Ledelse som muliggjør myndiggjøring?
Om ledelse av ansatte og myndiggjøring av brukere i sosialtjenesten:
(…) Lysne (2004) sier at mennesker kan begå gale handlinger selv om man er et såkalt ”godt” menneske.
Hun påpeker det hun kaller den ”dumme” ondskapen, som er basert på manglende refleksjon.
I byråkratiske organisasjoner med regler og hierarki vil det kunne være grunnlag for denne type ondskap (…)
Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill.
Personell kan fanges av en organisasjonskultur som mangler vilje til å stille kritiske spørsmål om egne arbeidsrutiner (Da Silva 2006:232).
I den klassiske litteraturen om ondskap framheves arbeidsdeling, spesialisering og byråkratisering som strukturelle mekanismer som skaper avstand og muliggjør onde handlinger uten avsenderadresse til onde aktører (Sætersdal/Heggen 2002:31) (…)
Hvis hverdagsondskapen ikke synliggjøres, vil maktovergrep skje, også i det godes navn, basert på hverdagsrutiner og ufarliggjøring (…)


(S. 58) Brukerne forteller at det ikke er lett å benytte seg av klageretten, i det de overveidende mener at muligheten for negative konsekvenser er tilstede.
Sosialarbeiderne snakker om brukerne og noe av det som sies kan karakteriseres som baksnakking.
Alle brukerne har opplevd krenkende handlinger eller holdninger i møtet med sosialtjenesten.
http://bit.ly/15k0svE
http://bit.ly/edArzz
Les også i denne forbindelse, posten
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM

aDiplomatic Immunity2

Det finnes selvfølgelig saksbehandlere som er velsignet med fornuftig skjønn og med et oppriktig ønske om å hjelpe også, men de må – som alle de andre, følge de instrukser som blir gitt fra høyere hold.
Selv om påbudene enkelte ganger skulle stride både mot lover, etikk moral og sunn fornuft, er man forventet å adlyde for ikke å bli stemplet som illlojal både mot kolleger og system.
I et slikt korrupt miljø velger mange den feige «løsningen» det er å stilltiende godta dette.
Men et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat  er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.
Hvis disse blir “tvunget” av sine overordnede og effektuere vilkårlige og lovstridige beslutninger overfor «vanskelige klienter» eller varslere, eller de bevisst deltar i «internjustisen» der de går sammen om å sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon og ber om bistand – ved hjelp av kreative metoder som utmatter og forvirrer den andre part (se avhandlingen til Lysne over) –  så skal denne type aktører uansett stilles til ansvar for egen agering.
De som da velger å ikke rette seg etter Norges Lover og etatens retningslinjer og overordnede føringer som de er ment og arbeide ut fra i et hvert henseende, vil med vitende og vilje være med på – i ytterste konsekvens, og utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.
Diplomaters immunitet
http://bit.ly/xn4H46
Jeg viser til Straffeloven
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten.
Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter.
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dERX7U

ABygderetten

Stevner sosialkontoret i Skedsmo for mobbing:
Ledelsen ved Skedsmo sosialkontor beskyldes for trakassering, mobbing og utfrysing av en ansatt. I morgen møter kommunen i retten, og må også svare for knusende kritikk fra både Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten.
Det er en 39 år gammel sosionom og Lørenskog-kvinne som nå går rettens vei mot Romerikes største kommune. Det er en omfattende sak som i tre dager vil bli brettet ut i Nedre Romerike tingrett:
•Forsøk på isolasjon og tilbud om sluttpakke etter at hun som nyansatt og tillitsvalgt varslet om det hun mener var kritikkverdige forhold. Forhold som hun mente skapte et uholdbart arbeidsmiljø for mange ansatte ved kontoret.
•Massiv mobbing og trakassering på arbeidsplassen – rettet mot 39-åringen. Forsøk på nedbryting i forbindelse med omorganisering, der bare hun flyttes over i annen stilling mot sin vilje.
•En 20 siders knusende rapport fra bedrifthelsetjenesten.
Pålegg fra Arbeidstilsynet etter inspeksjon, etter at sosionomen selv varslet tilsynet.
•Ledere som driver splitt og hersk.
•Engstelige ansatte – og tillitsvalgte som ikke tør si hva de egentlig mener, føler og opplever.
•Gråt og fortvilelse – og galopperende sykefravær og høy turnover (…)
http://bit.ly/aoHFpZ

ABygderetten

Anker ikke mobbedom:
Skedsmo anker ikke den enstemmige dommen fra Nedre Romerike Tingrett i mobbe- og varslingssaken sosionom Cecilie Storbakk (39) anla mot kommunen (…)
Formelt var det ordføreren i Skedsmo kommune som var stevnet i rettssaken som omhandlet varsling av kritikkverdige forhold, mobbing og trakassering ved Skedsmo sosialkontor (…)
Retten mener det er bevist at Storbakk ble utsatt for såkalt gjengjeldelse etter varsling av kritikkverdige forhold da hun ble omplassert (…)
http://bit.ly/cNYDAM

_wsb_520x280_COUNSELLING

06.12.2005: Konfliktene ved sosialkontoret
Avisartikkel om konfliktene, deretter metoderapport fra journalist Torstein Davidsen om saken som vant SKUP-prisen i 2004 med samme tittel.
http://bit.ly/gXVtk8
Metoderapport, SKUP-prisen 2004 Konfliktene ved sosialkontoret
Kilden i andre enden av røret er oppbragt:
Jeg sitter med et anonymt brev fra ansatte i sosialtjenesten.
Hvis det som står her stemmer, er det noe av det verste jeg har sett av arbeidsmiljøproblemer!
Et halvt år senere: 13 ansatte ved sosialtjenesten har engasjert advokat med krav om at sosialsjefen, sosiallederen og en ekstern konsulent må gå umiddelbart (…)
http://bit.ly/dHm1bD
PFU-sak 057/05
(…) Dagen før leseravstemningen på nettsidene 6. januar ble det via RB kjent at tolv ansatte ved sosialkontoret hadde søkt advokathjelp og krevde sosialsjefens og sosiallederens avgang.
Samme dag som avstemningen uttrykte Lørenskogs ordføreren håp om en løsning utenfor rettsapparatet (…)
http://bit.ly/idRnOj

ABAnimal Farm Card 001

Det er ikke en dag for tidlig å endelig sette søkelyset på de uegnede offentlige ansatte som ser sin største glede i og ustraffet kunne påføre brukere og kunder stor lidelse med ufattbare ringvirkninger ved å nekte «vanskelige brukere» lovfestede ytelser som de rettmessig har krav på.
Ved siden av stillingens vanntette beskyttelse, er de drillet i det og kunne lire av seg nøye utarbeidete meningsløse standardfraser stilt overfor en hvilken som helst antydning til kritikk.
Disse vil automatisk stå som ”gjeldende”, og således kan de slippe unna med hva som helst i sin utstuderte tilintetgjøring av personer de er satt til å hjelpe, men som de rett og slett av ulike grunner ønsker å kvitte seg med.
En av meningsløshetene som alltid dekker ryggene til den farlige inkompetansen når media blir nærgående, vil være den oppsiktsvekkende tanketomme standardfrasen som avleveres med ren plankekjøring og drill:
«Det er en samlet vurdering vi har tatt her»!
Således blir rettsikkerhet og krav til forsvarlige begrunnelser gitt i saksbehandling, endret til å tjene dumskapen og vilkårlighetens premisser:
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

Jan Fridthjof Bernt

Professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt :
(…) På 1980-tallet ble det vurdert å gi fylkesmannen anledning til fullt ut å etterprøve kommunenes vedtak. Dette fikk ikke politisk gehør, fordi man fryktet for den kommunale selvråderetten.
Det er hele sakens kjerne; at den kommunale selvråderetten har vært viktigere enn kvaliteten på tjenesteytelsen til brukerne, sier Bernt.
Se på plan og bygningssektoren. Fylkesmannen kan overprøve alle sider av saken, og staten kan måtte ta fullt ansvar, hvis man opplever noe urimelig ved bygging av en garasje.
Sosialklientenes situasjon er helt eksepsjonell – en skamplett på velferdsstaten(…)!
http://bit.ly/a7bMbt
Mener økonomien får styre velferdstjenestene:
Bernt mener at det å ha en lovhjemlet rett først og fremst hjelper de ressursrike som klarer å sloss seg frem i systemet.
Men mange som trenger hjelp har ofte ikke ressurser til å stå løpet ut.
De er nedkjørt og slitne, og gir ofte opp (…)
Mener du at det er en politiske bevissthet rundt problemet og omfanget av lover som ikke innfris?


Jeg tror politikerne skjønner dette ganske godt, ja.
Og jeg vet jo også at det er ganske mange politikere som er opprørt over for eksempel den fullstendig utilstrekkelige støtten til livsopphold som man får i de fleste kommuner i dag, etter sosialtjenesteloven.
Men de møter veggen gang på gang i form av Finsansdepartmentet og politikere som da er primært opptatt av den økonomsike ansvarlighet og mindre opptatt av å sørge for at borgerne får det som de tidligere er blitt lovet.
Norge har forpliktet seg til å følge FNs konvensjon om økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter.
Og denne konvensjonen har nå fått en tilleggsprotokoll som går ut på at det skal opptrettes en klageinstans hvor den enkelte borger kan gå å klage om en mener at man ikke har fått sine minimumsrettighetene som konvensjonen forutsetter.
Norge har imidlertid vist seg meget skeptisk til denne ordningen og det er høyst usikert om vi vil gå med på å ratifisere denne tileggprotokollen, ganske enkelt fordi det er sterke krefter innenfor sentraladministrajonen i Oslo som er svært skeptisk til at man skal ha noen form for kontroll som gjør det mulig å påføre Norge større utgifter med kvalitetssikring av tjenestene.
http://bit.ly/9SIeWK

ABEFENN

07.02.2013 – Amnesty International: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
Nå vil det bli opprettet en egen klagemekanisme i FN for mennesker som har fått sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter krenket.
Norge har imidlertid ikke undertegnet avtalen.
Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR) skal beskytte retten til adekvat bolig, mat, vann, sanitærforhold, helse, arbeid, sosial sikkerhet og utdanning.
Klagemekanismen skal bidra til at de mennesker som får sine rettigheter krenket kan søke oppreisning og rettferdighet gjennom FN-systemet (…)
Norge bør tilslutte seg for å være troverdige i menneskerettighetsspørsmål.
Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme dersom deres rettigheter krenkes og de heller ikke får oppreisning og kompensasjon i det norske domstolsystemet, avslutter Ekeløve-Slydal (…)
Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen (…)
Ett av kravene i kampanjen er å få regjeringer til å sørge for at ofre for menneskerettighetsbrudd har reelle og effektive klagemuligheter (…)
http://bit.ly/YG05oE

Advokatforeningen_gif3

Synes politikerne laget dårlig lov
Sosialhjelpsklientenes elendige rettssikkerhet er noe politikerne må ta ansvaret for, mener Advokatforeningen.
Advokatforeningens leder, Anders Ryssdal, peker på tre ting som gjør at foreningen har tatt opp sosialklientenes dårlige rettssikkerhet.
Klageordningen i sosialtjenesteloven er dårligere enn i den generelle forvaltningsloven, det er ikke reell rett til å klage inn hele avgjørelsen, og man er som sosialklient avhengig av dem man klager på, altså det offentlige, sier Ryssdal.
De sentrale rettssikkerhetsidealene gjelder ikke for sosialklienter som ikke har penger til å sikre seg uavhengig rettsbistand gjennom advokat, legger han til (…)
http://bit.ly/b7scxL

ABegging

Det er ikke få ganger jeg har lest innlegg der fortvilte brukere av sosialtjenester legger frem at de «vet sitt eget beste», og det er «å holde kjeft»!
Flere understreker at de er fullstendig klar over konsekvensene som mange ganger følger hvis de skulle våge å si fra om lovstridige forhold.
Da stanser «godviljen» og ytelsene.
Slik kan vi ikke ha det lenger.
Det er ikke alle ansatte i forvaltningen som har søkt seg dit ut fra aktverdige motiver.
Alt for lenge har mennesker lidd under farlig inkompetente aktører som – med de frie tøyler de har til rådighet, velger å «herske», spre maktesløshet og skape logrende underdanighet uten at deres identitet blir avslørt i media.
Og de sitter sementert i sine stillinger på permanent basis, og er spent umulig å få byttet ut.
Les forklaringene på dette i posten
Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU

AJan_Fridthjof_Bernt-2

31.07.2007: Skamplett på velferdsstaten
Ingen som henvender seg til det offentlige er mer hjelpeløse om noe går galt enn sosialhjelpsklientene
Kommunenes sosialhjelpspraksis er ikke underlagt noen krav til internkontroll, og fylkesmannen har ikke rett eller plikt med å føre tilsyn med hvordan kommunen ivaretar oppgaven i sosialhjelpssaker.
Åtte av ti klager vinner aldri frem.
Man kan kun klage dersom kommunens skjønn er «åpenbart urimelig».
Kravet om urimelighet er en begrensning i klageretten fra forvaltningslovens generelle bestemmelser.
Sosialhjelpsmottagerne har den klart dårligste rettssikkerheten av alle som mottar tjenester fra det offentlige, sier professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen Jan Fridthjof Bernt (…)
http://bit.ly/a7bMbt

ABKONSUL

Fra «Kunnskap og makt»:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført. Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt” !
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/95tktn
Arbeidsdepartementet Ot.prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 6.6.2
Krav til forsvarlige tjenester 6.6.2.1
Høringsnotatet: «Gjeldende lovgivning pålegger ikke sosialtjenesten en uttrykkelig plikt til forsvarlig tjenesteyting».
http://bit.ly/dHjmVq
http://bit.ly/edArzz
I forbindelse med overnevnte, viser jeg til:
Vilkårlighet, tilfeldighet, forskjellsbehandling – sosialhjelpssatsene i kommunene.
Innspill til Fagforbundets Fattigdomskonferanse den 22. oktober 2008 Advokat Kjetil Edvardsen Utdrag:
  • Hvis man vurderer å klage, klager man i praksis på “den saksbehandleren” hvis skjønn man i stor grad er avhengig av i det daglige.
  • Det oppleves som ubehagelig for de fleste.
  • Hvis man likevel klager, blir forsvinnende få klager omgjort.
  • Det er så godt som umulig å få bistand fra en advokat etter lov om fri rettshjelp, og det ligger i sakens natur at den det gjelder ikke selv har ressurser til å fremme et søksmål (…)
Kommunal- og Regionaldepartementet
Meld. St. 7 (2009 – 2010)
(…) Under to prosent av vedtakene om økonomisk stønad (sosialhjelp) blir påklagd og det føres ikke kontroll med at en omgjøring etter klage følges opp av kommunen ved en gjennomgang og eventuell korrigering av tilsvarende saker (…)
Klageinstituttet skal sikre at den enkelte får oppfylt sine rettigheter.
Klagestatistikken viser imidlertid at knapt to prosent av vedtakene etter sosialtjenesteloven blir påklagd.
At det er få som klager kan imidlertid ikke tas til inntekt for at det er tilsvarende få som blir utsatt for regelbrudd og som ikke får de ytelsene eller tjenestene de har krav på.
Det kan være ulike forklaringer på at få brukere av den kommunale sosialtjenesten benytter klageadgangen.
Ombudsordninger og domstolskontroll er, som klageinstituttet, avhengig av et individuelt initiativ fra brukerne av sosialtjenesten for å få overprøvd et vedtak.
Kontrollordninger som forutsetter et personlig initiativ fra den saken angår, vil ikke kunne sikre kontroll på de områder eller med de sakene der det er størst fare for svikt.
Domstolskontroll er forøvrig lite egnet på området, fordi dette forutsetter at saksøker har økonomi og tid til å gjennomføre en prosess for retten, noe sosialhjelpssøkere eller søkere til kvalifiseringsprogrammet sjelden vil ha.
Reglene for fritt rettsråd og fri sakførsel gjelder ikke for forvaltningsområdet!
http://bit.ly/foPuPZ

ABEGGINGGGG

22.10.2008: Skulle ønske regjeringen gjorde noe
(…) – Fattige uten rettsikkerhet
På konferansen reiste Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen utilslørt kritikk av vilkårlighet og forskjellsbehandling i kommunenes fastsetting av sosialhjelpssatsene (…)
Saker om sosialhjelp blir ikke omfattet av retten til fri rettshjelp.
Det er umuliggjort for de svakeste å få profesjonell hjelp hvis de vil føre en sak om at de er ulovlig behandlet.
For å kunne bruke advokat, må du ha penger.
Men har du penger, har du ikke krav på sosialhjelp.
Er det ikke fantastisk, da dere?»!
http://bit.ly/fPcoWK
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg

abblåst

Les også postene
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende (Om prisvinner Heidi Follets kronikk om Nav samt støtteerklæringer til meg)
http://t.co/wAtGCfyqHg
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!
Del 5 (utdrag):
Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det! (…) Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her! (…)
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei! – Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

ABEGE

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Psykopater i lederstillinger
http://bit.ly/2EDKau
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/zISE8p
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P

tajpharmaceuticalsiStock_round table

Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialsenter.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
  • Del 3
http://bit.ly/cvsadn

ABEGGINGG

Men saken er den at makttoppene rett og slett vil ha det slik!
De har makt til å skape de endringene de ønsker og penger er ingen hindring når prioriteringer som gagner egen velferd og posisjoner følges opp, så sosialkriminaliteten er styrt og villet.
Folk blir undertrykt som aldri før, nedlatende honnørord hagler tett i «det offentlige rom» fra nøkkelpersoner med høyt lønnede rådgivere som skriver deres manus der hykleriet i ettertid kun debatteres ut i runddans og tåke av diverse «godkjente meningsbærere» som mange ganger flyr i strupen på hverandre og slår alle poeng ihjel – med det resultat at ingenting endres!
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.
http://bit.ly/izZ2dS
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND:
http://bit.ly/cyr0Go

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7 
Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken                            
Med kopi til: Bydelsdirektør Tove Heggen Larsen
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre
Sosialbyråd Anniken Hauglie
Fylkesmannen – Saksbehandler Rigmor Hartvedt
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
http://bit.ly/XBXaAo
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

Like

Reklamer

2 kommentarer på “Hvordan står det til på våre sosialkontor?

  1. Tilbaketråkk: Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter? « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Informasjonen som knebles i det offentlige rom. (Bloggvalget og oversikt over alle mine blogger); « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2009
M T O T F L S
« jun   aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: