Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Det største eventyr jeg har lest;


soriamoria2r

SORIA MORIA – ERKLÆRINGEN, UTDRAG;

Kapittel 8: Sosialpolitikk

Rettferdighet, god fordeling og utjamning er grunnleggende verdier for Regjeringen.

Likeverdighet og frihet for alle avhenger av viljen til reell omfordeling. Det er behov for en målrettet politikk med en satsing på flere tiltak for å komme i arbeid gjennom en videreføring av arbeidslinjen, en generell politikkendring for å skape mindre økonomiske forskjeller og bedring av økonomiske ytelser for mennesker som i dag lever på så lave inntekter at det må betegnes som fattigdom.

Regjeringen vil ha et særlig barnepolitisk fokus på tiltakene. Alle barn og unge skal ha de samme rettigheter og muligheter til utvikling uavhengig av foreldres økonomi, etnisitet, utdannelse og geografisk tilhørighet.

God kommuneøkonomi er helt nødvendig for å bekjempe fattigdom og for å gjøre det mulig å leve et verdig liv på lav inntekt. Sosial boligpolitikk, aktiv arbeidsmarkedspolitikk, gratis eller rimelige fellesgoder og en inntektssikring det går an å leve et verdig liv med er viktig for å unngå at økonomisk fattigdom skal ramme barn og ekskludere dem fra sosiale fellesskap.

Det er en klar sammenheng mellom økte helseproblemer og fattigdom.

Regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom.

I forbindelse med Regjeringens arbeid med en slik plan skal det arrangeres en høring med representanter fra de fattiges egne organisasjoner og relevante fagmiljøer. Planen skal blant annet inneholde:

  • en målrettet politikk med tiltak for at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt.

  • Rett til velferdskontrakter. De som inngår kontrakt med målsetting om opplæring, arbeid, behandlingstilbud eller lignende skal ha ytelser opp mot SIFOs satser.

  • økning av sosialhjelpssatsene.

  • heving av barnetilleggene i sosial- og trygdeytelsene.

  • bedring av bostøtten, spesielt for barnefamilier.

  • gjennomgang av egenandeler med sikte på å skjerme spesielle grupper.

  • bedre samordning mellom sosialhjelp og trygdeytelser for mennesker som av ulike årsaker ikke finner plass i arbeidslivet.

    • en gjennomgang av sammenhengen mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt samla stønadsnivå.

Ny arbeids og velferdsforvaltning

Regjeringen vil arbeide for å få et reelt inkluderende arbeidsliv.

Gjennom etablering av den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV), vil vi sørge for et helhetlig og samordnet tilbud til folk som av ulike grunner ikke finner plass i arbeidsmarkedet (…)

Regjeringen vil at både sykefravær, inkludering av uføre og yrkeshemmede og effekt av tiltak for å få flere til å stå lengre i jobb må registreres, jfr intensjonene i IA-avtalen.

(Les – IAIAÅÅÅÅÅÅ):

Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet – Del 2

http://bit.ly/u5ZzJc

(Forts): Det må legges til rette for en mer individuell og tettere oppfølging av personer med særlige problemer på arbeidsmarkedet.

Regjeringen vil sørge for en kvalifisert bemanning av den nye arbeids- og velferdsetaten, samt tiltaksmidler for å sette ledige raskere i aktivitet og arbeid.

Regjeringen vil sikre at den nye arbeids- og velferdsetaten skal være tilgjengelig, oppdatert og operativ med ressurser og kompetanse til å oppmuntre, veilede og individrette tilbud og formidling.

Også lokal kunnskap om arbeidsliv og sysselsetting må bli en sentral del av den nye arbeids- og velferdsetatens servicetilbud

Åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern

Det må settes klare grenser for hvor langt offentlige myndigheter og andre kan gå i retning av innsyn i, eller kontroll med den enkeltes gjøremål.

Retten til likeverdig behandling i rettsapparatet og forvaltningen, og enkeltmenneskets rett til vern om eget privatliv er grunnleggende prinsipper i en rettsstat (…)

Kapittel 11: Fornyelse og utvikling av offentlig sektor

Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse.

Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet.

Innbyggerne har krav på gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse.

Fornyelse og utvikling av offentlig sektor berører mange politikkområder, og mange enkelttiltak og reformer vil derfor være omtalt i andre deler av dette dokumentet.

Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum både når det gjelder innholdet i, og organiseringen av, velferdstilbudene. Tjenestene skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov. Gjennom hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet som gis, samsvarer med de behov mottakeren har (…)

http://bit.ly/a0DBQK

Fra: “Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09″

http://bit.ly/arf0fo

Og det overnevnte, er det største eventyr jeg i mitt lange liv har lest!


abalpractice-2

I postene linket til under, kan man lese hva det er som foregår i praksis, når man stoler på og anvender garantiene fra Regjeringen om at her skal være:

Åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern

– og at Innbyggerne har krav på gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse:

Om meg: Bakgrunn og historie (Rettssak mot Nav stanses etter at de første bevisopptakene er sendt inn til dommer)

http://bit.ly/hoF9HX

Del 2

http://bit.ly/zKYewd

Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste (Del 2) som linker til innledningen i serien jeg startet på Aftenposten Debatt 17 mars 2008

http://bit.ly/dZxQ3D

«Gjennom hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet som gis, samsvarer med de behov mottakeren har»


Det er ikke tilfelle.

ABELPRA

Her kan leses om hvordan varslere blir møtt ved Nordstrand sosialsenter, bak frontfigurenes smilende fasade og falske fremstilling for pressen:

21.10.2010 – Nordstrand får endelig NAV-kontor

Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp.

“Det nye kontoret blir ledet av Anne-Mette Bakke og Vildgun Steinhaugen, de er såkalt ledere i partnerskap. De har høye ambisjoner for det nye kontoret (…)

Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i bydel Nordstrand, sier Anne-Merete Bakke og Vildgun Steinhaugen.”

http://bit.ly/gGuYXN

 

ABITTER

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:

http://bit.ly/aD9pT9

Sosialkontorets projisering  Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen

http://bit.ly/zISE8p

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND

http://bit.ly/cyr0Go

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.

Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

Del 6

http://bit.ly/9V1i2P

Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.

Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!

Del 2

http://bit.ly/d23aa8

Del 3

http://bit.ly/cvsadn

ABEGRI


Om den totale vilkårlighet og forskjellsbehandling ledelsen i Nav utøver overfor sine brukere:

Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:

http://bit.ly/c4jHqu

Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.

http://bit.ly/qBXUGT

AFORVALTNINGSLOVEN

Ingen reaksjon, dialog eller utredning selv om gjentatt informasjon om lovbrudd og gjengjeldelser overfor kritikk man fremmer mot etaten fortløpende sendes ledelsen (eller helst nettopp derfor):

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket

http://bit.ly/9KlfzV

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd

http://bit.ly/d0Ms37

Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass

http://bit.ly/dls5B3

Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg

http://bit.ly/a0wCb

Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:

http://bit.ly/btWVJt

Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:

http://bit.ly/aPvIGw

Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:

http://bit.ly/cMeFZP

Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1

http://bit.ly/cxAIYM

Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk:

http://bit.ly/bVsCBM

ANITA BUSCH

Ingen bistand fra Fagforeningen:

LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.

http://bit.ly/9LkGgP

Hvorfor Fagforeningen ikke hjelper:

Svar til Roar Flåthen

http://bit.ly/yCZmxU

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?

http://t.co/oU9B9rpB
http://t.co/HZZZHLMC
http://t.co/GsSLO0Zr

 

Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen

http://bit.ly/sa6v67

 

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold

http://bit.ly/ejaH4

 

Vår nye ytringsfrihet

http://bit.ly/z4BYPe

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Det største eventyr jeg har lest;

  1. Tilbaketråkk: NAVs overstyring får Soria Moria-erklæringen til å fremstå som det ultimale hån overfor allmennheten. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2009
M T O T F L S
    jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: